Αριθμ. 3219/24-09-2019 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

Αριθμ. 3219/24-09-2019 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

Αριθμ. 3219
 
Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:
1.    των άρθρων 2 και 2Α παράγραφος 4 του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει,
2.    του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
3.    του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126),
Β. Τη με αρ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1.    Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) των προσώπων των περιπτ. Α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύονται με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων με μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ως άνω νόμου.
2.    Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
α. επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση και η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του/της υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 01 κωδ. 5, 6, 7, 10 και 18 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
β. επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός του/της συζύγου/Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 02, κωδ. 6, 7, 8 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
γ. έσοδα από κάθε πηγή (Παράρτημα Ι, Πίνακας 04 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
δ. επενδυτικά προϊόντα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, κάθε είδους ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, (Παράρτημα 1 Πίνακας 05, του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
ε. μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα (Παράρτημα Ι, Πίνακας 06 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
στ. καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα υπόλοιπα χρηματιστηριακών λογαριασμών-χρηματικών καρτελών, εξαιρουμένουτου ΙΒΑΝ(Παράρτημα Ι, Πίνακας 07 πλην του κωδ. 6 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
ζ. ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, εξαιρουμένης της οδού ή τοποθεσίας, του αριθμού, του ονοματεπωνύμου του Συμβολαιογράφου (απόκτησης και εκποίησης/μεταβολής των ανωτέρω) (Παράρτημα Ι, Πίνακας 09 πλην των κωδικών 7, 8 και 23 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
η. οχήματα κάθε χρήσης, εξαιρουμένου του αριθμού κυκλοφορίας τους (Παράρτημα Ι πίνακας 10 πλην του κωδ. 4, του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
θ. πλωτά μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου ή λεμβολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 11 πλην του κωδ. 4, του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
ι. εναέρια μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 12 πλην του κωδ. 4, του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),
ια. συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, εξαιρουμένου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της επιχείρησης (Παράρτημα Ι πίνακας 13 πλην του κωδ. 7 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει),

ιβ. οι δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές (Παράρτημα Ι πίνακας 14 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

 

Οι Υπουργοί     
Οικονομικών    Δικαιοσύνης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ