Α.1065/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης

Α.1065/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης

Αθήνα, 23/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: Α 1065/23-03-2021

(ΦΕΚ Β' 1173/26-03-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ YΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2 . ΑΑΔΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1065/2021

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ΄αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (B΄ 4241) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 61 του ν. 4758/2020 (Α' 242) και ειδικότερα την παρ. 10 αυτού,

β) του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως ισχύουν και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και Α'126 για διόρθωση σφάλματος),

στ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901),

ζ) της υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051),

η) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύουν,

θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β'4738),

ι) της υπό στοιχεία 1 της 20-01-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφ. α' της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, της υπ' αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 4241).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 5, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Άδεια Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης

1. Η άδεια για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης παρέχεται από την τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη. Η εν λόγω άδεια, δύναται να παρέχεται και από άλλη τελωνειακή αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εφόσον συντρέχει δικαιολογητικός, προς τούτο, λόγος.

2. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης του παρόντος άρθρου ασκείται από την τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας σύστασης και λειτουργίας αυτής. Για τον Νομό Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός Τελωνεία, αρμόδια Τελωνεία για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών ορίζονται το Α' Τελωνείο Πειραιά και το Γ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης.

Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στη χώρα και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει, αποστέλλει ή εξάγει, στο πλαίσιο της άσκησης του επιτηδεύματος του, τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων,

β) να μην έχει υποπέσει το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών ή παράλληλα και έτερα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό, δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, σε παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας,

γ) να τηρεί τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», λογιστικά στοιχεία και αρχεία,

δ) να παρέχει τις, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες από το άρθρο 15 της παρούσας εγγυήσεις.

4. Για τη χορήγηση της άδειας, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ως προς την εγκατάσταση της φορολογικής αποθήκης:

αα) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κυριότητα ή την νόμιμη κατοχή και χρήση του ακινήτου, όπως τίτλος ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης κ.ά.

αβ) Επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη, θεωρημένο από μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται το εμβαδόν του χώρου, οι είσοδοι και έξοδοι της αποθήκης και προσδιορίζεται με σαφήνεια η οριοθέτηση του χώρου και η διαρρύθμισης αυτής, ιδίως στις περιπτώσεις πραγματοποίησης διαφορετικών εργασιών (φρύξη, άλεση, συσκευασία, αποθήκευση, άλλους είδους παρασκευή - μεταποίηση). Ειδικότερα, απεικονίζονται οι χώροι παραγωγής, οι χώροι και τα μέσα αποθήκευσης κατά είδος προϊόντος, όπως και η θέση και το είδος των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας.

αγ) Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους, σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης-έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από τη χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

β) Ως προς το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια (εγκεκριμένος αποθηκευτής):

βα) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, του νομίμου εκπροσώπου.

ββ) Θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως αυτό ισχύει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή άλλα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.

βγ) Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα: εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., δήλωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ. - τρέχουσα εικόνα δραστηριοτήτων κ.ά.

βδ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

βε) Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας και που σχετίζεται με την οικονομική του δραστηριότητα. Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου δηλώνεται ότι, αυτό δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης.

βστ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις περί ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

βζ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

βη) Σχετική εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

5. Επιπλέον, προσκομίζεται κατάλογος των προϊόντων που αποθηκεύονται, στον οποίο αναφέρονται για κάθε προϊόν ξεχωριστά: το είδος (κωδικός ΣΟ), η εμπορική ονομασία, εφόσον υπάρχει, συνήθεις συσκευασίες, ως προς τις ποσότητες κ.ά. Ειδικά στην περίπτωση κατοχής των προϊόντων της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (παρασκευάσματα), υποβάλλονται επιπλέον Δηλώσεις Σύστασης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, στις οποίες αναφέρεται η περιεκτικότητα του σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ, για εκατό (100) κιλά τελικού προϊόντος. Δηλώσεις Σύστασης υποβάλλονται και για τις υποκατηγορίες προϊόντων των περ. β) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 53A του ανωτέρω νόμου, τα οποία δεν έχουν 100% περιεκτικότητα καφέ.

6. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια, προβαίνει α) σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί για τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα, β) στον έλεγχο της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και γ) σε αυτοψία του χώρου, με σκοπό να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η καταλληλότητα αυτού και ειδικότερα αν:

γα) ο χώρος αντιστοιχεί σε αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα,

γβ) διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων, ανάλογα με το είδος αυτών, γγ) είναι επαρκή τα μέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί, αναφορικά με τη διασφάλιση καταβολής του φόρου.

7. Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, υποδεικνύονται τυχόν βελτιώσεις και τροποποιήσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της εποπτείας του καθεστώτος αναστολής και του ελέγχου.

8. Μετά τη λήψη, τυχόν, πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής, συντάσσεται έκθεση καταλληλότητας, στην οποία περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της αποθήκης και αναφέρονται τα λοιπά στοιχεία ελέγχου, όπως διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία.

9. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα, όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας, εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο-εγκεκριμένο αποθηκευτή, το δεύτερο παραμένει στο τελωνείο έκδοσης, το τρίτο υποβάλλεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια και το τέταρτο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

10. Η εκδιδόμενη άδεια καταχωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτής, κατ' αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Αδειών Φορολογικών Αποθηκών».

2. Τροποποιείται η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 9, προστίθεται σε αυτό νέα παρ. 4 και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Παραγωγή Προϊόντων Καφέ

1. Η παραγωγή προϊόντων καφέ πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παραγωγή καβουρντισμένου καφέ, εκτός καθεστώτος αναστολής, με βάση, όσον αφορά στις πρώτες ύλες, άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά. Τα πρόσωπα που παράγουν, εκτός φορολογικής αποθήκης, οφείλουν να αποδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ότι ο φόρος για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, έχει καταβληθεί.

2. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές που παράγουν προϊόντα καφέ, εντός καθεστώτος αναστολής, σε φορολογική αποθήκη οφείλουν να καταθέτουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 5 της παρούσας, έναν κατάλογο των προϊόντων που παράγουν, ο οποίος περιέχει για κάθε προϊόν ξεχωριστά:

α) τον αριθμό του ειδικού λογαριασμού που τηρείται λογιστικά για το προϊόν,

β) την ποσότητα και το είδος των α' υλών που απαιτούνται για την παραγωγή εκατό (100) κιλών, του προϊόντος αυτού, οι συντελεστές απόδοσης και, όπου απαιτείται, οι Δηλώσεις Σύστασης.

3. Ο κατάλογος θεωρείται από το αρμόδιο Τελωνείο και φυλάσσεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή. Σε κάθε αλλαγή που επέρχεται στα δεδομένα παραγωγής ενός προϊόντος ή στην περίπτωση προσθήκης νέων προϊόντων, υποβάλλεται νέος κατάλογος στο αρμόδιο Τελωνείο.

4. Οι συντελεστές απόδοσης της παρ. 2, δύναται να δηλώνονται με απόκλιση της τάξης του ±3%, ως κατωτέρω:

α) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή καβουρδισμένου από μη καβουρδισμένο καφέ: 84%
β) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή στιγμιαίου από μη καβουρδισμένο καφέ: 38,46%.
γ) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή στιγμιαίου από καβουρδισμένο καφέ: 45,77%».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ