Α.1075/2021 Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊ

Α.1075/2021 Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊ

Αθήνα, 16-03-2021
Αρ. Πρωτ.: Α.1075/16.3.2021

Αριθ. ΦΕΚ: 1359 Β' / 07.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Δημήτρης Ράπτης
Κυριάκος Μιχαλακόπουλος
Τηλέφωνο: +302107259329
+302106987438
E-Mail: dstepdrugs@aade.gr
dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ'αρ. Ε2320/976/Α0034/2008 Υπουργικής Απόφασης για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005) για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2) Την υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  «Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L309/9/25.11.2005)» (Β΄ 1177).

3) Την υπό στοιχεία Δ33Β 5002569 ΕΞ 29.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αρίθμ. Ε2320/976/Α0034 ΑΥΟ περί ελέγχου ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005)» (Β’ 234).

4) Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

5) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738), όπως ισχύει.

6) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7) Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

8) Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

9) Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.

10) Το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύει.

11) Την ανάγκη διασφάλισης της είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική ή την Τελωνειακή Διοίκηση ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 4 «Δέσμευση Ρευστών Διαθεσίμων» της υπό στοιχεία Ε2320/ 976/Α0034/10.6.2008 υπουργικής απόφασης

1. Μετά την έκτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση διαπίστωσης βεβαιωμένων χρεών του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων προς τη Φορολογική ή την Τελωνειακή Διοίκηση ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία διενεργείται, αυτεπάγγελτα, συμψηφισμός από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή με το μέρος των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων που δεν παρακρατούνται ως χρηματικό πρόστιμο.».

2. Στο τέλος της πέμπτης παραγράφου του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Τα ανωτέρω αντίγραφα των δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων και των αποφάσεων δέσμευσης διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ