Αριθμ. 41658/722 - 01/10/2012 - Εγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

Αριθμ. 41658/722 - 01/10/2012 - Εγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

ΘΕΜΑ: Εγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).
 
2. α) Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 65/2001 (ΦΕΚ 56 Α΄) και ισχύει.
 
β) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
 
γ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
 
δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄).
 
3. Της υπ’ αριθμ. 1001939ΕΞ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ.Β΄/77/29−01−10) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών».
 
4. Της υπ’ αριθμ. Δ1Α1104940 ΕΞ2012/16.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και με την οποία διορίζεται από 12.7.2012 ο Γεώργιος Μέργος στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.
 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και παρ. 15 και 24 παρ. 1 και 3 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
 
6. Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136/2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.
 
7. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L157/87/9.6.2006).
 
8. Την ανάγκη διασφάλισης της ενότητας της ορολογίας, προώθησης της ασφάλειας του δικαίου και εναρμόνισης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
9. Τα ισχύοντα αποσαφηνισμένα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board − IAASB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants − IFAC) στην αγγλική γλώσσα, τα οποία ισχύουν ήδη από τις 15.12.2009.
 
10. Τα έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης (Directorate General for Translation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα οποία εγκρίθηκε η μετάφραση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.
 
11. Την υπ’ αριθμ. 0006/10 Ανακοίνωση της Ε.Λ.Τ.Ε. σχετικά με την επίσημη μετάφραση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.
 
12. Το γεγονός óτι, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3693/2008, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα με τη φύση τους, διενεργούνται ήδη από τη θέση σε ισχύ του ν. 3693/2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
 
13. Το υπ’ αριθμ. 52/16−09−2011 πρακτικό του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.
 
14. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η εκπονηθείσα μετάφραση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, η εφαρμογή των οποίων επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3693/2008, ήδη από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Το μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα κείμενο των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 
2. Οι νόμιμοι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρίες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τους κατά την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και το πρωτότυπο κείμενο αυτών, το οποίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα.
 
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ