Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015/20.3.2015 Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015/20.3.2015 Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β 375/18.3.2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και ειδικότερα τα άρθρα 84 - 90 περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώτα αναστολής και οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα, τα άρθρα 114 - 129 περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, ειδικότερα δε το άρθρο 90 σχετικά με την μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσώπου υποκειμένου σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς σε άλλο πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του καθεστώτος χωρίς την λήξη του καθεστώτος.

2. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992 του Συμβουλίου όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 497 - 499 και το Παράρτημα 67 όπου καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς καθώς και το άρθρο 513 και το Παράρτημα 68 που καθορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης εμπορευμάτων από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος.

3. Τις διατάξεις του 4ου μέρους του Ν. 1676/1986 άρθρα 32 έως και 39 (Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραλαβή εμπορευμάτων - πρώτων υλών για μεταποίηση προς επανεξαγωγή (ΦΕΚ 204/Α'/10.10.1986).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α'/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα των άρθρων 2, 3, 4, 5, 10, 17, 25 και 60.

5. Το γεγονός ότι η θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των τελωνειακών παραστατικών.

6. Το Π.Δ. 63/2005 περί «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/ Β'/2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317/Β'/2013) όμοια απόφαση.

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Μεταβίβαση εμπορευμάτων υπαχθέντων στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αρχικών εμπορευμάτων (πρώτων υλών) ή ενδιαμέσων προϊόντων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) από δικαιούχο αδείας πρόσωπο (κάτοχος αδείας) σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο επίσης αντίστοιχης άδειας χωρίς την λήξη του καθεστώτος, με σκοπό την μεταποίηση πρώτων υλών ή την περαιτέρω μεταποίηση ενδιάμεσων προϊόντων.

2. Εμπορεύματα που δεν χρήζουν περαιτέρω μεταποίησης δύναται να μεταβιβαστούν από δικαιούχο αδείας σε άλλο δικαιούχο όταν η μεταβίβαση αυτή προβλέπεται από εμπορικές ή άλλου τύπου συμφωνίες και με την έγκριση της αρμόδιας για την έκδοση της αδείας τελωνειακής αρχής.

 

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις μεταβίβασης των εμπορευμάτων

1. Για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο απαιτείται η μεταβολή στην κυριότητα των εμπορευμάτων η οποία επέρχεται με την πώληση των εμπορευμάτων από τον ένα δικαιούχο στον άλλο.

2. Κατά την διαδικασία μεταβίβασης ο κάτοχος της άδειας μεταβιβάζει εκτός από τα εμπορεύματα, το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει βάσει της εκδοθείσας άδειας σε άλλο δικαιούχο πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους της άδειας που μεταβιβάζεται, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών επαναξεγωγής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακή αρχής που εκδίδει την νέα άδεια και θα αποτυπώνεται με σαφήνεια στο έντυπο της αδείας του νέου δικαιούχου.

4. Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων (μεταβιβάσεων) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστου δικαιούχου αδείας προσώπου μεταβιβάζονται διαδοχικά σε επόμενα δικαιούχα αδείας πρόσωπα.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία μεταβίβασης εμπορευμάτων

Κατά την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης των εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιαμέσων παραγώγων προϊόντων) πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο δικαιούχος της πρώτης αδείας, ως αποστολέας των εμπορευμάτων, ενημερώνει με γραπτό αίτημα το τελωνείο ελέγχου του καθεστώτος σχετικά με την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τα εμπορεύματα σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο.

2. Η πρόθεση για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή είτε σε αρχικό στάδιο κατά την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση αδείας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς ή σε μεταγενέστερο χρόνο, σε κάθε περίπτωση όμως η ενημέρωση της τελωνειακής αρχής σχετικά με την μεταβίβαση θα προηγείται της αποστολής των εμπορευμάτων στον νέο δικαιούχο.

3. Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου που ορίζεται στην άδεια του πρώτου δικαιούχου δύναται να προβεί στους ελέγχους που θεωρεί απαραίτητους για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας μεταβίβασης καθώς και να ζητήσει τις αναγκαίες πληροφορίες που διευκολύνουν το έργο του.

4. Παράλληλα, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται τα εμπορεύματα οφείλει, ως νέος δικαιούχος, να μεριμνήσει για την έκδοση αντίστοιχης αδείας ενώ σε περίπτωση που το τελωνείο ελέγχου των δύο αδειών είναι διαφορετικό, απαιτείται η άμεση ενημέρωση του τελευταίου για την επικείμενη μεταβίβαση των εμπορευμάτων.

 

Άρθρο 4

Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης

1. Η διαδικασία υποβολής των τελωνειακών παραστατικών για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet.

2. Για την μεταβίβαση εμπορευμάτων ο δικαιούχος της πρώτης αδείας υποχρεούται να υποβάλει στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος τελωνειακή διασάφηση δεόντως συμπληρωμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το τελωνείο λήξης του καθεστώτος, όπως ορίζεται στην άδεια του πρώτου δικαιούχου, αποτελεί ταυτόχρονα τελωνείο υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς για τον δικαιούχο της νέας αδείας.

4. Μετά την αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή αποστέλλεται αυτή ηλεκτρονικά στα τελωνεία ελέγχου, τόσο του δικαιούχου της πρώτης άδειας όσο και του δικαιούχου της νέας άδειας, εφόσον αυτά είναι διαφορετικά.

5. Ταυτόχρονα και χωρίς καθυστέρηση ο δικαιούχος της πρώτης άδειας του καθεστώτος παραδίδει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αντίγραφο της διασάφησης, που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά, στον δικαιούχο της νέας άδειας.

6. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των εμπορευμάτων, το νέο δικαιούχο πρόσωπο επιβεβαιώνει εγγράφως στο τελωνείο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στην εκδοθείσα άδεια, την παραλαβή των εμπορευμάτων, ενώ το τελωνείο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι το νέο δικαιούχο πρόσωπο έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης σχετικής εγγύησης.

7. Κατόπιν, το νέο τελωνείο ελέγχου αποδίδει στο παραστατικό που του έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRΝ) και στην συνέχεια παραδίδει αντίγραφο αυτού στο νέο δικαιούχο πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να εισάγει τα στοιχεία αυτά στις κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του.

8. Η αποδοχή της διασάφησης από το τελωνείο ελέγχου του τελευταίου δικαιούχου και η απόδοση αριθμού αναφοράς κίνησης (MRΝ) αποτελεί το χρονικό σημείο μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το καθεστώς.

9. Ο δικαιούχος της δεύτερης άδειας παρέχει στον πρώτο δικαιούχο απόδειξη παραλαβής των εμπορευμάτων στην οποία αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς κίνησης (MRΝ) και η ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού, αποδεικτικό το οποίο θα φυλάσσει ο τελευταίος στο αρχείο του.

10. Η εκκαθάριση του παραπάνω παραστατικού επέρχεται με την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων ή με άλλο τρόπο λήξης του καθεστώτος όπως αυτοί προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 5

Εγγύηση στο καθεστώς

Για την είσπραξη των επιβαρύνσεων, που η καταβολή τους έχει ανασταλεί, κατατίθεται από τον αγοραστή η προβλεπόμενη από τις διατάξεις εγγύηση.

 

Άρθρο 6

Εκκαθάριση του καθεστώτος

Όταν τα έτοιμα προϊόντα δεν επανεξαχθούν μέσα στην καθορισθείσα προθεσμία ή γενικότερα δεν λάβουν εμπρόθεσμα έναν από τους προορισμούς τερματισμού του καθεστώτος η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην είσπραξη των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, λοιπών επιβαρύνσεων και του ΦΠΑ (που είναι χρεωμένα στο νέο παραστατικό) σύμφωνα με το άρθρο 35 του μέρους 4ου του Ν. 1676/1986 (Καθορισμός συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων).

 

Άρθρο 7

Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ

1. Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιαμέσων ή παράγωγων προϊόντων) μεταξύ υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων εντός του καθεστώτος της Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, κατά τα ανωτέρω, απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Το τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται για την μεταβίβαση δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αναγράφεται η ένδειξη «απαλλαγή από ΦΠΑ άρθρο 25 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και ......ΑΥΟ» καθώς και ο αριθμός αδείας του δικαιούχου αγοραστή.

2. Για την απόδειξη της απαλλαγής απαιτείται αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού, που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 4 από τον δικαιούχο της άδειας πωλητή στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος, από το οποίο προκύπτει η πραγματοποίηση της συναλλαγής, το πρόσωπο που αποκτά τα εμπορεύματα και τα θέτει στο ίδιο καθεστώς καθώς και ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου.

3. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις διαδοχικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της μεταποίησης προς επανεξαγωγή.

4. Κατά την έξοδο των παράγωγων προϊόντων από το ανωτέρω ανασταλτικό καθεστώς και την επανεξαγωγή του σε Τρίτη προς την Ε.Ε. χώρα από τον τελευταίο δικαιούχο του καθεστώτος εκδίδεται από το υποκείμενο αυτό πρόσωπο το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο χωρίς να επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αναγράφεται η ένδειξη «απαλλαγή από ΦΠΑ- επανεξαγωγή από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή .....ΑΥΟ».

5. Για την απόδειξη της ανωτέρω απαλλαγής απαιτείται ο δικαιούχος πωλητής να κατέχει εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ599 από το οποίο να αποδεικνύεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. καθώς και ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου.

 

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ Δ.1758/110/23-12-1992 Α.Υ.Ο. και η Δ.329/25-Πολ.7/16.03.1988 Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ