97788/Σ.31528/19.3.2021 Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019

97788/Σ.31528/19.3.2021 Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019

Ημ/νία: 19/03/21
Αριθμ. Πρωτ. 97788/Σ.31528

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
Πληρ. : Σοφία Νικολοπούλου
Τηλ: 210 5285617
e-mail: tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4756/2020, όπως ισχύει
2. Η αρ. Δ.15/Δ’/8759/343/9-3-2021 (ΦΕΚ Β' 986/12.3.2021) Υπουργική Απόφαση
3. Το αρ. πρωτ. 51994/Σ.16503/11.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΜ46ΜΑΠΣ-Ι2Ζ) Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ

Με το πιο πάνω σχετικό (3) Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ, δόθηκαν διευκρινίσεις για την παράταση καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018, με ληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της πρώτης δόσης την 30.11.2020.

Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι, οι ως άνω δόσεις εκκαθάρισης εξοφλούνται χωρίς τόκους και νόμιμες προσαυξήσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως την 31.03.2021. Με την αρ. Δ.15/Δ’/8759/343/9-3-2021 (ΦΕΚ Β' 986/12.3.2021) Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ως εξής:

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 30.06.2021.

- Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

- Οι ανωτέρω δόσεις, έως την νέα προθεσμία καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. 

Επισημαίνεται ότι:

Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούμε να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Α. ΚΑΠΡΑΛΟΥ