ΠΟΛ. 1166 - 01/08/2011 - Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών

ΠΟΛ. 1166 - 01/08/2011 - Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών

ΘΕΜΑ: Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζεται το νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των λογιστών φοροτεχνικών και καθιερώνεται η πιστοποίηση του λογιστή φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

2. Τις διατάξεις του ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α' 194), του άρθρου δέκατου του ν.3912/2011 (ΦΕΚ Α' 17), του άρθρου 17 του ν.3470/2006( ΦΕΚ Α' 132), του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285), του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α' 228) και του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 62 και της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151).

4. Την ΠΟΛ.1008/19.1.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β' 136) με την οποία ορίζονται τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία β'  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 2873/2000.

5. Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους και διευκόλυνσης των συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές.

6. Την ανάγκη υπογραφής των δηλώσεων καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων από πιστοποιημένο λογιστή φοροτεχνικό όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1: Δικαιούχοι πιστοποίησης και τάξεις πιστοποίησης λογιστή - φοροτεχνικού

1. Δικαιούχοι πιστοποίησης ορίζονται φυσικά πρόσωπα κάτοχοι άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού οποιασδήποτε τάξεως (ν. 2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν.3470/2006 και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011), καθώς και τα γραφεία παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 340/1998.

2. Οι τάξεις πιστοποίησης ακολουθούν τις τάξεις παροχής αδείας άσκησης δραστηριότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης λογιστή - φοροτεχνικού

1. Η πιστοποίηση χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά την διαπίστωση των ακόλουθων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά:

i Κατοχή αδείας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων (ν. 2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν. 3470/2006 και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011).

ii. Έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. του επαγγέλματος του Λογιστή φοροτεχνικού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ή άσκησης ατομικής επιχείρησης ή απόδειξη της ιδιότητας του ως μέλος προσωπικής εταιρείας ή βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η απασχόλησή του ως λογιστή ή βοηθού λογιστή στη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

iii. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για κάθε φυσικό πρόσωπο, μέτοχο ή εταίρο.

iv. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης

2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή της πιστοποίησης των λογιστών - φοροτεχνικών, καθιερώνεται μεταβατικό στάδιο από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσης και έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων θεωρούνται πιστοποιημένοι, προκειμένου να προετοιμαστούν ανάλογα το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Γ.Γ.Π.Σ. και οι δικαιούχοι πιστοποίησης να έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κατά την 31.12.2012 δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η προσωρινή πιστοποίηση αίρεται.

3. Με την πρώτη αίτηση πιστοποίησης καταβάλλεται παράβολο ανάλογα με την τάξη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Οι κάτοχοι Α' τάξεως τριακόσια (300) ευρώ, Β' τάξεως διακόσια (200) ευρώ και Γ' τάξεως εκατό (100). Σε περίπτωση αναβάθμισης της υπόψη άδειας, ανά τάξη καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 3: Έργα ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου λογιστή φοροτεχνικού

1. Αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας καθώς και υπάλληλοι των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του δημοσίου, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων κλπ. όπου η άσκηση πρόσθετου βιοποριστικού επαγγέλματος απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός εάν πρόκειται για εργασίες του φορέα στον οποίο εργάζονται.

2. Επίσης, αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι ορκωτοί ελεγκτές. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να συντάσσουν και να υπογράφουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 4: επιτροπή πιστοποίησης λογιστή - φοροτεχνικού

1. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο συνιστάται πενταμελής επιτροπή πιστοποίησης, αποτελούμενη από δύο μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ένα μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

2. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και η χορήγηση της αιτούμενης πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού.

3. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από την κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τις τοπικές του, οι οποίες προετοιμάζουν το σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά των δικαιούχων και τον προωθούν στην Επιτροπή Πιστοποίησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της καθώς και η αποζημίωση των μελών της, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Άρθρο 5: Φορολογικές υποχρεώσεις πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών 

Οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών προσδιορίζονται αναλυτικά με τις ακόλουθες ισχύουσες διατάξεις:

1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998 περί περιεχομένου του επαγγέλματος του.

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 περί ευθύνης λογιστών αναφορικά με θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων.

3. Στο άρθρο 29 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) περί κατάρτισης και υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων.

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 περί υποχρέωσης ψηφιακής υπογραφής.

5. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) περί επιβολής κυρώσεων εις βάρος της επιχείρησης και του μισθωτού λογιστή σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 6: Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών

1. Με την χορήγηση της πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού δημιουργείται ταυτοχρόνως μητρώο πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού και χορηγείται αριθμός πιστοποίησης. Το μητρώο, σύμφωνα με την αριθ.976/29.6.2010 άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναρτάται επικαιροποιηυένο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να καθίστανται γνωστοί οι πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεγνικοί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και στους φορολογούμενους.

2. Το μητρώο πιστοποίησης λογιστών αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στη Γ.Γ.Π.Σ.

3. Στους πιστοποιημένους λογιστές - φοροτεχνικούς χορηγείται, από το Οικονομικό Επιμελητήριο, κάρτα πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού πάνω στην οποία πέραν των αναγραφομένων στοιχείων στην άδεια άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή αναγράφεται και ο αριθμός και η τάξη πιστοποίησης.

4. Η κάρτα αυτή ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με την προσκόμιση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και την καταβολή παραβόλου που θα προβλεφθεί ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ