Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5015370 ΕΞ - 02/04/2012 - Παροχή οδηγιών για τις λειτουργίες Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., που εντάσσονται στην 3η Φάση του EMCS -

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5015370 ΕΞ - 02/04/2012 - Παροχή οδηγιών για τις λειτουργίες Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., που εντάσσονται στην 3η Φάση του EMCS -

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τις λειτουργίες Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., που εντάσσονται στην 3η Φάση του EMCS - Λειτουργικό Στάδιο 2

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 23.12.2011 ΕΔΥΟ.
β) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 28.3.2012 ΕΔΥΟ. 
γ) Η αριθμ. Φ.705/361/24.05.2006 ΕΔΥΟ. 
δ) Η αριθμ. Φ.662/230/10-6-2005 ΕΔΥΟ.
 
Με τις παραπάνω α) και β) σχετικές εγκυκλίους διαταγές, σας έχουν δοθεί οδηγίες για την σταδιακή έναρξη λειτουργίας της 3ης φάσης του EMCS από 1-1-2012 και σας είχε γνωστοποιηθεί ότι, από 03/04/2012, πρόκειται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η φάση αυτή. Στην 3η φάση του EMCS περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι Διαδικασίες Αμοιβαίας Συνδρομής και Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίες μέχρι σήμερα διέπονται από τις διατάξεις του Καν. 2073/2004 του Συμβουλίου που βρίσκεται υπό αναθεώρηση από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
 
Από την παραπάνω ημερομηνία, για την επαλήθευση της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου ή του εναλλακτικού εντύπου εγγράφου που προβλέπεται από τον Καν.684/2009 (ΕΚ), παύει να εφαρμόζεται η διαδικασία της γ) σχετικής εγκυκλίου και όλα τα μηνύματα που αφορούν την Διοικητική Συνεργασία και ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ενσωματώνονται στο EMCS. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν πέντε νέα μηνύματα, ως ακολούθως:
 

ΙΕ 721

Τύπος Μηνύματος 1 -Αίτημα διοικητικής συνδρομής

Τύπος Μηνύματος 2 - Αίτημα διάθεσης ιστορικότητας

ΙΕ 867

Τύπος Μηνύματος 1 -Αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής

Τύπος Μηνύματος 2 - Πληροφορίες Διοικητικής Συνδρομής (χωρίς προηγούμενη αίτηση)

 
 

ΙΕ 868

Τύπος Μηνύματος 1 -Υποβολή απαντητικού μηνύματος -Αίτημα για παράταση της προθεσμίας απάντησης

Τύπος Μηνύματος 2 - Υποβολή Απαντητικού Μηνύματος - Αίτημα για παράταση της προθεσμίας για διάθεση ιστορικότητας ή για αδυναμία χορήγησης ιστορικότητας

ΙΕ 869

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας απάντησης(δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα)

ΙΕ 820

Αποτελέσματα αιτήματος διάθεσης ιστορικότητας

 
 
 
Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω μηνύματα τα Τελωνεία δεν έχουν πρόσβαση στα μηνύματα ΙΕ 721 τύπος 2, ΙΕ 867 τύπος 2, ΙΕ 868 τύπος 2 και ΙΕ 820, στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Σ.Ε.Φ.Κ.) - Excise Liaison Office (E.L.O.), που λειτουργεί στα πλαίσια της Δ/νσης Ε.Φ.Κ., εφεξής γραφείο ELO.
 
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι να αναλυθεί το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής και χειρισμού των ανωτέρω νέων μηνυμάτων από τις Τελωνειακές αρχές, στα πλαίσια του EMCS, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των εν λόγω αρχών με το γραφείο ELO.
 
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση και τον ισχύοντα Κανονισμό 2073/2004, που σας είχε κοινοποιηθεί με την δ) σχετική, αρμόδια αρχή για την ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κ-μ, στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής και Διοικητικής Συνεργασίας, είναι το γραφείο ELO που λειτουργεί στα πλαίσια της Δ/νσης ΕΦΚ. Επομένως, τα αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής αλλά και η κοινοποίηση οποιονδήποτε αναγκαίων πληροφοριών προς άλλα κ-μ αποστέλλονται πάντα μέσω αυτού του γραφείου.
 
Κατωτέρω αναλύονται οι νέες διαδικασίες διοικητικής συνδρομής, για τις ανάγκες της οποίας, πέραν των κοινοτικών απαιτήσεων για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των γραφείων ELO των Κρατών Μελών, προβλέφθηκε σε εθνικό επίπεδο επιπλέον λειτουργικότητα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων και των σχετικών απαντήσεων μεταξύ των Τελωνείων και του γραφείου ELO, για λόγους διευκόλυνσης και συντόμευσης της διαδικασίας.
 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ Κ-Μ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1. Μήνυμα ΙΕ 721 - Αίτημα διοικητικής συνδρομής
 
Για την υποβολή αιτήματος διοικητικής συνδρομής προς άλλο κ-μ, μέσω του γραφείου ELO της χώρας, το αρμόδιο Τελωνείο υποβάλλει το μήνυμα ΙΕ 721-Αίτημα διοικητικής συνδρομής (τύπος μηνύματος 1), μέσω του μενού των ενεργειών παρακολούθησης της εφαρμογής του EMCS.
 
Μέσω του μηνύματος αυτού το αρμόδιο Τελωνείο μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση των στοιχείων που επιθυμεί για μια ή περισσότερες διακινήσεις με e-ΔΕ, μεταξύ των ίδιων συναλλασσόμενων, διαδικασία που μέχρι σήμερα γίνεται με το έντυπο επαλήθευσης MVS κατά τα προβλεπόμενα στην γ) σχετική ΕΔΥΟ.
 
Για την υποβολή του μηνύματος ΙΕ 721 συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία όπως ο Κωδικός Κράτους Μέλους Αποστολέα του αιτήματος, το Τελωνείο Αποστολέα, ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) του ή των e-ΔΕ, ο Κωδικός Κράτους Μέλους Αποδέκτη του αιτήματος, οι Πληροφορίες Αιτήματος, οι Λόγοι Αιτήματος, τα στοιχεία προς επαλήθευση, καθώς και τα υπόλοιπα πεδία που κρίνονται αναγκαία. Εάν κριθεί απαραίτητο, στο μήνυμα αυτό δύναται να επισυνάπτονται κατόπιν σάρωσης τα αναγκαία δικαιολογητικά.
 
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Τελωνειακών αρχών που υποβάλλουν αίτημα διοικητικής συνδρομής ότι δεν πρέπει να προβαίνουν σε συμπλήρωση των πεδίων στο τμήμα Στοιχεία Επικοινωνίας, καθώς τα πεδία αυτά θα συμπληρώνονται από το γραφείο ELO, που αποτελεί το σημείο επαφής και επικοινωνίας με τα αντίστοιχα γραφεία ELO των άλλων κ-μ. Επίσης δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται επί του παρόντος τα στοιχεία στο τμήμα Αξιολόγηση κινδύνου. Επιπλέον, εφόσον είναι δυνατόν τα κείμενα στα ελεύθερα πεδία του μηνύματος θα πρέπει να συμπληρώνονται στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.
 
Το μήνυμα αυτό με την υποβολή του από το Τελωνείο περιλαμβάνει και τον αναγνωριστικό αριθμό του αιτήματος και τίθεται από το σύστημα σε κατάσταση «ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ».
 
Δεδομένου ότι η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος διοικητικής συνδρομής θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, παρέλκει η γραπτή αλληλογραφία μεταξύ του αιτούντος Τελωνείου και του γραφείου ELO της χώρας μας.
 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει θεσπισθεί στις Τελωνειακές αρχές μια εσωτερική διαδικασία έγκρισης του προς υποβολή αιτήματος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, πριν την ηλεκτρονική καταχώρηση και την υποβολή του αιτήματος διοικητικής συνδρομής ΙΕ 721 από τον αρμόδιο υπάλληλο στο σύστημα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με γραπτή έγκριση επί εντύπου σχεδίου αιτήματος, όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
 
Στη συνέχεια το μήνυμα ανακτάται μέσω της εφαρμογής EMCS από το γραφείο ELO, ελέγχεται, προστίθενται επεξηγήσεις αν κριθεί αναγκαίο ή ενδεχομένως συμπληρώνονται τα πεδία με μετάφραση των κειμένων. Το γραφείο ELO δύναται επίσης να απορρίψει το μήνυμα και να ζητήσει την εκ νέου υποβολή του από το Τελωνείο, αν κρίνει για παράδειγμα ότι ο τρόπος συμπλήρωσής του είναι λανθασμένος και δεν μπορεί να διορθωθεί και να προωθηθεί ως έχει. Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα πεδία του μηνύματος δεν μπορούν να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν από το γραφείο ELO για τεχνικούς λόγους. Τελικά το μήνυμα εγκρίνεται και προωθείται στο γραφείο ELO του κ-μ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα. Με την προώθηση του αιτήματος στο άλλο κ-μ το μήνυμα τίθεται από το σύστημα στην κατάσταση «ΑΝΟΙΚΤΟ».
 
Αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία με αυτή του Τελωνείου για την επεξεργασία και την έγκριση προώθησης του μηνύματος προς το άλλο κ-μ, ακολουθείται από το γραφείο ELO.
 
2. Μήνυμα ΙΕ 868 - Απαντητικό Μήνυμα (Αίτημα παράτασης της προθεσμίας απάντησης ή αιτιολόγησης καθυστέρησης).
 
Μετά την υποβολή και προώθηση του μηνύματος ΙΕ 721 στο άλλο κ-μ και εφόσον έχει τεθεί προθεσμία, είναι δυνατόν να παραληφθεί το απαντητικό μήνυμα ΙΕ 868 (τύπος μηνύματος 1), με το οποίο ζητείται παράταση της προθεσμίας, αν το άλλο κ- μ εκτιμά ότι δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στην προθεσμία που θέσαμε. Με το μήνυμα αυτό είναι δυνατόν να αιτιολογηθούν και οι λόγοι καθυστέρησης υποβολής των αποτελεσμάτων, για τους οποίους ζητείται η παράταση.
 
Με την παραλαβή αυτού του μηνύματος ενημερώνεται το χρονόμετρο του πληροφοριακού συστήματος (TIM_ACO) που συνδέεται με την προθεσμία απάντησης. Το μήνυμα αυτό παραλαμβάνεται από την εφαρμογή του γραφείου ELO αλλά προωθείται αυτόματα και στο Τελωνείο που έχει υποβάλλει το αίτημα διοικητικής συνδρομής. Μετά την υποβολή του μηνύματος αυτού η κατάσταση του μηνύματος ΙΕ 721 εμφανίζεται «ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ».
 
3. Μήνυμα ΙΕ 867 - Αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής
 
Τα αποτελέσματα της διοικητικής συνδρομής υποβάλλονται μέσω του μηνύματος ΙΕ 867-Αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής (τύπος μηνύματος 1), το οποίο υποβάλλεται από το κ-μ στο οποίο είχε υποβληθεί το αίτημα διοικητικής συνδρομής προς το γραφείο ELO της χώρας μας. Το μήνυμα αυτό προωθείται μέσω της εφαρμογής αυτόματα και στο Τελωνείο που είχε υποβάλλει το αίτημα διοικητικής συνδρομής (χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία από το γραφείο ELO). Μετά την υποβολή του μηνύματος αυτού η κατάσταση του μηνύματος ΙΕ 721 εμφανίζεται «ΚΛΕΙΣΤΟ».
 
Με το μήνυμα ΙΕ 867 (τύπος μηνύματος 1) είναι επίσης δυνατόν να δηλωθεί η αδυναμία υποβολής των αποτελεσμάτων διοικητικής συνδρομής, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτά είναι αδύνατον να παρασχεθούν για λόγους αδυναμίας ελέγχου, προστασίας του απορρήτου κλπ.
 

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Κ-Μ

1. Μήνυμα ΙΕ 721 - Αίτημα διοικητικής συνδρομής.
 
Κατά την παραλαβή αιτήματος διοικητικής συνδρομής από άλλο κ-μ, το γραφείο ELO της χώρας προωθεί το μήνυμα ΙΕ721 στο αρμόδιο Τελωνείο για τη διενέργεια του ελέγχου. Αν απαιτείται παρέχονται κάποιες εξηγήσεις, οδηγίες, μετάφραση κλπ. σε εθνικό προσάρτημα που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό. Η κατάσταση του μηνύματος εμφανίζεται «ΑΝΟΙΚΤΟ».
 
2. Μήνυμα ΙΕ 868 - Απαντητικό Μήνυμα (Αίτημα παράτασης της προθεσμίας απάντησης ή αιτιολόγησης καθυστέρησης).
 
Μετά την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ 721, το Τελωνείο ή το γραφείο ELO δύναται να αποστείλει στο αιτών κ-μ το μήνυμα ΙΕ 868 (τύπος μηνύματος 1) για την παράταση της αρχικής προθεσμίας. Για το σκοπό αυτό, το αρμόδιο Τελωνείο υποβάλλει μέσω EMCS το μήνυμα ΙΕ 868, εφόσον εκτιμά ότι δεν είναι σε θέση να τηρήσει την προθεσμία που τέθηκε από το άλλο κ-μ με το αρχικό μήνυμα ΙΕ 721, εφόσον η κατάστασή του είναι «ΑΝΟΙΧΤΟ» και αιτείται παράταση της προθεσμίας υποβολής των αποτελεσμάτων διοικητικής συνδρομής. Με την υποβολή αυτού του απαντητικού μηνύματος η κατάσταση του μηνύματος ΙΕ 721 αλλάζει και γίνεται «ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ».
 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το αρμόδιο Τελωνείο της χώρας επιτρέπεται να υποβάλλει ένα και μοναδικό αίτημα για παράταση της προθεσμίας απάντησης. Επισημαίνεται επίσης ότι με βάση τις διατάξεις του καν.2073/2004 οι απαντήσεις σε αιτήματα διοικητικής συνδρομής πρέπει να παρέχονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τριών μηνών από την παραλαβή τους.
 
Το απαντητικό μήνυμα ΙΕ 868 (τύπος μηνύματος 1) είναι επίσης δυνατόν να υποβληθεί από το Τελωνείο ή το γραφείο ELO, με σκοπό να αιτιολογηθεί η καθυστέρηση υποβολής των αποτελεσμάτων της διοικητικής συνδρομής εντός της τεθείσας από το αιτών κ-μ προθεσμίας.
 
Σημειώνεται ότι στο τμήμα Αποτελέσματα Δράσης του μηνύματος αυτού εμφανίζονται και τα πεδία μέσω των οποίων δηλώνεται αδυναμία υποβολής αποτελεσμάτων, τα οποία όμως αφορούν τον τύπο μηνύματος 2-Υποβολή απαντητικού μηνύματος για αδυναμία χορήγησης ιστορικότητας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπληρώνονται από τα Τελωνεία στον τύπο μηνύματος 1-Αίτημα για παράταση της προθεσμίας απάντησης.
 
3. Μήνυμα ΙΕ867 - Αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής
 
Τα αποτελέσματα της διοικητικής συνδρομής υποβάλλονται μέσω του μηνύματος ΙΕ 867-Αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής (τύπος μηνύματος 1), το οποίο υποβάλλεται μέσω EMCS από το αρμόδιο Τελωνείο, κατόπιν αναζήτησης του σχετικού μηνύματος ΙΕ 721 μεταξύ αυτών των μηνυμάτων που βρίσκονται σε κατάσταση «ΑΝΟΙΚΤΟ», «ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ» ή «ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ».
 
Μέσω του μηνύματος ΙΕ 867 συνοψίζονται τα ευρήματα του Τελωνείου, οι κυριότερες πληροφορίες και τα αποτελέσματα των ερευνών του αναφορικά με το αρχικό αίτημα διοικητικής συνδρομής και επιβεβαιώνονται (ή όχι) τα οποιαδήποτε ζητούμενα από το αιτών κ-μ στοιχεία. Επίσης δίνονται εξηγήσεις στην περίπτωση αδυναμίας απάντησης ή χορήγησης ορισμένων πληροφοριών. Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα πεδία, όπως ο Κωδικός Κράτους Μέλους Αποστολέα του αρχικού αιτήματος, ο Κωδικός Κράτους Μέλους Αποδέκτη του αρχικού αιτήματος, η ημερομηνία έκδοσης κλπ. και επισυναφθούν κατόπιν σάρωσης τα τυχόν αναγκαία δικαιολογητικά, το μήνυμα υποβάλλεται μέσω του συστήματος προς το γραφείο ELO και τίθεται σε κατάσταση «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ».
 
Επισημαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια εσωτερική διαδικασία έγκρισης της προς υποβολή απάντησης από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, πριν την ηλεκτρονική καταχώρηση και την υποβολή των αποτελεσμάτων διοικητικής συνδρομής από τον αρμόδιο υπάλληλο στο σύστημα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί ομοίως με γραπτή έγκριση επί εντύπου σχεδίου απάντησης, όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
 
Στη συνέχεια το εν λόγω μήνυμα υπόκειται σε έλεγχο και επεξεργασία από το γραφείο ELO, το οποίο δύναται να το αποδεχτεί ή να το απορρίψει και να ζητήσει την εκ νέου υποβολή του από το Τελωνείο, αν κρίνει για παράδειγμα ότι ο τρόπος συμπλήρωσής του είναι λανθασμένος και δεν μπορεί να διορθωθεί και να προωθηθεί ως έχει. Εφόσον το γραφείο ELO αποδεχτεί το μήνυμα ΙΕ 867- Αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής που υπεβλήθη από το Τελωνείο, προωθείται στο γραφείο ELO του αιτούντος κ-μ και τίθεται σε κατάσταση «ΚΛΕΙΣΤΟ».
 
Αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία με αυτή του Τελωνείου για την επεξεργασία και την έγκριση προώθησης του μηνύματος προς το άλλο κ-μ, ακολουθείται και από το γραφείο ELO.
 

Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ Κ-Μ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καν.2073/2004, κάθε κ-μ οφείλει να γνωστοποιεί χωρίς προηγούμενη αίτηση στα άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη οποιαδήποτε πληροφορία έχει περιέλθει εις γνώση του, η οποία επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων κ-μ. Στα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκε το ακόλουθο μήνυμα με το οποίο αυτές οι πληροφορίες μπορούν να διαβιβάζονται στα άλλα κ-μ μέσω του E.L.O.
 
Μήνυμα ΙΕ867 - Tύnoς Μηνύματος 2 - Πληροφορίες Διοικητικής συνδρομής (χωρίς προηγούμενη αίτηση, αυθόρμητες)
 
Το μήνυμα αυτό υποβάλλεται όταν ένα κ-μ έχει πληροφορίες ή/και έχει ολοκληρώσει μια σειρά ερευνών ή ελέγχων, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου ή για άλλο λόγο, σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (που μπορεί να σχετίζεται με ένα e-ΔΕ, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητο), ως αποτέλεσμα των οποίων έχει διαπιστωθεί παρατυπία ή υποψία παρατυπίας ή παράβαση ή οτιδήποτε άλλο χρήσιμο και κρίνει ότι τα αποτελέσματα ή οι αποκτηθείσες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιηθούν σε ένα ή περισσότερα κ-μ. Η υποβολή του μηνύματος αυτού δεν προϋποθέτει απάντηση ή υποχρεωτική διενέργεια ελέγχων από το ή τα κ-μ στα οποία προωθείται το μήνυμα. Το κ-μ παραλαβής του μηνύματος αξιοποιεί την πληροφορία αν θεωρεί ότι είναι χρήσιμη και ενεργεί αναλόγως. Το γραφείο ELO μπορεί να ζητήσει σε ειδικές περιπτώσεις να του γνωστοποιηθούν αποτελέσματα ελέγχων, εφόσον οι πληροφορίες αξιοποιηθούν από το κ-μ παραλαβής.
 
Σε περίπτωση που το μήνυμα ΙΕ 867 (τύπος μηνύματος 2), στο οποίο όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν πρόσβαση τα Τελωνεία μέσω EMCS, πρέπει να υποβληθεί για κοινοποίηση πληροφοριών από τη χώρα μας προς άλλα κ-μ, θα υποβάλλεται μέσω του γραφείου ELO της χώρας προς ένα ή περισσότερα γραφεία ELO άλλων κ-μ.
 
Για την αποστολή πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση, από τη χώρα μας προς άλλο κ-μ, το αρμόδιο Τελωνείο ή άλλη ελεγκτική αρχή, η οποία θεωρεί ότι μια πληροφορία που έχει περιέλθει σε γνώση της ή το αποτέλεσμα των ερευνών της ή και το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης κινδύνου ενδιαφέρει ή δύναται να ενδιαφέρει ένα ή περισσότερα άλλα κ-μ με στόχο την πρόληψη ή την καταστολή της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα των ΕΦΚ, θα αποστέλλει την πληροφορία με απλό έγγραφο μέσω Fax στη Δ/νση ΕΦΚ-Γραφείο ELO ή με e-mail (finexcis@otenet.gr), για να αποσταλεί το ανάλογο μήνυμα ΙΕ 867 στο γραφείο ELO του ή των άλλων κ-μ.
 
Προκειμένου το θέμα να εξετάζεται κατά προτεραιότητα το έγγραφο αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ Κ-Μ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Ε.Φ.Κ. - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ»
 
Επισημαίνεται ότι το γραφείο ELO διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης των πληροφοριών και μη προώθησής τους, στην εξαιρετική περίπτωση που κρίνει ότι δεν δικαιολογείται να διαβιβασθούν για λόγους πχ. προστασίας του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου ή εάν κρίνει ότι η τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ζητείται η κοινοποίηση της πληροφορίας προσκρούει στο ισχύον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, ενημερώνοντας προς τούτο την αιτούσα αρχή.
 
Κατά την παραλαβή ανάλογου μηνύματος από άλλο κ-μ, το γραφείο ELO της χώρας μας θα αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και θα το προωθεί, εφόσον απαιτείται, στα Τελωνεία ή σε άλλες ελεγκτικές αρχές (ΕΑΥΤ, ΣΔΟΕ, κλπ.) για περαιτέρω ενέργειες, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, δίνοντας αν απαιτείται σχετικές οδηγίες.
 
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σκοπός του εν λόγω μηνύματος είναι μεταξύ άλλων να υποκαταστήσει το έως σήμερα χρησιμοποιούμενο μήνυμα προειδοποίησης, η διαδικασία υποβολής του μηνύματος EWSE-Warning, που προβλεπόταν από την υπ' αριθμ. Φ.662/230/10-6-2005 εγκύκλιο διαταγή και είχε διατηρηθεί και μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της Φάσης 2 του EMCS, καθώς και το σχετικό έντυπο που είχε κοινοποιηθεί με την υπ' αριθμ. 5016856/3093/29-4-2009 εγκύκλιο διαταγή, καταργείται.
 

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μηνύματα ΙΕ721 τύπος μηνύματος 2 - Αίτημα για πληροφορίες ιστορικότητας και ΙΕ820 - Αποτελέσματα αιτήματος διάθεσης ιστορικότητας.
 
Η διαχείριση των μηνυμάτων αυτών, γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία ELO των κ- μ. και σε αυτά δεν έχουν πρόσβαση τα Τελωνεία μέσω EMCS.
 
Χρησιμοποιούνται, για λόγους εκ των υστέρων ελέγχων και άλλων ερευνών, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς άλλο κ-μ για αναζήτηση πληροφοριών ιστορικότητας καθώς και τα αποτελέσματα στο αίτημα αυτό, για συγκεκριμένες παλαιότερες διακινήσεις με e-ΔΕ, οι οποίες δεν είναι πλέον άμεσα διαθέσιμες στην εφαρμογή του EMCS, καθόσον έχουν αρχειοθετηθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις από τα εμπλεκόμενα κ-μ. Το κ-μ που λαμβάνει παρόμοιο αίτημα ενδέχεται για λόγους αδυναμίας κ.λπ. να αρνηθεί τη χορήγηση των ζητούμενων πληροφοριών.
 
Επομένως, στην περίπτωση που απαιτηθεί η αποστολή του μηνύματος ΙΕ 721- Αίτημα για πληροφορίες ιστορικότητας (τύπος μηνύματος 2), από τη χώρα μας προς άλλο κ-μ, η ενδιαφερόμενη Τελωνειακή ή άλλη ελεγκτική αρχή θα πρέπει να απευθυνθεί εγγράφως στην υπηρεσία μας και η υποβολή του θα γίνεται από το γραφείο ELO της χώρας. Όταν ληφθεί απάντηση στο αίτημα από το άλλο κ-μ θα διαβιβάζεται στην αιτούσα αρχή.
 
Εκτός των ανωτέρω, το μήνυμα ΙΕ 868 (τύπος μηνύματος 2) είναι δυνατόν να υποβληθεί από το άλλο κ-μ και να παραληφθεί από τη χώρα μας, με σκοπό την άρνηση υποβολής των εν λόγω αποτελεσμάτων από το άλλο κ-μ (στις εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπεται).
 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επισημαίνεται κατ' αρχάς, ότι από την εφαρμογή του EMCS παρέχεται η δυνατότητα εκτυπώσεων των μηνυμάτων ΙΕ 721 και ΙΕ 867, καθώς και αναζητήσεων και εκτυπώσεων συγκεντρωτικών καταστάσεων των μηνυμάτων διοικητικής συνεργασίας, με διάφορα κριτήρια, για σκοπούς διευκόλυνσης των ελέγχων.
 
Επισημαίνεται επίσης ότι η διαδικασία της υπ' αριθμ. Φ.705/361/24-5-2006 ΕΔΥΟ «Παροχή οδηγιών για τη χρήση του νέου εντύπου για την επαλήθευση της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., στα πλαίσια της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.», καθώς και το έντυπο επαλήθευσης Ενδοκοινοτικής Κυκλοφορίας Προϊόντων ΕΦΚ (MVS), που είχε κοινοποιηθεί με την υπ' αριθμ. 5016856/3093/29-4-2009 εγκύκλιο διαταγή, διατηρείται μόνο για τα προϊόντα που διακινούνται μεταξύ των κ-μ της Ε.Ε., κατόπιν της θέσης τους σε ανάλωση, υπό την κάλυψη του Απλοποιημένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ).
 
Με δεδομένη τη χρήση του EMCS, μέσω του οποίου οι αρμόδιες αρχές των κ-μ λαμβάνουν ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, για τις διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. στις οποίες εμπλέκονται και για την περάτωσή τους, η υποβολή αιτημάτων διοικητικής συνδρομής προς τα άλλα κ-μ πρέπει να πραγματοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που οι έλεγχοι αυτοί είναι πράγματι απαραίτητοι, προκειμένου να μην επιφέρουν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στις αρχές των άλλων κ-μ, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Καν.2073/2004. Επιπλέον, η αιτούσα αρχή οφείλει προηγουμένως να έχει χρησιμοποιήσει τις συνήθεις πηγές για να λάβει τις αιτούμενες πληροφορίες. Η επισήμανση αυτή πάντως σε καμία περίπτωση δεν αποδυναμώνει τη σπουδαιότητα των διαδικασιών της αμοιβαίας συνδρομής προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου αλλά και των άλλων Κρατών-Μελών, η οποία ως και εκ της αποκτηθείσας εμπειρίας είναι αποδεδειγμένη.
 
Το γραφείο ELO δύναται να υποβάλλει αν απαιτηθεί και απευθείας αιτήματα διοικητικής συνδρομής προς άλλα κ-μ, χωρίς προηγούμενο αίτημα Τελωνείου. Στα πλαίσια αυτά, αν για παράδειγμα μια ελεγκτική αρχή της χώρας (ΕΑΥΤ κ.λπ.) κρίνει αναγκαία την υποβολή τέτοιου αιτήματος, τότε το αίτημα θα διαβιβάζεται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο στο γραφείο ELO της Δ/νσης Ε.Φ.Κ., προκειμένου να υποβληθεί προς το άλλο κ-μ.
 
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος τα Τελωνεία πρέπει να προμηθευτούν σαρωτές (scanners), για τη σάρωση των δικαιολογητικών εγγράφων που κρίνεται αναγκαίο να επισυνάπτονται στα μηνύματα διοικητικής συνδρομής ΙΕ 721, ΙΕ 867 κ.λπ. Μέχρι την απόκτηση σαρωτών, το γραφείο ELO μπορεί να συνδράμει τις Τελωνειακές αρχές, στην περίπτωση που είναι απαραίτητο, εφόσον αποσταλούν με fax κατόπιν συνεννόησης τα προς επισύναψη δικαιολογητικά.
 
Συνημμένα κοινοποιούνται σε Παράρτημα Υποδείγματα εντύπων των μηνυμάτων ΙΕ 721 και ΙΕ 867, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις Τελωνειακές αρχές για την εσωτερική διαδικασία έγκρισης των προς υποβολή αιτημάτων ή αποτελεσμάτων διοικητικής συνδρομής. Επίσης κοινοποιούνται σε Παράρτημα οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των διαφόρων πεδίων των μηνυμάτων ΙΕ 721 και ΙΕ 867 στην εφαρμογή του EMCS.
 
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι τα μηνύματα διοικητικής συνδρομής που έχουν ενσωματωθεί στο EMCS, στα οποία αναφέρεται η παρούσα εγκύκλιος, περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης που θα κοινοποιηθεί από τη Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ.
 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τυχόν εκκρεμή αιτήματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής που έχουν σταλεί από τις Τελωνειακές αρχές και δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί στα άλλα κ-μ θα διεκπεραιωθούν απευθείας από το γραφείο ELO με τη νέα διαδικασία εφόσον απαιτείται.
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ