102725/23-03-2021 Εξυπηρέτηση λογιστών/φοροτεχνικών από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

102725/23-03-2021 Εξυπηρέτηση λογιστών/φοροτεχνικών από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Αρ. Πρωτ. : 102725
Ημ/νία : 23/03/21
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αμερικής 12,
Ταχ. Κώδικας : 10671, Αθήνα
Πληροφορίες : Ανδρεόπουλος Κων/νος
Τηλέφωνο : 210 3384343, 344, 345, 338
E-mail : d.perif.yp@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Εξυπηρέτηση Λογιστών / Φοροτεχνικών από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ»

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και σύμφωνα με την ισχύουσες Κ.Υ.Α. και γενικά έγγραφά μας σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την λειτουργία των Υπηρεσιών μας υπενθυμίζεται ότι, η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Σχετικά με τη εξυπηρέτηση των λογιστών / Φοροτεχνικών από τις υπηρεσίες μας, μετά από σχετικά ερωτήματα, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινήσεις:

1. Στις περιπτώσεις που προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, τηρουμένων αυστηρώς όλων των μέτρων προστασίας, Λογιστές / Φοροτεχνικοί ως εκπρόσωποι του συναλλασσόμενου κοινού που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση αιτημάτων τους, χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

Απαραιτήτως τα παραπάνω πρόσωπα κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να επιδείξουν την επαγγελματική τους ταυτότητα, στα χρονικά διαστήματα εντός του προβλεπομένου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού, με συνημμένη εξουσιοδότηση του εκάστοτε πελάτη, ότι ο λογιστής δρα κατ' εντολή του.
→ Υπάλληλοι των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων οι οποίοι δε διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα θα εξυπηρετούνται μόνο εφόσον είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι.

2. Επισημαίνεται ότι, για κάθε εξυπηρετούμενο ΑΜΚΑ θα πρέπει να κλείνεται και να καταχωρείται διακριτό ραντεβού

3. Σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη της σχολαστικής τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού:
• τήρηση των βασικών υγειονομικών κανόνων και της απόστασης του 1.5 μέτρου,
• αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού εντός του ίδιου χώρου εργασίας,
• υποχρέωση χρήσης μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ