Αριθ. πρωτ.: Β1/14310/1590 - 20/04/2012 - Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Αρση περιορισμών στη μετατροπή φορτηγών δημοσίας χρήσης

Αριθ. πρωτ.: Β1/14310/1590 - 20/04/2012 - Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Αρση περιορισμών στη μετατροπή φορτηγών δημοσίας χρήσης

ΘΕΜΑ: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Αρση περιορισμών στη μετατροπή φορτηγών δημοσίας χρήσης

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. Β1/ 8535/980/16.3.2012 εγκύκλιος του Υπουργείου μας

Κατόπιν προφορικών και εγγράφων ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας για το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 και την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ Α' 174), όπως ισχύει, μετά την 27η Ιανουαρίου 2012 οι μόνες κατηγορίες μεταφορών που διατηρούνται είναι οι εθνικές και οι διεθνείς μεταφορές.

2. Οι διακρίσεις των μεταφορών ανάλογα με το είδος οχήματος και το μεταφερόμενο εμπόρευμα εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά η αλλαγή από το ένα είδος μεταφορών στο άλλο επιτρέπεται ελεύθερα από πλευράς δικαιώματος, εφ' όσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: (α) για την επιχείρηση, οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα (Κανονισμός 1071/2009) και (β) για την επιχείρηση και το όχημα, οι απαιτήσεις που ισχύουν κάθε φορά για την ασφαλή και υγιεινή διακίνηση του συγκεκριμένου εμπορεύματος. Τα ανωτέρω αφορούν, μεταξύ άλλων, και τη μετατροπή φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης κάθε κατηγορίας σε βυτιοφόρα υγρών καυσίμων και βυτιοφόρα εκκενώσεως βόθρων.

Ο Γενικός Γραμματέας
Αριστείδης Μπουρδάρας