Αριθμ. Δ17Ε 5004419 ΕΞ - 24/01/2012 - Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο...

Αριθμ. Δ17Ε 5004419 ΕΞ - 24/01/2012 - Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο...

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος − Μέλος με άμεση αποστολή σε Κράτος − Μέλος της ΕΕ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 55 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄248/07.11.2000), όπως ισχύει,

2. τις διατάξεις της οδηγίας υπ’ αρίθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει

3. τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΟΚ) υπ’ αρίθμ. 2913/92 του Συμβουλίου (L 302/19.10.1992), όπως ισχύει,

4. τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΟΚ) υπ’ αρίθμ. 2454/93 της Επιτροπής (L 253/11.10.1993), όπως ισχύει,

5. τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. ΠΟΛ.1281/26.8.1993 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ/700/Β’/09.09.1993) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 7,

6. τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

7. τις διατάξεις του Π.Δ 284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 128/14.06.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

8. την υπ’ αρίθμ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου,

9. την ανάγκη αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, λόγω της ευρείας έκτασης καταστρατηγήσεων των διατάξεων του εν λόγω καθεστώτος και της συνεπεία αυτής απώλειας μεγάλων ποσών από ΦΠΑ,

10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος−Μέλος με άμεση αποστολή σε Κράτος−Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Προκειμένου να τηρηθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις για θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος−Μέλος, ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος−Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισαγωγέας οφείλει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας».

2. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β. τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται, στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Επί του τιμολογίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα.».

3. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας χωρίς να προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό στοιχεία, ο ΦΠΑ της εισαγωγής καθώς και οι λοιποί φόροι που επιβάλλονται από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και είχαν τύχει απαλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, καθίστανται άμεσα απαιτητοί και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που διαπιστώνεται από έλεγχο της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής ότι τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος−Μέλος δεν έχουν αποσταλεί άμεσα στο συγκεκριμένο Κράτος−Μέλος αλλά παραμένουν ή έχουν αναλωθεί στο εσωτερικό της χώρας ή έχουν αποσταλεί σε Κράτος−Μέλος διαφορετικό από το αναγραφόμενο στα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος−Μέλος εισαγωγέα καθίσταται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον υπόχρεο στο φόρο εισαγωγέα για την καταβολή του ΦΠΑ.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τη σχετική νομοθεσία κυρώσεις και πρόστιμα.».

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα , 24 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ