Α.1032/2020 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Α.1032/2020 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
Α 1032/30-01-2020

(ΦΕΚ Β' 613/26-02-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε': Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
α. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
β. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο :210 69.87.409
Fax :210 69.87.408
E-Mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1032/2020

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ Τ Η Σ Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248/07.11.2000), όπως ισχύουν.
β. του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94/27.05.2016) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ. Των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248/07.11.2000), όπως ισχύουν.
δ. Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265/22.11.2001), όπως ισχύουν.
ε. Των άρθρων 154-155, 157 και 160 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύουν.
στ. Του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013).
ζ. Του κατ'εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015).
η. Του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015).
θ. Του κατ'εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.03.2016).
ι. Της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (4512/Β/15.10.2018) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την Α.1333/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (3414/Β'/09.09.2019).
ια. Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β'968/22.03.2017).

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94/27.05.2016).

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ 18/20.01.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94/27.05.2016) και την αριθ. 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ 27/17.01.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη εκ νέου τροποποίησης της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με σκοπό την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ κατά την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με χειρόγραφη διαδικασία και την μετάθεση του χρόνου εφαρμογής της διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές.

5. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 29 της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 4512/Β/15.10.2018), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η διαδικασία υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας εφαρμόζεται με μηχανογραφικά μέσα από 11.05.2020.
2. Μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υλοποίησης των διαδικασιών εισόδου - εξόδου προς και από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης και σε κάθε περίπτωση μη λειτουργίας της εφαρμογής, η υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εφαρμόζεται χειρόγραφα με τη διαδικασία της παρούσας.»

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ