Αριθ. πρωτ.: 2203/ΑΤΚΕ 0007833 ΕΞ 2016 Συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ακίνητα που απαλλάσσονται από τον κύριο ΕΝΦΙΑ περ. α παρ. 2 άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Αριθ. πρωτ.: 2203/ΑΤΚΕ 0007833 ΕΞ 2016 Συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ακίνητα που απαλλάσσονται από τον κύριο ΕΝΦΙΑ περ. α παρ. 2 άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Αθήνα, 19/9/2016
Αριθ.Πρωτ: /2203/ΑΤΚΕ 0007833 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Ε. Ευδωρίδου 
Τηλέφωνο: 210.32.35.132 
210.32 34 735 
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ: -Βουλευτή κ. Σ.-Α.Γεωργιάδη

Δια της Βουλής των Ελλήνων 

Σε απάντηση ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Σ.-Α. Γεωργιάδης, σας επιβεβαιώνουμε το περιεχόμενο της απάντησης που σας έχει αποσταλεί στην με αριθμό 6316/21-6-16 ερώτησή σας. 
Σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (κύριο και συμπληρωματικό) και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σας επισημαίνουμε ότι προς εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου έχει εκδοθεί η ΠΟΛ.1248/2.12.2014 εγκύκλιος, η οποία εξακολουθεί να ισχύει διότι δεν έχει αντικατασταθεί από μεταγενέστερη, και σύμφωνα με αυτήν για τη χορήγηση των απαλλαγών ή μειώσεων που προβλέπονται στην ως άνω περίπτωση απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια ή διοικητική αρχή, με την οποία αποδεικνύεται ότι υφίσταται μερική ή ολική απαγόρευση χρήσης του ακινήτου. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, για το οποίο υπάρχει ολική ή μερική απαγόρευση χρήσης, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης δέσμευσης, το είδος της απαγόρευσης και το ότι η απαγόρευση αυτή υφίστατο κατά την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους. 

Τέλος, όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφέρεστε, σε περίπτωση έκδοσης των απαιτούμενων παραστατικών από την αρμόδια αρχή θα χορηγηθεί η προβλεπόμενη απαλλαγή στη φορολογούμενη κατά την προσκόμισή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ