Άκυρη διοικητική πράξη – Μη αναγραφή της ημερομηνίας εκδόσεώς της

Άκυρη διοικητική πράξη – Μη αναγραφή της ημερομηνίας εκδόσεώς της

Με τη 2129/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση προσφυγή  και ακύρωσε πράξεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος εισφορά σε χρήμα λόγω εντάξεως στο σχέδιο πόλεως ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην περιοχή Βακαλόπουλο του Δήμου Παλλήνης Αττικής.  Κρίθηκε ότι, εφόσον από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της προσβαλλομένης πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα, προκύπτει ότι, το πρωτότυπο αυτής δε φέρει χρονολογία εκδόσεως, στοιχείο αναγκαίο για το κύρος της πράξης αυτής, η προσβαλλόμενη πράξη είναι νομικώς πλημμελής και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί.