οικ.32377/1796/7.8.2020 Προσδιορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

οικ.32377/1796/7.8.2020 Προσδιορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ.οικ. 32377/1796

Προσδιορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

(ΦΕΚ Β' 3520/25.08.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 9 του άρθρου 118 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέ-ντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α’ 209).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

13. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

17. Την υπό στοιχεία ΑΥΥΜ302/28-1-2020 απόφαση ανάληψης της οικονομικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.

18. Την υπό στοιχεία 32123/1777 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του e-ΕΦΚΑ.

20. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τον προσδιορισμό της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κλάδου υγείας

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. και ασφαλισμένων των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην Ο.Π.Α.Δ./Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., που αφορούν την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

2. Η παραλαβή προϊόντων από τους τ. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για τις περιπτώσεις συναφθεισών συμβάσεων όσο και για αυτές που έλαβαν χώρα εκτός αυτών, θεωρείται προσηκόντως αποδεδειγμένη εφόσον φέρει την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από τον αρμόδιο υπάλληλο, καθώς και με την ύπαρξη αντιγράφου παραλαβής ταχυμεταφορέα ή δελτίου αποστολής.

3. Για την εξόφληση κάθε είδους απαιτήσεων του κλάδου υγείας της παρούσας απόφασης, δεν απαιτούνται οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα αντίστοιχα παραστατικά.

Άρθρο 2
Ένταξη των απαιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα - μηχανισμός εκκαθάρισης του e-ΕΦΚΑ

1. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. εξαιρουμένων των ασφαλισμένων των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ μετά από υπαγωγή των απαιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα-μηχανισμό εκκαθάρισης που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

2. Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα-μηχανισμό εκκαθάρισης είναι προαιρετική και προϋποθέτει την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης, με αντάλλαγμα την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών. Σε περίπτωση μη υπαγωγής στον παραπάνω μηχανισμό δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ. Το ύψος της δαπάνης των απαιτήσεων που δεν θα υπαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα- μηχανισμό εκκαθάρισης, καταγράφεται στις κατηγορίες προσαρμογών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνεται με αυτήν την κατηγοριοποίηση στους οικείους υποβαλλόμενους μηνιαίους πίνακες, με έναρξη εφαρμογής από τη μηνιαία αναφορά Αυγούστου 2020.

3. Για την ένταξη των απαιτήσεων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα - μηχανισμό εκκαθάρισης που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στον e-ΕΦΚΑ, οι ιδιώτες - πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν, υποβάλουν αρχικά αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, στις 17 Αυγούστου 2020 και αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

4. Η αίτηση υποβάλλεται σε διακριτό πεδίο της πλατφόρμας, ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-παρό-χου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), τη διεύθυνσή του, τον αριθμό λογαριασμού IBAN, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, τα ποσά και τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών με επισήμανση (σε προσφερόμενο από την πλατφόρμα πεδίο) για τα παραστατικά που τυχόν έχουν εκχωρηθεί ως απαιτήσεις, καθώς και τα στοιχεία του/των τυχόν εκδοχέα/έων της απαίτησης μετά των στοιχείων αυτού/ών (Επωνυμία Εκδοχέα, ΑΦΜ, Αριθμός και ημερομηνία σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης). Τέλος, με ειδική επισημείωση, όπως ορίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει την κατηγορία παρόχου υπηρεσιών υγείας που τον αφορά, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο, για τον καθορισμό των προβλεπομένων εκπτώσεων.

5. Ειδικά για τους παρόχους/φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν εκδώσει φορολογικά παραστατικά κατά την παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όποτε αυτό νομίμως προβλεπόταν, θα υποβάλλονται τα κατά περίπτωση στοιχεία της αρχικής υποβολής στους τ. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία ο αιτών δηλώνει αρχικά ότι δεν έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στην αίτησή του, πλην εκείνων που έχει ο ίδιος επισημάνει..

Άρθρο 3
Διασταύρωση στοιχείων

1. Μετά την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., διασταυρώνουν τα στοιχεία της αίτησης με τα διαθέσιμα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών. Ως διαθέσιμα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών νοούνται καταστάσεις που απεικονίζουν το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά πάροχο ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή/και ανά περίοδο υποβολής, μετά από άθροιση των σχετικών παραστατικών και φέρουν την υπογραφή ενός τουλάχιστον υπαλλήλου.

2. Σε περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ του αιτούμενου ποσού και του συγκεντρωτικού φύλλου δαπανών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ξεχωρίζουν τα ποσά που εμπεριέχονται στα τιμολόγια της αίτησης σε δύο κατηγορίες α) περιπτώσεις μη συμφωνίας λόγω νόμιμων περικοπών που έχουν επιβληθεί κατά τον έλεγχο των παραστατικών από τους τ. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή/και λόγω μη ταυτοποίησης των ποσών από απλά σφάλματα καταχώρησης και β) περιπτώσεις μη συμφωνίας λόγω μη ταυτοποίησης των απαιτήσεων συνεπεία μη ανεύρεσης των στοιχείων των σχετικών παραστατικών.

3. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την πρώτη κατηγορία, αναρτούν τα ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από τα Συγκεντρωτικά Φύλλα Δαπανών σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο της πλατφόρμας ενώ για τη δεύτερη κατηγορία απορρίπτουν τα αιτούμενα ποσά.

Άρθρο 4
Οριστικοποίηση αίτησης

1. Για τους μήνες που δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ της αρχικής αίτησης του παρόχου και των συγκεντρωτικών φύλων δαπανών, ο αιτών δύναται να αποδεχτεί το ποσό που έχουν αναρτήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση τα ποσά των παραστατικών που έχει αποδεχτεί ο αιτών συναθροίζονται με τα ποσά για τα οποία έχει υπάρξει συμφωνία προκειμένου να υπολογιστούν οι νόμιμες εκπτώσεις. Για την περίπτωση που η απόκλιση οφείλεται σε νόμιμες περικοπές, ο αιτών οφείλει να εκδώσει διακριτό πιστωτικό παραστατικό για τις περικοπές αυτές, το οποίο και αναρτά στην πλατφόρμα.

2. Επί των παραστατικών που υπάρχει οριστική συμφωνία, εφαρμόζονται οι νόμιμες εκπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), και ο αιτών, αφού εκδώσει πιστωτικό παραστατικό επί των εκπτώσεων αυτών, το αναρτά στην πλατφόρμα και οριστικοποιεί την υποβληθείσα αίτηση.

3. Για τις περιπτώσεις παρόχων/φυσικών προσώπων που δεν έχουν εκδώσει φορολογικά παραστατικά (παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσης), ο αιτών υποχρεούται και σε έκδοση-ανάρτηση στην πλατφόρμα του χρεωστικού φορολογικού παραστατικού.

4. Οι πληρωμές των προκαταβολών διενεργούνται με βάση τα φορολογικά παραστατικά που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα. Οι πάροχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα φυσικά παραστατικά κατά το στάδιο και ως προϋπόθεση της οριστικής εξόφλησης.

5. Το ύψος της δαπάνης των απαιτήσεων των παραστατικών εκείνων για τα οποία δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τα φύλλα εκκαθάρισης δαπανών και ο αιτών δεν προέβη σε αποδοχή των αναρτημένων ποσών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφαιρείται από τις κατηγορίες των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στους οικείους υποβαλλόμενους μηνιαίους πίνακες.

6. Η οριστική αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις απαιτήσεις του που εμπεριέχονται στην οριστική αίτησή του και που δεν έχουν εκχωρηθεί, όπως αυτή υποβάλλεται μετά την αφαίρεση των παραστατικών για τα οποία δεν έχει υπάρξει συμφωνία κατά τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και ότι παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της οριστικής αίτησης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων μέχρι και την εξόφληση της απαίτησης.

7. Ειδικά για τις περιπτώσεις παραστατικών που κατά δήλωση του παρόχου αφορούν εκχωρημένες απαιτήσεις, μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων κατά τον ως άνω προβλεπόμενο τρόπο, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξάγουν σχετικό αρχείο, περιέχον τις νόμιμα εκχωρημένες σε τρίτους απαιτήσεις. Το αρχείο κοινοποιείται στον κατά περίπτωση εκδοχέα των απαιτήσεων, ο οποίος πρέπει εντός προθεσμίας ενός μηνός, να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα κατά το νόμο δικαιολογητικά προκειμένου να εξοφληθεί άμεσα. Ο τρόπος κοινοποίησης του αρχείου ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 5
Πληρωμή προκαταβολής - εξόφληση απαιτήσεων

1. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, οι υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλουν ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως προκαταβολές, καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό, κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

2. Για την πληρωμή της προκαταβολής στους δικαιούχους, εκδίδονται χρηματικά εντάλματα πληρωμής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του θ-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δημόσιου λογιστικού

3. Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε διαπίστωση ύπαρξης στο φυσικό αρχείο του e-ΕΦΚΑ των νόμιμων φορολογικών παραστατικών που απαιτούνται για την πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το τελικό ποσό πληρωμής που θα προκύψει μετά τον έλεγχο να υπερβαίνει το αιτούμενο ποσό.

4. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιώτες γιατρούς, με συνολική οφειλή κατ’ άτομο έως διακόσια (200) ευρώ κατ’ έτος, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του εκάστοτε αρμόδιου τέως φορέα, εκδίδεται χρηματικό ένταλμα με βάση τα διαθέσιμα στην υπηρεσία παραστατικά και καταβάλλεται στον δικαιούχο άμεσα και στο 100% του αιτούμενου ποσού, χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

5. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του e-ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή.

6. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης και εάν μετά το πέρας του ελέγχου προκύψουν αχρεωστήτως καταβλη-θέντα ποσά θα αναζητούνται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 6
Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασθενείς με συνολική οφειλή έως διακόσια (200) ευρώ

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ασθενείς ασφαλισμένους, με συνολική οφειλή κατ' άτομο έως διακόσια (200) ευρώ κατ' έτος, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του εκάστοτε αρμόδιου τέως φορέα, εκδίδεται χρηματικό ένταλμα με βάση τα διαθέσιμα στην υπηρεσία παραστατικά και καταβάλλεται στον δικαιούχο άμεσα και στο 100% του αιτούμενου ποσού, χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Άρθρο 7
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το π.δ. 8/2019 (Α' 8), όπως ισχύει, συγκεντρώνουν το σύνολο των παραστατικών των δαπανών υγείας ανά τομέα, και διενεργούν την άμεση ενταλματοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας μετά την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων της παρούσας απόφασης.

2. Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κατόπιν γνώμης του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ δύναται να τροποποιούνται οι σχετικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών             

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ