Φ20210/39039/1351/2020 Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

Φ20210/39039/1351/2020 Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

Αριθμ. Φ20210/39039/1351

 

Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. η της παρ. 2 του άρθρου 97 όπως ισχύει και τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35 όπως ισχύει, του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.»
2. Τις διατάξεις του Β΄ μέρους του άρθρου 2, της παραγράφου Ε της υποπαραγράφου Ε2 της περ. 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (Α΄ 168).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το με αριθμ. πρωτ. 183352/5.09.2019 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ
1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ - πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων για χρόνο ασφάλισης από 1.12.2012-31.12.2016, καταβάλλουν υποχρεωτικά, ποσό μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει από το γινόμενοτου ποσοστού 7% επί του κατωτάτου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προκύπτον συνολικό ποσό ρυθμίζεται σε αριθμό δόσεων ίσο με το διπλάσιο των οφειλόμενων μηνών, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης ή στις περιπτώσεις που καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, εφαρμόζεται αναλογικά η ρύθμιση του άρ. 59 του ν. 4445/2016.

3. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση από 1/12/2012 και μετά, το ποσόν τυχόν οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα από την εν λόγω ημερομηνία έως την ημέρα της διακοπής, θα συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιούμενων συντάξεων.

Άρθρο 2

Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ

1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ - πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών για χρόνο ασφάλισης από 1.01.2015-31.12.2016 καταβάλλουν υποχρεωτικά, ποσό μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού 7% επί του κατωτάτου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προκύπτον συνολικό ποσό ρυθμίζεται σε αριθμό δόσεων ίσο με το διπλάσιο των οφειλόμενων μηνών, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης ή στις περιπτώσεις που καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, εφαρμόζεται αναλογικά η ρύθμιση του άρ. 59 του ν. 4445/2016.

3. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση από 1/01/2015 και μετά, το ποσόν τυχόν οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα από την εν λόγω ημερομηνία έως την ημέρα της διακοπής, θα συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιούμενων συντάξεων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ