Α.1050/2020 Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248).

Α.1050/2020 Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248).

Αθήνα , 19.3.2020
Α.1050

Αριθ. ΦΕΚ: Β'942/20.3.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
Fax: 2103645413
E-Mail: deef.a@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000 - Α'248)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά την ψήφιση του άρθρου 22 του ν. 4664/2020-Α΄32.
β) Του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 83/2019 (A΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

4. Την Υ2/9.7.2019 (Β΄2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

5. Την 339/18-07-2019 (Β΄ 3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄
94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

7. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την 5294/ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένης διαδικασίας και όρων για την εφαρμογή της απαλλαγής από ΦΠΑ που ορίζουν οι νέες διατάξεις, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:
 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης/εφαρμογής της απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιεί από 14.2.2020 υποκείμενος στον φόρο προς δωρητή, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει ο δωρητής με φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή με ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

 

Άρθρο 1: Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής

Η απαλλαγή από Φ.Π.Α. της περίπτωσης ιστ΄ της παρ.1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

1. Ο/οι προμηθευτής/ές των αγαθών και των υπηρεσιών είναι υποκείμενος/οι στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ και ενεργεί/ούν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα.

2. Η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του δωρητή και του δωρεοδόχου όπως αυτοί ορίζονται στην σχετική διάταξη έχει κυρωθεί με νόμο ή εναλλακτικά έχει εκδοθεί πράξη έγκρισής της από τον Υπουργό Οικονομικών και τον/ τους καθ΄ ύλην αρμόδιο/ους Υπουργό/ούς.

3. Η ημερομηνία κύρωσης με νόμο ή έγκρισης της σύμβασης δωρεάς προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του σχετικού φορολογικού παραστατικού.

4. Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταλαμβάνει η σύμβαση δωρεάς εκδίδεται φορολογικό παραστατικό από τον προμηθευτή προς τον δωρητή ή τον φορέα υλοποίησης, εφόσον προκύπτει από την ως άνω σύμβαση δωρεάς ότι ενεργεί κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του δωρητή, με σχετική αναφορά των στοιχείων του δωρητή, ή προς τον δωρεοδόχο με την αναγραφή επί των παραστατικών αυτών ότι θα εξοφληθούν από τον δωρητή ή τον φορέα υλοποίησης, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Το ποσό της δωρεάς που ορίζεται στην σύμβαση δωρεάς αποτελεί το συνολικό ποσό για το οποίο ο δωρητής ή ο φορέας υλοποίησης δικαιούται απαλλαγής από ΦΠΑ των αγαθών και των υπηρεσιών που προμηθεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης δωρεάς κάθε φορά.
 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις του δωρητή ή του φορέα υλοποίησης

1. Ο δωρητής ή ο φορέας υλοποίησης, κατά περίπτωση, παραδίδει στον προμηθευτή βεβαίωση, που επέχει θέση υπεύθυνη δήλωσης, απαλλαγής από τον ΦΠΑ για παροχή δωρεάς της περ. ιστ΄ της παρ.1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του δωρητή, του δωρεοδόχου, του προμηθευτή και της συναφθείσας δωρεάς (ημερομηνία υπογραφής, νόμος με τον οποίο κυρώθηκε ή ημερομηνία έκδοσης και αριθμός της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε) και με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του ποσού της δωρεάς.

2. Η βεβαίωση της ανωτέρω παραγράφου δεν παραδίδεται στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών σε περίπτωση που ο δωρητής ή ο φορέας υλοποίησης, κατά περίπτωση, πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου11 του Κώδικα ΦΠΑ, ή λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. α΄ του ανωτέρω Κώδικα, για τις οποίες καθίσταται ο ίδιος υπόχρεος στον ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας μας. Στις περιπτώσεις αυτές, για λόγους ίσης αντιμετώπισης, ο δωρητής ή ο φορέας υλοποίησης απαλλάσσεται από την καταβολή του αναλογούντος στις εν λόγω πράξεις ΦΠΑ. Εντούτοις υποχρεούται στην υποβολή του οικείου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών ή ενδοκοινοτικής λήψης υπηρεσιών.

3. Ο δωρητής ή ο φορέας υλοποίησης, κατά περίπτωση, ανά σύμβαση δωρεάς συντάσσει και διαφυλάσσει
«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ» της περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της σύμβασης δωρεάς καθώς και αναλυτική παράθεση των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με την υλοποίησή της για τις οποίες έχει γίνει χρήση της απαλλαγής από ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στις δύο ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις προμηθευτή

1. Ο προμηθευτής μετά την προσκόμιση από τον δωρητή ή τον φορέα υλοποίησης, κατά περίπτωση, της βεβαίωσης απαλλαγής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 υποχρεούται να εκδώσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό χωρίς τον αναλογούντα στη συναλλαγή ΦΠΑ αναγράφοντας επί του φορολογικού παραστατικού την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΙΣΤ΄ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘ. 27 ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ", την ημερομηνία υπογραφής και έγκρισης της σύμβασης δωρεάς, εφόσον εκδόθηκε εγκριτική απόφαση, άλλως τον νόμο κύρωσης της σύμβασης δωρεάς, και τα συμβαλλόμενα μέρη.

2. Ο προμηθευτής διαφυλάσσει αντίγραφο της βεβαίωσης απαλλαγής για όσο χρόνο υποχρεούται να διαφυλάσσει τα φορολογικά παραστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύει.

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ