Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Γ32/ 587 - 3/11/2011 - Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Γ32/ 587 - 3/11/2011 - Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

ΘΕΜΑ: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1211/10.10.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών θέτοντας υπόψη σας συμπληρωματικά τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του νόμου 4021/2011 επιβλήθηκε υπέρ του Δημοσίου Έκτακτο Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, το οποίο θα εισπραχθεί μέσω του Λογαριασμού της ΔΕΗ. Το τέλος βαρύνει τον κύριο του ακινήτου.

Στο ως άνω ειδικό τέλος δεν υπόκεινται ακίνητα που ανήκουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Σε περίπτωση που έχει επιβαρυνθεί με το ως άνω τέλος ο λογαριασμός της ΔΕΗ ακινήτου ιδιοκτησίας ΙΚΑ, αν και το ακίνητο απαλλάσσεται, τότε αυτό θα καταβληθεί και στη συνέχεια θα υποβληθεί αίτηση επιστροφής στην ΔΟΥ της έδρας δηλ. την ΚΒ’ ΔΟΥ Αθηνών από την Διοίκηση.

Επομένως θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία :

α) Ιδιόκτητα – Ιδιοκατοικούμενα κτίρια

Θα εκδοθεί ένταλμα πληρωμής με συναλλασσόμενο την ΔΕΗ σε χρέωση του ΚΑ 0842 (Φωτισμός και κίνηση) στον Φορέα 2 ή /και 4 αντίστοιχα για το ποσό της ΔΕΗ κατά τα γνωστά, και του ΚΑ 20911 (Φόροι) για το ποσό που αφορά το ειδικό τέλος.

β) Ιδιόκτητα ενοικιαζόμενα κτίρια

Θα εκδοθεί ένταλμα σε διαταγή του ενοικιαστή με κωδικό 20911 (Φόροι).

Στη συνέχεια και στις δυο περιπτώσεις, θα αποστέλλετε άμεσα φωτοτυπία του εξοφλημένου λογαριασμού στην υπηρεσία μας προκειμένου να υποβληθεί συγκεντρωτικά αίτηση απαλλαγής του τέλους για όλα τα ιδιόκτητα κτίρια του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Όσον αφορά στα μισθωμένα κτίρια από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, βάση της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου, υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Με την καταβολή, επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Για την καταβολή και τον συμψηφισμό του τέλους θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Θα εκδοθεί ένταλμα με συναλλασσόμενο ΔΕΗ σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα ήτοι με χρέωση του ΚΑ 0842 φορέα 2 ή/ και 4 κατά περίπτωση και 20911 (Φόροι) για το ποσό του τέλους.

Κατά την καταβολή του επόμενου μισθίου θα εκδίδεται ένταλμα με συναλλασσόμενο τον ιδιοκτήτη και με δυο τιμολόγια εξόδων.

Ένα τιμολόγιο εξόδων στο σύνολο του ποσού του ενοικίου σε χρέωση του ΚΑ 0813 φορέα 2 ή/ και 4 αντίστοιχα και ένα πιστωτικό τιμολόγιο στον κωδικό 20911 (Φόροι ), ώστε να παρακρατηθεί – συμψηφιστεί με το ενοίκιο το ποσό που καταβλήθηκε για το ειδικό τέλος, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Παρακαλείσθε για ενέργειες της αρμοδιότητας σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ