«Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.»

«Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.»

Σχέδιο νόμου

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

 

Κεφάλαιο Α'

 

Άρθρο 1 Σκοπός - Γενικές Αρχές

 

1.Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζεται το πλαίσιο, της άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2.

 

2.Η άσκηση των υπαγόμενων στον παρόντα Νόμο οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Αυτές δύναται να ασκούνται άνευ τηρήσεως λοιπών ειδικότερων διατυπώσεων, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη λοιπή νομοθεσία υποχρεώσεις, όπως φορολογικές, κοινωνικής ασφάλισης και εγγραφής στο γενικό εμπορικό μητρώο κατά περίπτωση. Για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, υπαγόμενης στον παρόντα Νόμο, δύναται να προβλέπεται η υπαγωγή σε διαδικασία γνωστοποίησης ή προηγούμενης έγκρισης, εφόσον τούτο επιτάσσεται για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

 

3.Ειδικότερα η επιβολή από τη Διοίκηση ειδικότερων διατυπώσεων για την ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, είναι ανεκτή μόνο κατά το μέτρο που προστατεύεται πτυχή του δημοσίου συμφέροντος. Ιδίως σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων, εξίσου προστατευομένων, πτυχών δημοσίου συμφέροντος, επιβολή επιπλέον διατυπώσεων στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτή μόνο αν αυτό αιτιολογημένα προσδιορίζεται.

 

4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Συντάγματος και της ενωσιακής νομοθεσίας, το Κράτος δύναται να επιβάλλει μέτρα που περιορίζουν την άσκηση της οικονομικής ελευθερίας για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της προαγωγής ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών.

 

5.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και ερμηνεύονται με σκοπό τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αρχής της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας του δικαίου.

 

6.Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, δύνανται να αναθέτουν αρμοδιότητες σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στο μέτρο που αυτό δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάθεση άσκησης δημόσιας υπηρεσίας.

 

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

 

1.Ο παρών νόμος καταλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι και όσες προστίθενται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της τελευταίας παραγράφου.

 

2.Ο παρών νόμος καταλαμβάνει και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 καθώς και τις δραστηριότητες του άρθρου 81 του ίδιου νόμου.

 

3.Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταργούν ούτε τροποποιούν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Ν. 4014/2011, καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί χορήγησης οικοδομικής άδειας όπως αυτές προβλέπονται στο Ν. 4030/2011 και των σχετικών εφαρμοστικών κανόνων δικαίου αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

4.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να προστίθενται και να αντιστοιχίζονται με το σχετικό ΚΑΔ οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος

 

Άρθρο 3 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

 

Η υποστήριξη του τιθέμενου με τον παρόντα νόμο θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνει χώρα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 

Κεφάλαιο Β'

 

Άρθρο 4 Γνωστοποίηση

 

1.Ως γνωστοποίηση ορίζεται η ενημέρωση της διοίκησης από τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας. Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση άσκησης της δραστηριότητας και στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

 

2.Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση της επιχείρησης το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μόνον εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απολύτως αναγκαίο, η γνωστοποίηση δύναται να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως ενδεικτικά πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες.

 

3.Σε περίπτωση μεταβολής για οποιαδήποτε αιτία των γνωστοποιηθέντων στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε μεταβολή της γνωστοποίησης εντός προθεσμίας 5 ημερών από της μεταβολής. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή νέας γνωστοποίησης.

 

4.H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία συγκεκριμένης πτυχής δημοσίου συμφέροντος μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας δημιουργεί κίνδυνο για συγκεκριμένη πτυχή δημοσίου συμφέροντος και το επίπεδο του κινδύνου είναι τέτοιο που λαμβανομένων υπόψη της πιθανότητας επέλευσης και των επιπτώσεών του, δικαιολογεί την υπαγωγή,

β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή του κινδύνου.

Στη περίπτωση αυτή δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση γνωστοποίησης εντός των ορίων της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον δημιουργείται όταν με βάση αντικειμενικά κριτήρια και με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητα δύναται να προκαλέσει βλάβη σε αυτό.

 

5.Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (συνεστημένου ή υπό σύσταση) που θα ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω του προβλεπόμενου στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, ηλεκτρονικού συστήματος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος, η γνωστοποίηση θα πραγματοποιείται δια καταθέσεως στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Εναλλακτικά δύναται να πραγματοποιείται ή μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις.

 

6.Τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δύνανται να λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης για την έναρξη άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας ή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρμόδια αρχή της παραγράφου 5 κατόπιν αιτήσεως τους.

 

7.Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι διενεργούνται μετά την υποβολή της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προέβη στην υποβολή αυτής, καθίσταται υποκείμενο ελέγχου ήδη από το χρόνο που είχε υποχρέωση υποβολής της. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για κάθε οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος καθορίζεται η υπαγωγή σε υποχρέωση γνωστοποίησης, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, η υποχρέωση μεταβολής των σημαντικών στοιχείων της γνωστοποίησης και η σχετική διαδικασία, τα θέματα εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της επιβολής υποχρέωσης γνωστοποίησης για την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα.

 

Άρθρο 5 Έγκριση

 

1.Ως έγκριση ορίζεται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου κάθε εκ των προτέρων πράξη ή διαδικασία που απαιτείται για την έναρξη και λειτουργία κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Η έγκριση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μορφή άδειας, βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή κάθε άλλη συναφή πράξη ή διαδικασία που προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και εκδίδεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή άλλη αρχή που ασκεί δημόσια εξουσία. Δεν αποτελεί έγκριση η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο.

 

2.H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία συγκεκριμένης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και το επίπεδο του κινδύνου είναι τέτοιο που, λαμβανομένων υπόψη της πιθανότητας επέλευσης και των επιπτώσεών του, δικαιολογεί την υπαγωγή,

β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή του κινδύνου και

γ) η αποτροπή του κινδύνου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Στη περίπτωση αυτή δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση έγκρισης εντός των ορίων της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον δημιουργείται όταν με βάση αντικειμενικά κριτήρια και με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας δύναται να προκαλέσει βλάβη σε αυτό.

 

3.Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας συνεπάγεται την πρόκληση διαφορετικών κινδύνων προσβολής του δημοσίου συμφέροντος, η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς εγκρίσεως ή/και γνωστοποιήσεως κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το ανωτέρω εδάφιο ισχύει και για την περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων της μιας οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

4.Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού για τις οικονομικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εισάγεται υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης κατά την έννοια της παραγράφου 1, πέραν των υφιστάμενων στην κείμενη νομοθεσία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα επεκτείνεται η υποχρέωση λήψης υφιστάμενης έγκρισης σε νέα οικονομική δραστηριότητα. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός εκκινούν διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την εισαγωγή της νέας έγκρισης. Με το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η υπαγωγή σε καθεστώς έγκρισης, το περιεχόμενο και η διαδικασία της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα θέματα εφαρμογής της έγκρισης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το αρμόδιο όργανο για εξέταση της προσφυγής του άρθρου 9 όταν αυτό δεν ορίζεται με διάταξη Νόμου, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της επιβολής υποχρέωσης έγκρισης για την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα. Η ως άνω διαβούλευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, κάθε σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαμβανομένης και της έκθεσης του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος. Οι απόψεις όλων όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από αυτούς εμπιστευτικές συνολικά ή μερικώς, οπότε και εμφανίζεται σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόμενος ζήτησε να μην δημοσιευθούν οι απόψεις του. Απόψεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας. Σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται μόνο μία φορά με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, για αντικειμενικά σπουδαίο λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης. Η σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης δεν μπορεί να είναι για περισσότερο από το μισό της προβλεπόμενης κατά την έναρξη της διαβούλευσης διάρκειας. Η επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 είναι αναγκαία στην περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας.

Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, συντάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των συναρμοδίων Υπουργείων έκθεση με την οποία βεβαιώνεται είτε ότι συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης και οι αναγκαίοι όροι για την αποτροπή του κινδύνου για συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον είτε ότι δεν συντρέχουν. Η έκθεση δημοσιεύεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία θεωρείται ότι δεν συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο εκάστοτε συναρμόδιος Υπουργός με αιτιολογημένη κοινή απόφασή τους ορίζουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις να υπαχθεί η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός κοινοποιούν το σχέδιο προεδρικού διατάγματος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να γνωμοδοτήσει επί αυτού εντός τριάντα (30) ημερών. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η έκθεση της προηγουμένης παραγράφου αποτελεί μέρος της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

5. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για τις οικονομικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τροποποιείται η υπαγωγή σε καθεστώς υφιστάμενης έγκρισης υπό τις αρχές του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα θέματα εφαρμογής της έγκρισης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το αρμόδιο όργανο για εξέταση της διοικητικής προσφυγής του άρθρου 9 όταν αυτό δεν ορίζεται με διάταξη Νόμου, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της υποχρέωσης έγκρισης για την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να καταργείται η υπαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων σε καθεστώς υφιστάμενης έγκρισης.

 

Άρθρο 6 Χορήγηση έγκρισης

 

1.Το περιεχόμενο της αίτησης για την έγκριση για συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον ή για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων καθορίζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος νόμου.

 

2.Η διοίκηση υποχρεούται να εξετάζει το αίτημα για έγκριση εντός 30 ημερών. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήματος για έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στην ανά κλάδο ειδική νομοθεσία. Σε περίπτωση που λείπουν έγγραφα, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών διακόπτεται και επανεκκινεί μετά την προσκόμισή τους εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στην ανά κλάδο ειδική νομοθεσία. Σε περίπτωση παρόδου των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης σύμφωνα με τον παρόντα, χωρίς την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή και η αρμόδια αρχή οφείλει να εκδώσει τη σχετική εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο των προθεσμίων που τίθενται παραπάνω εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στην ανά κλάδο ειδική νομοθεσία. Οι ως άνω διατάξεις σχετικά με τις προθεσμίες για την εξέταση των εγκρίσεων υπερισχύουν των κείμενων διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας 2690/1999.

 

Άρθρο 7 Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

 

1.Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός 10 ημερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 1 του άρθρου 16 μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για τη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αλλαγής.

 

2.Επιμέρους εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

 

3.Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων του άρθρου 15 (ΟΠΣ - ΑΔΕ).

 

Άρθρο 8 Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων

 

1.Όταν για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας επισπεύδεται νομοθετική ή κανονιστική διάταξη για τον περιορισμό του αριθμού εγκρίσεών των είτε συνολικά για ολόκληρη την Επικράτεια είτε ανά περιφέρεια, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους αντικειμενικούς, που αφορούν στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και το δημόσιο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται, ιδίως αν η άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει τη χρήση σπάνιου πόρου, ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο καθ' ύλην αρμόδιος Υπουργός συμμετέχει στο καθορισμό των κριτηρίων, καθώς και στο προσδιορισμό του περιορισμένου αριθμού εγκρίσεων δι' εισηγήσεώς του ή δια της γνώμης του αντιστοίχως και γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 23 του Ν. 3959/2011.

 

2.Κάθε φορέας, στον οποίο χορηγείται έγκριση σε συνθήκες περιορισμένου αριθμού αυτών, υποχρεούται να προβεί σε πραγματική άσκηση της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας εντός ενός (1) έτους από τη χορήγησή της. Με την πράξη της έγκρισης για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα προσδιορίζεται το περιεχόμενο της ελάχιστης αναγκαίας εκμετάλλευσης και κάθε άλλο σχετικό κριτήριο με το οποίο θα εξετάζεται η ελάχιστη αναγκαία εκμετάλλευση.

Οικονομική δραστηριότητα υπό το καθεστώς περιορισμένου αριθμού εγκρίσεως δύναται να αποτελεί και μέρος δέσμης οικονομικών δραστηριοτήτων μη υποκειμένων των λοιπών δραστηριοτήτων στον ανωτέρω περιορισμό.

 

Άρθρο 9 Προσφυγή

 

1.Κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτημα χορήγησης έγκρισης ή επιβάλλονται με αυτήν όροι, ο αιτών δύναται να ασκήσει ειδική διοικητική προσφυγή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφαση ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.

 

2.Το αρμόδιο διοικητικό όργανο δύναται αιτιολογημένα είτε να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την πράξη είτε να απορρίψει την προσφυγή. Εάν δεν ορίζεται ειδικότερα, η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός 30 ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση που δέχεται την προσφυγή δεσμεύει την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για την έκδοση της έγκρισης, η οποία οφείλει να την εκδώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως. Προκειμένου για την ταχύτερη έκδοση της πράξεως περί εγκρίσεως, η απόφαση δύναται να γνωστοποιείται δια πρωτοκόλλου στην Αρμόδια Αρχή και επιμελεία του προσφεύγοντος εντός της ως άνω προθεσμίας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τριακονθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της διοικητικής προσφυγής. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης επιβολής προστίμου είναι απαράδεκτη.

 

3.Κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης και της σιωπηρής απόρριψης της, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

Άρθρο 10 Παράβολο

 

1.Για την άσκηση εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων αυτών που ασκούνται απολύτως ελεύθερα κι εφόσον δεν προβλέπεται κανένα άλλο παράβολο από άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση άπαξ καταβολής παραβόλου ανά εγκατάσταση με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων, την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 25, τη λειτουργία και συντήρησή του.

 

2.α) Το σύνολο των πόρων από τη θέσπιση του παραβόλου της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και το 20% αυτού αποδίδεται υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

β) Εφόσον αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το σύνολο των πόρων αποδίδεται υπέρ αυτών. Στην περίπτωση, πριν την απόδοση υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προηγείται απόδοση ποσοστού 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδεται υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα.

 

3.Το ύψος του παραβόλου θα πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

 

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ορίζεται η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων, το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και τρόπος καταβολής, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

 

5.Όταν καθορισθεί το παράβολο των ανωτέρω παραγράφων, όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται.

 

Κεφάλαιο Γ'

 

Άρθρο 11 Αρχές ελέγχου και εποπτείας

 

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του παρόντος ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν κωλύει την από πλευράς των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας άσκηση της εποπτείας των δραστηριοτήτων αυτών.

2. Η εποπτεία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, και συνίσταται:

α) στον έλεγχο ενδεικτικά, μέσω της αυτοψίας και του ελέγχου δικαιολογητικών εγγράφων και αναφορών,

β) στη σύσταση προς τον εποπτευόμενο για την εφαρμογή μέτρων προς συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία και

γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης ιδίως μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τον εποπτευόμενο για τον επαπειλούμενο κίνδυνο προσβολής πτυχής του δημοσίου συμφέροντος, τις νομικές απαιτήσεις και την αναγκαιότητα λήψης των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης.

 

3.Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

i.Της νομιμότητας.

ii.Της ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από το εποπτευόμενο μέρος και κάθε άλλον έχοντα σχετικό έννομο συμφέρον.

iii.Της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

iv.Του σεβασμού των νομίμων δικαιωμάτων του εποπτευόμενου.

v.Της αναλογικότητας των εφαρμοστικών μέτρων σε σχέση με τη βαρύτητα του κινδύνου της πιθανότητας επέλευσής του, το ιστορικό συμμόρφωσης του φορέα.

vi.Της επιείκειας προς τον εποπτευόμενο σε περίπτωση αμφιβολίας και της κλιμάκωσης των κυρώσεων ανάλογα με το μέγεθος της μη συμμόρφωσης και τις συνέπειες αυτής. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο.

 

Άρθρο 12 Υποχρέωση εχεμύθειας

 

1.Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι των κατά περίπτωση αρμόδιων Αρχών που λαμβάνουν πληροφορίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή γνώση απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια.

 

2.Σε όποιον παραβαίνει την υποχρέωση εχεμύθειας επιβάλλονται ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 

Άρθρο 13

 

Οι ειδικότερες διαδικασίες διεξαγωγής ελέγχων, όπως ορίζονται με το παρόν Κεφάλαιο, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου τα οποία πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγματα των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Κεφάλαιο Δ'

 

Άρθρο 14 Αρμόδιες Αρχές

 

1. Αρμόδιες αρχές τόσο για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης όσο και για τη διεξαγωγή της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι όσες έχουν ορισθεί από την κείμενη νομοθεσία, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 7 ή του άρθρου 5 παρ. 5, κατά περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας, να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν εξαιρούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η επιλογή του προσώπου που κατά περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τη διεξαγόμενη έρευνα και τα συμπεράσματά της φέρει η εκάστοτε αρμόδια αρχή.

 

Άρθρο 15 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

 

1.Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ) αποτελεί το Κεντρικό Σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τη συνολική εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

2.Σκοπός του συστήματος είναι η εφαρμογή και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, σκοπείται η δημιουργία ολοκληρωμένου μητρώου στο οποίο περιλαβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει μία επιχείρηση, τις έγκρισεις που έχουν εκδοθεί από το σύστημα, τους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί καθώς και το επίπεδο κινδύνου δημοσίου συμφέροντος της επιχείρησης. Επίσης, δύναται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

 

3.Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:

α. Υποσύστημα Καταγραφής διατυπώσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: (ι) αναλυτικό κατάλογο των διατυπώσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. γνωστοποίηση, εγκρίσεις) για την ενημέρωση των πολιτών, (ιι) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει η κάθε επιχείρηση, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και (ιιι) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή/ και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες

εγκρίσεις καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.

β. Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης των επιχειρήσεων που θα υποστηρίζει (ι) το μηχανισμό γνωστοποίησης και (ιι) τη διαδικασία αδειοδότησης από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και

γ. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος, και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση φύλλων ελέγχου.

 

4.Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις αρχές που εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχων. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με το περιέχομενο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εκ των υστέρων πληροφόρηση για τους ελέγχους καθώς και τυχόν διαπιστώσεις και ευρήματα που αφορούν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων.

 

5.Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αδειοδότησης και ελέγχων, βάσει του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β').

 

6.Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότητας κάθε ενέργειας, η οποία γίνεται κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου. Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί επίσης το μέσο παροχής πληροφοριών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα επίπεδα δικαιώματος πρόσβασης κλιμακώνονται από απλή ενημέρωση μέχρι και τροποποίηση των υφισταμένων στοιχείων στο σύστημα.

 

7.Οι διατυπώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη αυτού. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε διατύπωση που απαιτείται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

8.Τα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, οφείλουν να δημοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ- ΑΔΕ. Έλεγχος διενεργηθείς προ της δημοσιεύσεως των φύλλων ελέγχου στο ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

 

9.Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα αντλεί από το ΟΠΣ-ΑΔΕ στατιστικά στοιχεία για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης.

 

10.Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και οι δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του, διέπονται από το ν. 3979/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με διαδικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα όπως αυτοί προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ Β' 1301)

 

11.Με κοινή υπουργική απόφαση, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς συμπεριλαμβανομένης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επίσης καθορίζονται οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης σε αυτές.

 

Κεφάλαιο Ε'

 

Άρθρο 16 Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

 

1. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή η παροχή αναληθών στοιχείων στην γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω κριτηρίων:

α) Εάν η παράλειψη αφορά στην αρχική γνωστοποίηση ή στη μεταβολή των γνωστοποιηθέντων στοιχείων.

β) Σε περίπτωση παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή σε περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, εάν η παράβαση αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών

γ) Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας

δ) Η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της

ε) Εάν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

στ) Εάν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

ζ) Η τυχόν άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.

Τα ελεγκτικά όργανα, εάν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας, δύνανται αντί της επιβολής του προστίμου να προβούν σε σύσταση.

Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η επιμέτρησή τους καθώς και το εύρος των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, η, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

2. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης, τη προσβαλλόμενη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και την ένταση της προσβολής. Επιπλέον συνεκτιμάται:

α) Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας

β) Η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της

γ) Εάν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας.

δ) Η τυχόν άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.

ε) Εάν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, δύναται να επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Το εύρος των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, τα κριτήρια επιμέτρησης των ως άνω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται για περιπτώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, ενώ για περιπτώσεις νέων εγκρίσεων και για επέκταση υποχρέωσης λήψης υφιστάμενης έγκρισης σε νέα οικονομική δραστηριότητα καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 

3. Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

 

Άρθρο 17 Διοικητική προσφυγή κατά προστίμων

 

1.Κατά πράξεων που επιβάλλουν κυρώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως αν δεν ορίζεται, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των ανωτέρω πράξεων στον υπόχρεο.

 

2.Το αρμόδιο διοικητικό όργανο μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την πράξη επιβολής της κύρωσης ή να απορρίψει την προσφυγή. Εάν δεν ορίζεται ειδικότερα, η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός 30 ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς την έκδοση αποφάσεως, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή της. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης επιβολής προστίμου είναι απαράδεκτη.

 

3.Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των προσφυγών, συμπεριλαμβανομένης και της σιωπηρής απόρριψης τους, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις

 

1.Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 34 του ν. 4262/2014.

 

2.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 πρέπει να έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις των άρθρων 4 και 5 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης υπό τις αρχές του παρόντος. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αυτού κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και αντίκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφο 2, καταργείται. Η πρόβλεψη έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 δεν θίγεται.

 

3.Εντός έξι μηνών από την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, τα αρμόδια υπουργεία υποχρεούνται να κωδικοποιήσουν με κανονιστική πράξη, τις διατάξεις νόμων, τις κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους αρμοδιότητας τους που έχουν καταργηθεί δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

4.Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 για τις οποίες παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας, και για τις οποίες μέχρι την υπαγωγή στους στο νέο καθεστώς απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, ζητάται μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης της παραγράφου 6 του άρθρου 4.

 

5.Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η θέση σε λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 15 αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

6.Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου συστήνεται Ομάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

Άρθρο 19 Πεδίο εφαρμογής

 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με αύξοντες αριθμούς 1 έως και 40 που περιλαμβάνονται στην 9η ομάδα του Παραρτήματος.

 

Άρθρο 20 Γνωστοποίηση λειτουργίας

 

1.Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου με εξαίρεση τις δραστηριότητες υπ' αριθμόν 24, 32 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας.

 

2.Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 15.

 

3.Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ- ΑΔΕ όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 15 παρ.3β, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά τον ν. 3852/2010 (Α' 87) και το π.δ. 78/2006 (Α' 80) ή στα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α'154) ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α'430), τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα για τη προστασία των πτυχών δημοσίου συμφέροντος.

 

4.Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 1Β της υπ'αριθμόν οικ. 14684/914/Φ.15/2012 (Β' 3533) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

5.Οι κατά νόμο εκ των προτέρων έλεγχοι για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διενεργούνται στο εξής μετά την υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης.

 

6.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, τα θέματα εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 16, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

7.Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύναται να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10.

 

Άρθρο 21 Κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας

 

1.Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) καταργείται.

 

2.Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

 

3.Οι αρμόδιες αρχές ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

 

Άρθρο 22 Κατάργηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας

 

1.Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158). Κατ' εξαίρεση διατηρείται η σχετική υποχρέωση για την δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση νερού» υπό αύξοντα αριθμό 38 του Παραρτήματος.

 

2.Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

 

3.Οι αρμόδιες αρχές ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

 

Άρθρο 23 Κατάργηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

 

1.Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4303/2014 (Α'/231) όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

«1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προσυσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού.»

 

2.H παράγραφος 4 του ν. 4303/2014 (Α'/231) τροποποιείται ως εξής:

«1. Στο οξοποιείο ή/και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή/ και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής.

Στη περίπτωση που μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή/και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, οι οποίες ελέγχουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση επί τη βάση της οποίας και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο.

 

3.Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 4303/2014 (Α'/231) καταργείται.

 

4.Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά τη τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.»

 

5.Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β'/2323) καταργείται.

 

6.Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β'/2323) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

7.Το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β'/2323) καταργείται.

 

8.Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β'/2323) καταργείται.

 

9.Στο άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β'/2323) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

10.Το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β'/2323) καταργείται.

 

Άρθρο 24 Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 853/2004 και (ΕΚ) 1069/2009

 

Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 853/2004 ή 1069/2009 απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 για την ασφάλεια των τροφίμων.

 

Άρθρο 25 Κυρώσεις

 

1.Για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16.

 

2.Για παραβίαση των όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις επιβολής κυρώσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του νόμου 3982/2011, όπως εξειδικεύονται στην υπ' αριθμόν 484/36/Φ.15/2012 (Β'230) υπουργική απόφαση, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την κατηγορία παραβάσεων της περ. (Β) στοιχείο (ε) του άρθρου 1 αυτής.

 

3.Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία από την οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος για α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών, επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3982/2011.

 

4.Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού.

 

5.Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.

 

Άρθρο 26 Μέτρα πυροπροστασίας

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων με βάση τη κατάταξη αυτών σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

 

Άρθρο 27 Μεταβατικές, τροποποιούμενες, καταργούμενες διατάξεις

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3526/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας, καθορίζονται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Α5α/5333/1987(ΦΕΚ 721 Β'), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης που παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσίας Υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 ν. 3325/2005.

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
«10.Στις μονάδες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του άρθρου 41 (περιπτώσεις ιθ' και κζ') του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α'), όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α'), χορηγείται μία μόνο άδεια αποκλειστικά από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Για τις μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Στ' του ν.. ./2016 (ΦΕΚ...) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), πλην της υπ' αριθμόν 38 δραστηριότητας του Παραρτήματός του, καταργείται η υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας.»

γ) Η υπ' αριθμ. 12710/860/Φ15 κοινή Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Α5α/5333/1987(Β'/721) και τη δραστηριότητα παραγωγής κι εμφιάλωσης νερού.
δ) Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η ΚΥΑ οικ. 12684/92/21.11.2014 (Β' 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμ. 32 έως 103 του παραρτήματός της.

ε) Όπου στις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α'/32) γίνεται λόγος για «αδειοδοτούσα αρχή» εφεξής νοείται η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. στ) Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

 

2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

 

3.Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του παρόντος και εφεξής η λειτουργία του θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

4.Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.

 

5.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

 

Άρθρο 28 Πεδίο Εφαρμογής

 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου και στο Παράρτημα και εμπίπτουν στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

 

Άρθρο 29 Γνωστοποίηση

 

1.Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

 

2.Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών, και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. Η Υπηρεσία Δόμησης εξετάζει τις υπάρχουσες χρήσης γης και τυχόν περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για

την έκδοση της βεβαίωσης. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς.

 

3.Η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

4.Αρμόδια αρχή για την παραλαβή της γνωστοποίησης είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Δήμος. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 15. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.

 

5.Η αρχή ή υπηρεσία που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

 

Άρθρο 30 Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήσης μουσικών οργάνων

1. Η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργείται.

2. O ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 29, τη δήλωση χρήσης.

3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Βλ15) περί παράτασης ωραρίου διατηρείται.

4. Τυχόν υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

 

Άρθρο 31 Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου

 

1. Η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου διατηρείται. Για την έκδοσή της, είτε αυτή εκδίδεται κατά την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας είτε εκδίδεται μεταγενέστερα, δεν απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

2.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενοποιούνται και απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούν οι Δήμοι για την χορήγηση της άδειας κοινοχρήστου χώρου.

 

3.Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10/1958 η λέξη «δεκαπέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «πέντε».

 

4.Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

 

5.H Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/58802/28.8.2013/ΑΔΑ ΒΛΩΝΘ-ΗΧΕ 28-7-2013 παύει να ισχύει.

 

Άρθρο 32 Απλούστευση ρυθμίσεων για τα Θέατρα και τους Κινηματογράφους

 

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής που ρυθμίζει την έναρξη λειτουργίας με τρόπο διαφορετικό.

 

Άρθρο 33 Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας

 

1.Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με κανονιστικές αποφάσεις των Δήμων που εκδίδονται κατά το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2.Μετά την δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, παύουν να ισχύουν οι σχετικές εγκρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3028/2002 για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο.

 

Άρθρο 34 Εξουσιοδότηση

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 29, η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, τα λοιπά έγγραφα που απαιτείται να κατέχει και να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας στην εγκατάσταση, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

 

Άρθρο 35 Κυρώσεις

 

1.Στην περίπτωση έλλειψης γνωστοποίησης, παράλειψη μεταβολής ή αναληθών στοιχείων εφαρμόζονται τα μέτρα και οι κυρώσεις του άρθρου 16. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμος. Με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου άρθρου καθορίζεται το ύψος του διοικητικού προστίμου εντός των ορίων του άρθρου 16, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

2.Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.

 

3.Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

 

Άρθρο 36 Παράβολο

 

1.Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες διατάξεις.

 

2.Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών δύναται να ανακαθορίζεται το παράβολο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10, καθώς και να ρυθμίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 37 Τροποποιούμενες, καταργούμενες διατάξεις

 

1. Στο τέλος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ζ' του ν.../2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις αυτού όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας και τα λοιπά οριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) Η απαίτηση για άδεια μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη (Βλ15) και στην Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (Β' 2718) καθώς και οποιαδήποτε διάταξη προβλέπεται η άδεια αυτή.

β) Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/1937 και 446/1937 καθώς και οι επιτροπές επιθεώρησης.

γ) Οι Υπουργικές Αποφάσεις 24241/2005 (Β' 1704), 29563/2006 (Β' 1943).

δ) Το γ' εδάφιο του άρθρου 1 της υπ' αρίθμ 27336/2013 (Β' 2592) Υπουργικής Απόφασης.

ε) Τα πρωτοβάθμια συμβούλια που γνωμοδοτούν για την άδεια λειτουργίας των Κέντρων Διασκέδασης, όπως ορίζεται στο εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β του άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ Β 2718).

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

Άρθρο 38 Μεταβατικές Διατάξεις

 

1.Το άρθρο 80 του ν. 3463/2006 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εκτός των ειδικότερων διατάξεων για την έναρξη λειτουργίας.

 

2.Όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και έχουν άδεια λειτουργίας η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος κεφαλαίου και εφεξής η λειτουργία του θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

3.Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση.

 

4.Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, όπου στο Π.Δ. 180/1979 γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας», νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.

 

5.Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, όπου γίνεται λόγος για «άδεια» στο άρθρο 10 του Α.Ν. 2520/1940, νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.

 

6.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

 

7.Όπου αναφέρεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ ΑΔΕ του άρθρου 15, αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 

Άρθρο 39 Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κατ' εξαίρεση, για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής των παραγράφων 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 118 155 Αλ), όπως ισχύουν, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδια Υπηρεσία είναι η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στον ν.../2016 (ΦΕΚ...) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ του άρθρου 15 του ν.../2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) μετά την θέση του σε πλήρη λειτουργία. Στην δεύτερη περίπτωση η γνωστοποίηση κοινοποιείται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού.

Η γνωστοποίηση λειτουργίας αυτών των καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.. ./2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) και των εκδιδομένων κατ' εφαρμογή αυτού κανονιστικών διατάξεων καθώς και του ν. 4276/2014.

Όπου στις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου αναφέρεται "Δήμος ή Κοινότητα", "δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας", "δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο", νοείται ο η αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού και τα όργανα αυτής. Σχετικά με τη χρήση μουσικής, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που διέπει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών καταστήματα των οποίων η λειτουργία έχει προβλεφθεί εντός του τουριστικού καταλύματος υποβάλλεται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία τουρισμού γνωστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.../2016 (ΦΕΚ...) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος)και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζει τη γνωστοποίηση των καταστημάτων αυτών.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 40 Πεδίο Εφαρμογής

 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10, 55.20, 55.30 και 55.90.

 

Άρθρο 41 Γνωστοποίηση

 

1.α. Οι δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 40, υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας τους. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 1 5 του παρόντος.

β. Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40, οι δραστηριότητες υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος και διέπονται από τις αρχές και τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α' του παρόντος. H αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α'/155). Μετά τη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. καθώς και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α'/155) που υποστηρίζονται από το σύστημα, γίνεται αποκλειστικά, μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Τα δικαιολογητικά που δεν υποστηρίζονται από το σύστημα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α'/155). Μετά την πλήρη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καταργείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και αντικαθίσταται με τη γνωστοποίηση.

γ. Η ενεργοποίηση και εφαρμογή της λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

δ. Μετά την πλήρη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ, όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)», εφ'εξής νοείται η γνωστοποίηση.

ε. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α'/155), τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

στ. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τα θέματα Τουρισμού Υπουργού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16, του παρόντος, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. α. Σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 15 του παρόντος.

β. Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές.

β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφ' εξής νοείται η γνωστοποίηση.

γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16 του παρόντος, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ε. Η ενεργοποίηση και εφαρμογή της λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Άρθρο 42 Απλούστευση της Διαδικασίας Έναρξης Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο ν. 4276/2014 (Α'/155) τροποποιείται ως εξής:

α. Το στοιχείο δ', της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α'/155) καταργείται.

β. Το στοιχείο δ', της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α'/155) καταργείται.

γ. Το στοιχείο ζ', της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α'/155) καταργείται.

δ. Το στοιχείο ζ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 (Α'/155) καταργείται.

ε. Στο στοιχείο στ', της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α'/155), προστίθεται τελευταίο εδάφιο:
«Εφ' όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

στ. Στο στοιχείο στ', της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α'/155), προστίθεται τελευταίο εδάφιο:
«Εφ' όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

α. Το στοιχείο β', της παρ. 1, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης καταργείται.

β. Το στοιχείο στ', της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.

γ. Το στοιχείο ζ', της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.

δ. Στο στοιχείο θ', της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο:

«Εφ' όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».
ε. Το στοιχείο ε', της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.

 

Άρθρο 43 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

 

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο ν. 4276/2014 (Α'/155), τροποποιείται

ως εξής:

α. Η διάταξη του στοιχείου γ', της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α'/155), τροποποιείται ως εξής:

«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.»

β. Η διάταξη του στοιχείου γ', της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014, τροποποιείται ως εξής:

«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

 

2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη του στοιχείου δ', της παρ. 2, του άρθρου 46, του ν. 4179/2013, τροποποιείται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

 

3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

α. Η διάταξη του στοιχείου δ', της παρ. 1, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

β. Η διάταξη του στοιχείου δ', της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

 

Άρθρο 44 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α'/155) τροποποιείται ως εξής:

«3. α. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 15 του ν.../2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α'/63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.

β. Μετά τη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. καθώς και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 1. που υποστηρίζονται από το σύστημα, γίνεται αποκλειστικά, μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Τα δικαιολογητικά που δεν υποστηρίζονται από το σύστημα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 14, του ν. 3844/2010 (Α'/63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Η έναρξη λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για την αδειοδότηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Η' του ν.../2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

γ. Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καταργείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην του στοιχείου α', δδ και εε, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.. ./2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος). Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος γίνεται λόγος για «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)», εφ' εξής νοείται η γνωστοποίηση. Με απόφαση του εκάστοτε για θέματα Τουρισμού Υπουργού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16 του ν.../2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η εφαρμογή της πλήρους λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Η' του ν.../2016 (ΦΕΚ.) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»

 

Άρθρο 45 Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014(Α'/155), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο αριθμός των κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

 

Άρθρο 46 Κολυμβητικές Δεξαμενές

 

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ν. 4276/2014 (Α'/155) τροποποιείται ως εξής:

α. Η διάταξη της παρ. 7, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α'/155), καταργείται. β. Η διάταξη της παρ. 7, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α'/155), καταργείται.

 

2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

α. Η διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής καταργείται.

β. Η διάταξη της παρ. 3.1, του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β'/3118) υπουργικής απόφασης καταργείται.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 47 Λοιπές ρυθμίσεις Πυροπροστασίας και Πυρασφάλειας

 

1.Στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 529), εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και οι Κινηματογράφοι.

 

2.Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/37 (Α' 32), 446/37 (Α' 23), το Β.Δ. 15/1956 (Α' 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και τους Κινηματογράφους καταργούνται.

 

3.Η περίπτωση θ' του άρθρου 2 του Ν. 3511/2006 (Α' 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4249/2014 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τις προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, Σχέδια Κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

4. Το άρθρο 14 του ν. 3511/2006 (Α' 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4249/2014 (Α' 73), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14 Πυροσβεστικές Διατάξεις - Πυροπροστασία

«1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται:

α) προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας.

β) κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις. γ) διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλη ή ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.

2.Οι πυροσβεστικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυροπροστασίας και γενικά η νομοθεσία πυρασφάλειας εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 Π.Κ.

4.Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης της παρ. 3, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας από τη συντελούμενη παράβαση, τη διάρκεια αυτής, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό και το μέγεθος της επιχείρησης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης ή της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3 και των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας

παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης.

5.Το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων για κάθε μία από τις παραβάσεις των πυροσβεστικών διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύξηση των σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοικητικά ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ή με Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6.Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του ν. 3850/2010 (Α 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν.

Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης τον ασκούμενο έλεγχο από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου - εγγράφου απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύναται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 έως 5. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.

7.Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.»