Αριθμ. πρωτ.: Γ1β/Γ.Π/9518/6.4.2015 Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αριθμ. πρωτ.: Γ1β/Γ.Π/9518/6.4.2015 Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αθήνα 6 / 4/2015

Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/9518

Σχετ. 13356

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας:10433 Αθήνα

Πληροφορίες:Κουτσιαρή Φωτ.

FAX:210/5237384

Τηλέφωνο:2132161340

Mail:tyk@moh.gov.gr

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».

 

Σχετ: α) Ο ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143/τ.Α'/17-6-2011) «Απλούστευση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών ....και άλλες διατάξεις».

 

β) Η Κ.Υ.Α με αριθμ.. 483/35/Φ.15/17.1.2012 (ΦΕΚ 158/τβ/2012) «Καθορισμός τύπου δικαιολογητικών και διαδικασίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011».

 

γ) Η Κ.Υ.Α 12710 οικ./860/Φ17.1/13-6-2007 «περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης, από υγειονομική άποψη σε δραστηριότητες του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α')».

 

δ) Η Κ.Υ.Α με αριθμ. 12684/92/21.11.2014 (ΦΕΚ 3181/τβ/2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων».

 

ε ) Η με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ Β'2718) « Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», Υγειονομική Διάταξη.

 

ζ) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 69428/188/10-12-14 διευκρινιστική επί της ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας -Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας- Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών , Υποδομών και Ελέγχου-Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων.

 

η) Το με αριθμ. πρωτ. οικ.571/2-1 -2015 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Κορίνθου.

 

Με αφορμή την έκδοση της υπ'αριθμ. 12684/92/21.11.2014 (ΦΕΚ 3181/τβ/2014) Κ.Υ.Α σχετ.(δ) αναφορικά με την «Απλούστευση αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας-Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων», σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα της ανωτέρω Κ.Υ.Α στις οποίες περιλαμβάνονται και τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών της Κατηγορίας Ι «Παρασκευαστές Συσκευαστές» της σχετ.(ε) απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση για εφοδιασμό με άδεια λειτουργίας ή για κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας, ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος τους. Οι ενδιαφερόμενοι όμως, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω (σχετ. β) υπουργική απόφαση 483/35/Φ.15/17.1.2012 κατ' ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση. Στην ανωτέρω Υ.Α προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η χορήγηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026 Β) όπως αυτή ισχύει. Στο πλαίσιο προσαρμογής στη νέα νομοθετική ρύθμιση και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας «σχετ. (η) κ.α» για την διαδικασία που θα ακολουθείται προκειμένου να δοθεί σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην Υγειονομική Υπηρεσία φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

I. Αίτηση με τα στοιχεία του και την δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσει.

 

II.Σχεδιάγραμμα κατόψεων (εις τριπλούν) υπογεγραμμένα από μηχανικό με πλήρη αποτύπωση των χώρων, των διαστάσεων, των τμημάτων -χρήσεων ,του εξοπλισμού κ.λ.π, τα οποία θα είναι σύμφωνα αντιστοίχως με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης τα οποία επαληθεύονται κατά τον έλεγχο.

 

III.Διάγραμμα ροής συνοδευόμενο από περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας με γνώση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

 

IV.Σχέδιο συστήματος HACCP όπου απαιτείται.

 

Επισημαίνουμε ότι το έγγραφο της υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και τα θεωρημένα αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών(Ν, iii και IV) υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να τα φυλάσσει στον φάκελο της Επιχείρησης προς διευκόλυνση των ελεγκτών κατά την διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ