Αρ. πρωτ.: 2/91887/0025 - 21/12/2012 - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία Αναδοχής Χρέους και τη συνέχιση της ισχύος της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

Αρ. πρωτ.: 2/91887/0025 - 21/12/2012 - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία Αναδοχής Χρέους και τη συνέχιση της ισχύος της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία Αναδοχής Χρέους και τη συνέχιση της ισχύος της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Μετά από πολλά ερωτήματα που τέθηκαν στη Διεύθυνσή μας σχετικά με την αναδοχή χρέους και τη συνέχιση της ισχύος της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, όταν καθ' οιοδήποτε τρόπο μεταβιβάζονται ή μετατρέπονται επιχειρήσεις που έχουν εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 471 του Αστικού Κώδικα, αναδοχή χρέους νοείται όταν «Με σύμβαση που συνάπτει με το δανειστή μπορεί κάποιος να αναδεχτεί ξένο χρέος έτσι ώστε να υπεισέλθει αυτός στη θέση του οφειλέτη και ο τελευταίος να απαλλαγεί», επιπρόσθετα στο άρθρο 475 του Αστικού Κώδικα αναφέρεται ότι "... Εγγυητές όμως, ενέχυρα και υποθήκες διατηρούνται μόνο αν συναίνεσε ο εγγυητής ή ο κύριος του ενυπόθηκου ή του πράγματος που έχει ενεχυριασθεί......"

Κατόπιν των ανωτέρω τα εμπλεκόμενα, σε μία αναδοχή χρέους, μέρη (παλαιός οφειλέτης, αναδοχέας και το εμπλεκόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα - δανειστής), οφείλουν να προβούν σ' όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας για την αναδοχή χρέους και εν συνεχεία να υποβάλλουν αίτημα στη Διεύθυνσή μας προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητής να συναινέσει στη συνέχιση της εγγύησης του, υπέρ του αναδοχέα. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται στη Διεύθυνσή μας πριν τη σύναψη της αναδοχής χρέους και εφόσον το εμπλεκόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα ως δανειστής προτίθεται να συνάψει την σύμβαση αναδοχής χρέους. 

Προκειμένου λοιπόν, η Διεύθυνση μας να αξιολογήσει το αίτημα για τη συνέχιση της ισχύος της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του αναδοχέα, θα πρέπει:

I) Στην περίπτωση που στην αναδοχή χρέους εμπλέκεται μόνο ένα Πιστωτικό Ίδρυμα, να προσκομιστούν από την Τράπεζα τα ακόλουθα:

1. Σχετικό αίτημα του παλαιού οφειλέτη το οποίο θα συνυπογράφεται από τον αναδοχέα, και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση μεταβολών ή/και παύσης ή/και έναρξης εργασιών (κατά περίπτωση) του παλαιού οφειλέτη και του αναδόχου, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

β) Πιστοποιητικό εγγραφής του Επιμελητηρίου του Νομού, στον οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση του αναδοχέα (εφόσον προβλεπόταν από την Υπουργική Απόφαση δυνάμει της οποίας παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στις οφειλές του παλαιού οφειλέτη)

γ) Φωτοαντίγραφα των υποβληθέντων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εντύπων Ε3 των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων του παλαιού οφειλέτη και του αναδόχου (εφόσον υφίστανται),

δ) Οικονομικές Καταστάσεις των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων του παλαιού οφειλέτη και του αναδόχου, εφόσον τηρούνται Γ' κατηγορίας βιβλία.

2. Η τεκμηριωμένη έγγραφη δήλωση βούλησης του εμπλεκόμενου Πιστωτικού Ιδρύματος, για την αναδοχή του χρέους.

3. Επιστολή του Πιστωτικού Ιδρύματος στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά:

α) Το σημερινό ύψος του εγγυημένου από το Ελληνικό Δημόσιο δανείου, με ανάλυση των ληξιπροθέσμων και μη οφειλών καθώς και οι εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί για το εν λόγω δάνειο.

β) Η τραπεζική - συναλλακτική συμπεριφορά του αναδοχέα.

II) Στην περίπτωση που στην αναδοχή χρέους εμπλέκονται περισσότερα του ενός Πιστωτικά Ιδρύματα, τότε το ανωτέρω αίτημα είναι συνολικό και θα αφορά όλα τα εμπλεκόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα, ενώ υποβάλλεται στη Διεύθυνσή μας από τον παλαιό οφειλέτη (υπογεγραμμένο και από τον αναδοχέα) με επισύναψη των προαναφερθέντων δικαιολογητικών. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά 2 και 3 υποβάλλονται για κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα.

Παρακαλούνται τα εμπλεκόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα και στην εν λόγω περίπτωση όπως συνδράμουν στην ανωτέρω διαδικασία τόσο για την έγκαιρη όσο και για την έγκυρη υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο προϊστάμένος διεκπ/σης
α.α.