Αριθμ. Πρωτ. Δ13/1120461/ΕΞ - 16/12/2009

Αριθμ. Πρωτ. Δ13/1120461/ΕΞ - 16/12/2009

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αριθμού δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που έχουν υποβληθεί για διόρθωση της δήλωσης ΕΤΑΚ»

Παρακαλούμε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου 2009, είτε με τηλεομοιοτυπία (FAX) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το συνολικό αριθμό δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9 και υποδειγμάτων) έτους 2008, που υποβλήθηκαν μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων  (Ε.Τ.ΑΚ.) και αφορούν διόρθωση δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Συνημμένα: Ένα (1) υπόδειγμα

Ακριβές Αντίγραφο                     
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    
α/α ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ

 

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας

Δημήτρης Σταματόπουλος

Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
3.Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογίας
4. Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) – τμήμα Φ.Μ.Α.Π.

Αθήνα,  16/12/2009
Αρ. Πρωτ: Δ13/1120461/ΕΞ