Α.1122/2019 Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011

Α.1122/2019 Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1122/29-3-2019

(ΦΕΚ Β' 1379/22-04-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210.3642570, 3644781
Fax:210.3645413
Url:www.aade.gr

Α 1122/2019

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ.1248/2011 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄2854), όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β΄ του ν. 4512/2018 (Α΄5), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, με παράλληλο καθορισμό συνοδευτικών της δήλωσης καταστάσεων με αναλυτικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 28 και 50 του ν. 4002/2011 (180 Α') «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ.1248/2011 (Β' 2854) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο. με αρ. ΠΟΛ.1077/2016 (Β' 1746) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α') «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 (Α' 143/26-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β' 3696/15-11-2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε., «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Το με αρ. πρωτ.01505/11-7-2017 Απόσπασμα Πρακτικών της 266/15-6-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

12. Την ανάγκη επανακαθορισμού του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη βάσει των διατάξεων της περ. ιβ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β' του ν. 4512/2018 (Α' 5,) καθώς και της ανάγκης συμπλήρωσης της δήλωσης αυτής με συνοδευτικές καταστάσεις αναλυτικών στοιχείων, ανάλογα με τον τύπο των παιγνίων, για πληρέστερη απεικόνιση και ευχερέστερη επαλήθευση τους και με σκοπό την ορθή απόδοση του φόρου στο ελληνικό δημόσιο.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 «Υποβολή Δηλώσεων καταβολής ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη» της αριθ. ΠΟΛ.1248/2011 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, με θέμα «Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό  καθεστώς  της  μεταβατικής  περιόδου  της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011» και ειδικότερα:

Α. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αυτού και προστίθεται αμέσως μετά νέο εδάφιο, ως εξής:
«Το μικτό κέρδος προσδιορίζεται στην περ. ιβ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β' του ν. 4512/2018 (Α' 5), ως το χρηματικό ποσό που απομένει, εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη».

Β. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 4 νέο εδάφιο ως εξής:

«Η δήλωση απόδοσης των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη συνοδεύεται από καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων, ως τα συνημμένα στην παρούσα απόφαση Παραρτήματα Ι, II και III και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής».

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ