Αριθμ. 2/ 10583/ ΔΠΓΚ - 31/01/2013 - Τροποποίηση της αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29−11−2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Αριθμ. 2/ 10583/ ΔΠΓΚ - 31/01/2013 - Τροποποίηση της αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29−11−2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29−11−2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

(ΦΕΚ Β' 177/31-01-2013)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

5. Την αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011 (Β΄ 474) απόφαση Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 2/21967/0094/13−3−2012 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

7. Την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα συσσωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον.

8. Την αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

9. Την ανάγκη έγκαιρης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημόσιων υπηρεσιών).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η παράγραφος Γ. περ. ε) της αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.2012 (ΦΕΚ 3396/Β΄/20.12.2012) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» καταργείται.

Κατά συνέπεια καταργείται και η υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων Ε3, Ε4, Ε5 και Ε6 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθηνά, 31 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ