Α.1011/2020 Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

Α.1011/2020 Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.».
β) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση- Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».
γ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (ΦΕΚ 136Β΄/
23-10-2002) «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».
δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β΄/
17-11-2005) «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων-διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. (Αρ. Πρ. 1100772/1474/0015)».
ε) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (Β΄ 633) «Απαγό-
ρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της».
στ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/31-12-2013 (ΦΕΚ Β΄54/
16-1-2014) «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10-01-2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών».
ζ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1062/2014 (ΦΕΚ Β΄592/
10-3-2014) «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών».
η) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/1.5.2015 (Β΄497)
«Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ..».
θ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
ι) Της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και
Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την με αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020)
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
 

Α. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄).

Β. Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-5-2020.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παραθέτουμε πίνακα των προς απόσυρση τύπων/μοντέλων Φ.Η.Μ., με τον αντίστοιχο αριθμό έγκρισης (άδεια καταλληλότητας), ως ακολούθως
 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1

LD201G

15 ΠΛΩ 279/22-07-2003

2

SYNTHEX900P

15 ΠΥΞ 280/22-07-2003

3

GI 980

15 ΠΞΘ 281/22-07-2003

4

FGL 980

15 ΠΘΕ 282/22-07-2003

5

DEM-204

15 ΠΔΣ 297/19-12-2003

6

PBM PE1

15 ΘΓ 298/22-12-2003

7

SAREMAGAS

15 ΠΑΟ 300/12-01-2004

8

PROLINE PETROL

15 ΠΘΔ 301/16-01-2004

9

ICS GAS PUMP

15 ΠΦΛ 302/20-02-2004

10

FUEL MANAGER

15 ΠΟΑ 303/26-02-2004

11

NCR REAL POS 7167

15 ΔΧΨ 304/26-02-2004

12

PBM NE1

15 ΘΖ 306/13-05-2004

13

PROLINE ERGO SPEED

15 ΔΕΨ 307/13-05-2004

14

FS MICROFISCAL PFP

15 ΠΗΦ 308/13-05-2004

15

CASIO FE5000G

15 ΕΥ 309/20-05-2004

16

SAM4S ER-350F

15 ΔΗ 310/03-06-2004

17

POSI FISCAL II/C

15 ΔΧΠ 311/03-06-2004

18

SAMSUNG FISCAL 350

15 ΔΗΧ 312/15-06-2004

19

IBM 4610-KH5 SURE MARK

15 ΠΟΒ 313/15-06-2004

20

SYNTHEX550 ACR

15 ΣΧ 314/01-07-2004

21

ARCADIA 6010 PLUS

15 ΓΕ 315/22-07-2004

22

SAM4S ER-420M

15 ΓΩ 316/11-10-2004

23

SAM4S ER-5200

15 ΣΩ 317/11-10-2004

24

SAM4S ER-5240

15 ΧΩ 318/11-10-2004

25

LD-90 FISCAL

15 ΔΛΔ 319/08-11-2004

26

MF-EJ210

15 ΔΗΝ 320/08-11-2004

27

SYNTHEX450 EJR

15 ΛΥ 321/16-12-2004

28

NCR REALPOS 7197

15 ΔΤΞ 322/16-12-2004

29

T EPSON 6000

15 ΔΚΓ 323/17-02-2005

30

SOLIDUS ST-50

15 ΣΔ 324/04-03-2005

31

QUORION CR30T2

15 ΘΠ 325/18-04-2005

32

JUNIOR

15 ΟΧ 326/18-04-2005

33

DL-80

15 ΝΠ 327/17-05-2005

34

PBM NE-2

15 ΘΗ 328/13-07-2005

35

HITECH 458 G

15 ΑΞ 329/02-08-2005

36

HITECH 458G-REST

15 ΕΞ 330/02-08-2005

37

PROLINE 10

15 ΩΔ 331/02-08-2005

38

DCR GIOTTO-B

15 ΡΠ 334/13-12-2005

39

DCR GIOTTO

15 ΡΓ 335/13-12-2005

40

SAREMAXT-NEW

15 ΗΖ 336/13-12-2005

41

SHARP ER-A227G

15 ΣΗ 337/20-12-2005

42

DR 570 LT

15 ΔΡ 338/20-12-2005

43

LD 628 FISCAL

15 ΛΕ 339/20-12-2005

44

ASTERIAS DCR MICROTHERM

15 ΔΒ 340/09-02-2006

45

ASTERIAS DCR LADYTHERM

15 ΔΛ 341/09-02-2006

46

ICS ELEGANT

15 ΚΗ 342/16-02-2006

47

ICS EXTRA

15 ΚΘ 343/02-03-2006

48

ADMATEPLUS+

15 ΦΒ 344/17-05-2006

49

SAM4S ER-380

15 ΔΩ 345/17-05-2006

50

DPS S-2020

15 ΤΨ 346/12-07-2006

51

DPS S-2020R

15 ΣΖ 347/12-07-2006

52

MERCURY130F

15 ΦΗ 348/12-07-2006

53

EURO-2100

15 ΝΛ 349/06-09-2006

54

EURO-2100MP

15 ΚΜ 350/06-09-2006

55

i-POS

15 ΒΤ 351/06-09-2006

56

EUROSHOP 258

15 ΤΦ 352/27-10-2006

57

D.P.S. S-700

15 ΤΩ 353/03-11-2006

58

EUROSMART258

15 ΒΖ 354/03-11-2006

59

ZIP 258

15 ΒΨ 355/03-11-2006

60

ICS EASY FISCAL

15 ΔΥΓ 356/29-11-2006

61

ICS ELEGANT PLUS

15 ΦΥ 357/29-11-2006

62

CASIO FE-811

15 ΩΒ 361/15-02-2007

63

PROLINE COSMOS B

15 ΦΨ 362/15-02-2007

64

PROLINE COSMOS Α

15 ΥΚ 363/15-02-2007

65

IS-1

15 ΣΘ 364/15-02-2007

66

ER-2500

15 ΘΙ 365/22-02-2007

67

CASH 3500

15 ΠΘ 366/22-03-2007

68

NATIONALOPALINA

15 ΨΩ 367/22-03-2007

69

NATIONALOPALINARS

15 ΩΧ 368/22-03-2007

70

D.P.S. S-800

15 ΨΑ 369/22-03-2007

71

EURO-200TX

15 ΘΡ 370/21-06-2007

72

MERCURY140F

15 ΦΖ 371/21-06-2007

73

PALMARPLUS

15 ΩΖ 373/02-08-2007

74

INFO CARINA

15 ΨΒ 374/02-08-2007

75

ASTERIAS SERENE

15 ΔΧ 376/02-08-2007

76

ASTERIAS SUPER 2200

15 ΘΣ 377/02-08-2007

77

QUORION CR 1222

15 ΠΖ 378/21-01-2008

78

GTM-100

15 ΣΙ 379/21-01-2008

79

CASIO TE-300F

15 ΧΒ 380/21-01-2008

80

OLIVETTI CRF 100

15 ΙΓ 381/21-01-2008

81

TOSHIBAFISCAL

15 ΚΩ 382/21-01-2008

82

ASTERIAS SERENA PLUS

15 ΨΔ 383/28-01-2008

83

MF-EJ320

15 ΔΑΖ 384/13-03-2008

84

SAM4S ER-260BF

15 ΛΧ 385/13-03-2008

85

FPU-EJ

15 ΔΝΧ 386/13-03-2008

86

CASH 2100

15 ΓΚ 387/13-03-2008

87

SAREMASUPERAMERICA

15 ΛΗ 388/13-03-2008

88

ER-497G

15 ΓΑ 389/15-05-2008

89

SOLIDUS ST-500

15 ΣΞ 390/15-05-2008

90

PBM NE-3

15 ΠΞ 391/15-05-2008

91

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α

15 ΔΘΚ 392/15-05-2008

92

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β

15 ΔΛΒ 393/15-05-2008

93

IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ

15 ΔΨΓ 394/15-05-1908

94

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ

15 ΔΩΓ 395/15-05-2008

95

SATURNO

15 ΨΕ 396/15-05-2008

96

D.P.S. Open Cash

15 ΦΤ 397/10-07-2008

97

TEPSON TM-81F

15 ΔΒΝ 398/10-07-2008

98

LINEA

15 ΘΤ 399/10-07-2008

99

NESSO

15 ΨΖ 400/10-07-2008

100

ICS MICROPOS PLUS

15 ΓΖ 401/10-07-2008

101

ARCADIA III

15 ΣΥ 402/22-10-2008

102

WISDOR CRD81

15 ΓΘ 403/22-10-2008

103

AS220 FISCAL AEPSON

15 ΑΨ 404/22-10-2008

104

NORIKON-58

15 ΓΙ 405/22-10-2008

105

ER-357G

15 ΓΞ 406/16-12-2008

106

MF-EJ210A

15 ΔΛΟ 408/16-12-2008

107

ADMATECRF 500

15 ΦΘ 409/12-05-2009

108

CASH 2300

15 ΠΦ 410/12-05-2009

109

NORIKOA-28

15 ΘΛ 411/26-06-2009

110

NORIKOA-38

15 ΦΝ 412/26-06-2009

111

ACLASCR68AF

15 ΛΓ 413/26-06-2009

112

DCR NOZOMI

15 ΣΦ 414/26-06-2009

113

NORMA

15 ΓΟ 416/30-09-2009

114

DCR SERENE ENERGY

15 ΣΨ 417/30-09-2009

115

EPSON FP-81F

15 ΓΠ 419/30-09-2009

116

CASIO FE-5100 G

15 ΓΨ 420/26-11-2009

117

SAM4S ER-230F

15 ΘΧ 422/26-11-2009

118

CARATFAVOURITE

15 ΛΖ 425/26-11-2009

119

ST 51

15 ΦΙ 427/31-03-2010

120

QUORION CR 28

15 ΠΩ 429/11-05-2010

121

DR-570-LTV2

15 ΘΩ 430/11-05-2010

122

PROLINE ERGOSPEED II

15 ΔΒΩ 433/28-05-2010

123

CARATMOBILE

15 ΒΔ 434/28-05-2010

124

POCKET +

15 ΒΞ 435/28-05-2010

125

ER-A285G

15 ΘΨ 437/04-06-2010

126

WISDOR CRL

15 ΗΩ 438/04-06-2010

127

PROLINE 20

15 ΨΚ 439/04-05-2010

128

HITEC PLUS

15 ΨΛ 440/04-06-2010

129

HITEC PLUS - E

15 ΩΗ 441/04-06-2010

130

SAREMADI50 / EJ

15 ΨΘ 442/15-06-2010

131

NCR REAL POS 7167-2011

15 ΔΖΓ 443/15-06-2010

132

DL - 90 EXPRESS

15 ΩΤ 444/15-06-2010

133

DCR MY CASH 27

15 ΨΗ 445/25-06-2010

134

ER - A295G

15 ΛΚ 446/25-06-2010

135

RBS - MERCAT0

15 ΩΣ 447/25-06-2010

136

INFO CARINA PLUS

15 ΨΧ 448/25-06-2010

137

GTM - 200

15 ΨΙ 450/02-07-2010

138

ICS ELEGANT II

15 ΨΤ 451/02-07-2010

139

SCIROCCOPLUS

15 ΩΥ 452/02-07-2010

140

NORMAMOBILE

15 ΩΝ 453/02-07-2010

141

INFO CARINA i28

15 ΜΩ 457/19-07-2010

142

SAM 4S ER-420 MF

15 ΩΟ 458/19-07-2010

143

PE - 2

15 ΛΙ 459/28-07-2010

144

ICS EXTRA II

15 ΟΠ 460/28-07-2010

145

ADMATEPLUSII

15 ΜΘ 462/28-07-2010

146

MERCURY230F

15 ΔΝ 463/28-07-2010

147

DPS S-710

15 ΩΨ 465/07-10-2010

148

OLIVETTI CRF 300

15 ΘΦ 466/07-10-2010

149

LINDOS PORTABLE

15 ΨΠ 468/25-11-2010

150

PosiFiscalIII

15 ΔΘΥ 469/28-12-2010

151

IBM 4610 Suremark Model KB3

15 ΔΛΣ 470/28-12-2010

152

SAREMAGRILLO/ EJ

15 ΟΞ 471/16-02-2011

153

HITEC REST PLUS

15 ΚΞ 472/07-04-2011

154

OLIVETTI CRF 200

15 ΙΨ 473/07-04-2011

155

DATECSCTR400

15 ΘΞ 474/26-05-2011

156

SAM4S ER-380F

15 ΖΘ 476/30-06-2011

157

i-POS PLUS

15 ΖΩ 477/21-07-2011

158

CASIO TE-350F

15 ΩΛ 478/21-07-2011

159

DPS NEON

15 ΚΨ 479/06-10-2011

160

DCR EasyJ 58

15 ΩΚ 480/06-10-2011

161

DATECSCTR200

15 ΨΦ 481/06-10-2011

162

SAM4S ER-430M

15 ΡΣ 482/06-10-2011

163

QUORION QMP50

15 ΩΠ 485/28-12-2011

164

INFO CARINA NET

15 ΟΘ 486/29-03-2012

165

ACRER-460EJ

15 ΟΣ 487/25-04-2012

166

KOSMOLINEPLUS

15 ΛΘ 488/25-04-2012

167

DCR NOZOMI II

15 ΨΡ 489/31-10-2012

168

KOSMOLINE

15 ΨΣ 490/31-10-2012

169

MF - EJ320A

15 ΔΨΝ 491/31-10-2012

170

MF - EJ210B

15 ΔΧΛ 492/31-10-2012

171

PBM NE-5

15 ΧΘ 493/15-11-2012

172

IBM 4610 SureMark Model GB3μ

15 ΔΨΜ 494/15-11-2012

173

IBM 4610 SureMark Model GR3τ

15 ΔΥΣ 495/15-11-2012

174

RBS MERCATO II

15 ΨΥ 496/15-01-2013

175

TEPSON - 6000 PLUS

15 ΔΡΦ 497/27-05-2013

176

SAREMAPOINT / EJ

15 ΝΨ 498/12-06-2013

177

IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ

15 ΔΖΠ 499/13-11-2013

178

IBM 4610 SureMark Model GB3ε

15 ΔΚΡ 500/13-11-2013

179

IBM 4610 SureMark Model GR3ι

15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

Δ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ

2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.

3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:

23

Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης

41

Απόσυρση Φ.Η.Μ

10

Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης

24

Παύση λόγω θανάτου

38

Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ

25

Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Ε. Από την 1-6-2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 16 Ιανουαρίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ