Αριθ. πρωτ.: Β1/ οικ18203/2038 - 12/04/2012 - Οικονομική επιφάνεια μεταφορικών επιχειρήσεων...

Αριθ. πρωτ.: Β1/ οικ18203/2038 - 12/04/2012 - Οικονομική επιφάνεια μεταφορικών επιχειρήσεων...

ΣΧΕΤ. : α) Η B1/13082/1410/2012 υ.α. (ΦΕΚ Β’ 888 - ΑΔΑ Β4Φ1-6ΟΨ)
β) Η Β1/ 8535/980/16.3.2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ Β44Δ1-ΦΟΩ)

A. Οικονομική επιφάνεια μεταφορικών επιχειρήσεων

1. Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 888/21-3-2012 η υ.α. Β1/13082/1410/2012 με την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορικών επιχειρήσεων που επιθυμούν την έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ).

2. Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας της υ.α. Β1/13082/1410/2012 ισχύει για τις εξής μεταφορικές επιχειρήσεις:

α) τις νεοεισερχόμενες στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που έχουν υποχρέωση για έκδοση ΑΟΜ προκειμένου να αποκτήσουν φορτηγό δημοσίας χρήσης, είτε με αρχική χορήγηση, είτε κατόπιν μεταβίβασης (παλιά άδεια) και

β) τις μεταφορικές επιχειρήσεις που είχαν φορτηγά δημοσίας χρήσης στο όνομά τους στις 27.1.2012 και τις μεταφορικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας ("παλαιοί μεταφορείς"), σε περίπτωση που επιθυμούν την έκδοση ΑΟΜ προκειμένου να αποκτήσουν άδεια φορτηγού δημοσίας χρήσης με αρχική χορήγηση

3. Παλαιοί μεταφορείς που επιθυμούν την έκδοση ΑΟΜ καθώς οι νεοεισερχόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη εκδώσει άδεια οδικού μεταφορέα στο όνομά τους πριν τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσέλθουν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και να ανανεώσουν τις άδειές τους υποβάλλοντας τα νέα δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας.

4. Σύμφωνα με την υ.α Β1/13082/1410/2012, μια μεταφορική επιχείρηση με μορφή ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική επιφάνεια ύψους 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα. Όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία άλλου τύπου, η οικονομική επιφάνεια ανέρχεται στα 18.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 9.000 ευρώ για κάθε επόμενο όχημα.

5. Η ύπαρξη της ανωτέρω οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται μόνο με εγγύηση υπέρ του Δημοσίου, είτε με εγγυητική επιστολή Τράπεζας είτε με γραμμάτιο παρακαταθήκης του ΤΠΔ.

Σε περίπτωση που κατατίθεται τραπεζική εγγυητική επιστολή ορισμένης χρονικής διάρκειας, η ισχύς της θα πρέπει να παρατείνεται πριν τη λήξη της με κατάθεση σχετικού εγγράφου της εγγυήτριας Τράπεζας στην Υπηρεσία Μεταφορών. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής χωρίς παράτασή της, η άδεια οδικού μεταφορέα ανακαλείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και η ΑΟΜ παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

6. Όπως διευκρινίστηκε με την σχετική (β) εγκύκλιο, τα δικαιολογητικά της οικονομικής επιφάνειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και, για κάθε επόμενο ΦΔΧ πέραν του πρώτου, κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. Επί του εντύπου της άδειας άσκησης επαγγέλματος τίθεται η σημείωση που προβλέπει η ανωτέρω εγκύκλιος (σελ. 3). Η έκδοση της ΑΟΜ είναι δυνατή μόνον όταν η άδεια οδικού μεταφορέα που υποβάλλεται ως δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών φέρει την σημείωση για απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας σύμφωνα με την υ.α. Β1/13082/1410/2012.

Β. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012

Στη συνέχεια της Β1/ 8535/980/16.3.2012 εγκυκλίου και κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:

7. Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 5, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του ν.3887/2010 εκδίδεται Α.Ο.Μ. η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Με τις διατάξεις του ν. 3887/2010 όπως ίσχυε πριν το ν. 4038/2012 προβλέφθηκε η ίδρυση μεταφορικών επιχειρήσεων αποκλειστικά με την μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Μεταφορικές εταιρίες που συστήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3887/2010 όπως ίσχυε πριν το ν.4038/2012 και δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία μεταβίβασης των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο όνομα της νέας εταιρίας κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4038/2012 απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Α.Ο.Μ. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η ημερομηνία του ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν.3887/2010 και προγενέστερη της 27ης -1-2012.

β) Ο σχηματισμός του κεφαλαίου της εταιρίας έγινε αποκλειστικά ή και με εισφορά της κυριότητας ΦΔΧ αυτοκινήτων.

8. Επίσης, επειδή παρατηρείται συχνά καθυστέρηση κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της σύστασης νέων μεταφορικών εταιριών σύμφωνα με το νόμο ν.3887/2010, κυρίως εξαιτίας της καθυστέρησης της αποτίμησης των εταιρικών εισφορών, τα ανωτέρω εφαρμόζονται ακόμα στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί το καταστατικό, εφόσον η αίτηση προς αποτίμηση στην Εκτιμητική Επιτροπή έγινε πριν την έναρξη ισχύος του ν.4038/2012.

9. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η μεταφορική εταιρία προήλθε από συγχώνευση ή μετατροπή μεταφορικών επιχειρήσεων. στόσο, σε περίπτωση που η εταιρία θέλει να της χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010 (αρχική χορήγηση), απαιτείται η έκδοση ΑΟΜ (σχετ. η Β1/ 8535/980/16.3.2012 εγκύκλιος).

10. Η δεύτερη παράγραφος του κεφ. Δ της Η Β1/ 8535/980/16.3.2012 (ΑΔΑ : Β44Δ1-ΦΟΩ) εγκυκλίου επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Tα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται τόσο για τις νέες επιχειρήσεις όσο και για τις ήδη λειτουργούσες που θέτουν σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ. με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 (κάτοχοι ΑΟΜ). Επίσης, τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται και στην περίπτωση που το Φ.Δ.Χ. τίθεται στη διάθεση της μεταφορικής επιχείρησης με μίσθωση οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ‘’περί μίσθωσης φορτηγών χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές’’. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 98/88 όπως ισχύει, αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης κατατίθεται στη αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών όπου βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Β1/7397/786/2012 υ.α., η βεβαίωση της Δ.Ο.Υ για την καταβολή της εισφοράς των 500 ευρώ απαιτείται κατά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ή κατά τη μίσθωση, εφόσον αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Στις περιπτώσεις που η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών του μισθωτή είναι διαφορετική από αυτή του εκμισθωτή, αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Διεύθυνση Μεταφορών στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής κατατίθεται και στην Διεύθυνση Μεταφορών του μισθωτή προς ενημέρωση του φακέλου της επιχείρησης. Στην τελευταία αυτή υπηρεσία υποβάλλεται η βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή της εισφοράς των 500 ευρώ.

11. Μεταφορικές εταιρίες που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 και έχουν λάβει απόφαση προσωρινής λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001 δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. εφόσον έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους κατά την 27η -1-2012. Ωστόσο η Α.Ο.Μ. απαιτείται σε περίπτωση που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010 (αρχική χορήγηση).

12. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. «εθνικών» ή «διεθνών και εθνικών μεταφορών» σε αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. «νομαρχιακών μεταφορών», απαιτείται η κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος και η αντικατάσταση του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ώστε στο σχετικό πεδίο να αναγραφεί το αντίστοιχο είδος μεταφορών. Οι μεταφορείς νομαρχιακών μεταφορών οφείλουν να αποκτήσουν την κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος και να αντικαταστήσουν τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, μέχρι 27 Ιανουαρίου 2013 (σχετική η Β1/ 8535/980/16.3.2012 εγκύκλιος).

Έως τότε μπορούν να διενεργούν μεταφορές μόνο εντός των γεωγραφικών ορίων που επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας τους. Σημειώνεται, ότι αναφορικά με το τέλος άδειας οχήματος για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’), όπως ισχύει.

13. Αναφορικά με το θέμα της δυνατότητας των Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών για αύξηση της ΜΑΜΦΟ (μικτό βάρος) θα ακολουθήσουν διευκρινήσεις κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που θα εκδοθεί ύστερα από υποβολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό Υπ.Με.Δι.

14. Τέλος, επισυνάπτεται το έντυπο αίτησης για έκδοση ΑΟΜ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας www.yme.gr στη θέση αρχική σελίδα>Οδικές εμπορευματικές μεταφορές>Ν. 3887/2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ