Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1037863 ΕΞ 2018 Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1037863 ΕΞ 2018 Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1037863 ΕΞ2018/08-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης».

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1095352 ΕΞ 2017/22.6.2017 έγγραφό μας.

1. Σε συνέχεια του προαναφερθέντος εγγράφου μας, σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση και χρήση σας:

α) επικαιροποιημένη την αναφερόμενη στο παραπάνω σε περίληψη θέμα κατάσταση και

β) το αριθ. 5645/1.3.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην άρση της ελληνικής αντιρρήσεως για την προσχώρηση της Αλβανίας στην «από 5.10.1961 Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης, κυρωτικός ν. 1497/1984 - Α’ 188), η οποία έχει ισχύ από την 26.2.2018. Συνεπώς τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία και προσκομίζονται από τους ενδιαφερομένους στις διοικητικές Αρχές, επομένως και στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., χρήζουν επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (σφραγίδα Apostille), από την προαναφερθείσα ημερομηνία.

2. Υπενθυμίζεται ότι:

α) Για τις χώρες: Περού, Κιργιστάν, Μογγολία και Ουζμπεκιστάν, για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ.1059356/627/0006Δ/3.6.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στο αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1030259 ΕΞ 2016/25.2.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Για τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. 1122798/1216/0006Δ/10.1.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

γ) Οι πράξεις και τα έγγραφα, που διακινούνται μεταξύ των κρατών: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα, τα οποία έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19) και σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, με την ικανότητα ή την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων, την κατοικία ή την διαμονή τους, όποια και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση επικύρωσης ή οποιασδήποτε ισοδύναμης διατύπωσης. Σχετικό για το θέμα αυτό είναι το αριθ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/19.6.2014 έγγραφό μας. Επίσης, με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017/16.11.2017 έγγραφό μας, διευκρινίστηκε ότι δεν χρήζουν επικύρωσης με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), οι πράξεις και τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στην φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση ότι φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, την σφραγίδα της αρμόδιας Αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

3. Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα που αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων είναι καταχωρημένα στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Α.Α.Δ.Ε., στη διαδρομή: http://elib.aade.gr/elib/pbblic//lipk/id/8149.

Με εντολή Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ