Αρ. πρωτ.: Δ19Α 5050941ΕΞ - 6/12/2011 - Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή του Καν. 765/2008 περί ελέγχου πιστότητας των εισαγόμενων εμπορευμάτων

Αρ. πρωτ.: Δ19Α 5050941ΕΞ - 6/12/2011 - Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή του Καν. 765/2008 περί ελέγχου πιστότητας των εισαγόμενων εμπορευμάτων

ΘΕΜΑ: Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή του Καν. 765/2008 περί ελέγχου πιστότητας των εισαγόμενων εμπορευμάτων

ΣΧΕΤ. : 1) Η αριθμ. Δ19Α 5009396ΕΞ2011/25-2-2011 ΕΔΥΟ «Έλεγχοι πιστότητας...»
2) Ευρ. Επιτροπή/ ΤΑΧUD, «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων»

Σε συνέχεια της ανωτέρω, υπό σημείο 1), σχετικής ΕΔΥΟ για τους ελέγχους πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων: Κανονισμός 765/2008, σας κοινοποιούμε για γνώση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου, σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής (ανωτέρω υπό σημείο 2) σχετικό έγγραφο, βλ. συνημμένο). Συγκεκριμένα, σας κοινοποιούμε τμήμα του γενικού μέρους των προαναφερόμενων οδηγιών που αφορούν κατευθυντήριες γραμμές για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Καν. 765/2008. Το ειδικό μέρος των οδηγιών και αναλυτικότερα στοιχεία για την διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων θα σας κοινοποιηθούν από την αρμόδια Δ33η Ελέγχου Τελωνείων.

Αναλυτικότερα, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ο Καν. 765/2008 αποτελεί το οριζόντιο κανονιστικό πλαίσιο για τους ελέγχους των εισαγόμενων προϊόντων για σκοπούς ασφάλειας και συμμόρφωσης («ο κανονισμός προβλέπει ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων από τρίτες χώρες»), όπως σας έχει κοινοποιηθεί με την ανωτέρω υπό σημείο 1) σχετική ΕΔΥΟ. 

Στην εν λόγω ΕΔΥΟ, υπάρχει ο Πίνακας αρ.2) με τη σχετική νομοθεσία για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων (υποχρεωτική σήμανση ΟΕ) και τις κατ' αντιστοιχία εθνικές καθ' ύλη αρμόδιες αρχές.

2. Κατά κανόνα, οι τελωνειακές αρχές έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες βάσει των άρθρων 27 και 28 του Καν. 765/2008:

2.1. Να αναστέλλουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ενός εμπορεύματος, όταν
- το προϊόν εμφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ως προς την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλο θέμα δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 27 παρ.3α),,
- το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση που απαιτείται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης ή δεν φέρει επισήμανση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία (άρθρο 27 παρ.3β), και
- το προϊόν φέρει πλαστή ή παραπλανητική σήμανση ΟΕ (άρθρο 27 παρ.3γ).

2.2. Να μην επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ.1 και 2, δηλαδή όταν οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν απαγόρευση της διάθεσης του προϊόντος λόγω σοβαρού κινδύνου (επικίνδυνα προϊόντα) ή μη συμμόρφωσης (μη συμμορφούμενα προϊόντα).

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η αναστολή από τις τελωνειακές αρχές της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο σημείο 2.1., αίρεται αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση της τρίτης εργάσιμης ημέρας από την πράξη αναστολής, εάν αυτή παρέλθει άπρακτη από πλευράς εθνικής αρχής εποπτείας της αγοράς, δηλ. αν η εθνική αρμόδια αρχή δεν κοινοποιήσει σχετικά στο τελωνείο για τη μεταχείριση του εν λόγω εμπορεύματος, τηρουμένων των λοιπών τελωνειακών και άλλων διατυπώσεων. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι εντός του τριημέρου, η εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να αποφασίσει την περαιτέρω αναστολή θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, αφού κοινοποιήσει σχετικά στο εμπλεκόμενο τελωνείο και μέχρι την οριστική απόφασή της.

4. Οι εθνικές καθ' ύλη αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς είναι αρμόδιες να καθορίσουν αν τα εμπορεύματα προς θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πληρούν τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης και να κοινοποιήσουν έγκαιρα την απόφασή τους στις τελωνειακές αρχές.

Η Υπηρεσία μας, προς διευκόλυνση τόσο των τελωνειακών αρχών όσο και των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς έχει συστήσει τη χρήση συγκεκριμένου Πληροφοριακού Δελτίου (Παράρτημα I της ανωτέρω υπό σημείο 1) ΕΔΥΟ) στο οποίο εμφαίνονται τόσο τα στοιχεία του ελεγχόμενου φορτίου όσο και η απόφαση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς.

5. Ο εισαγωγέας φέρει την ευθύνη εξασφάλισης της συμμόρφωσης του εισαγόμενου εμπορεύματος. Ως εκ τούτου, πριν την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος και την υποβολή της διασάφησης για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας διασφαλίζει ότι το εισαγόμενο προϊόν έχει υποστεί κατάλληλη αξιολόγηση συμμόρφωσης, έχει καταρτιστεί κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και φέρει σήμανση συμμόρφωσης, όπου απαιτείται.

6. Τέλος, οι τελωνειακές αρχές συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, στη βάση των παρεχόμενων από αυτές, πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων για τα οποία έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ή μη συμμόρφωση και αναλόγως προσανατολίζουν την προσοχή τους.

Ακριβές αντίγραφο   
Ο Τμηματάρχης   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ