Α.1173/2019 Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν.

Α.1173/2019 Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Α.1173
Αριθ. ΦΕΚ:1798/Β'/22.05.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3605159, 3630563
Fax: 210 3635077
Email: d16director.esoda@1989 syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α'14)»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90), «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε.», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 ν. 4174/2013 (Α΄ 170-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6 Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄  210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

9. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

10. Την αριθμ. 1 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 20.1.2016, «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3 της 30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

12. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (Β΄ 543) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις Δ.ΟΡΓ.Α. 1120364 ΕΞ 2015/15.9.2015 (Β΄ 2080) και Δ.ΟΡΓ.Α 1113150 ΕΞ 2016/22.7.2016 (Β΄2835) όμοιες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Τις διατάξεις του άρ. 41 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66) όπως ισχύουν.

14. Την εγκύκλιο με αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ 21.5.2012.

15. Την απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, ΠΟΛ.1123/2018 (ΦΕΚ 2864 Β΄).

16. Την ανάγκη βεβαίωσης και είσπραξης των επιβληθέντων προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1: Διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης απαιτήσεων.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας οίκοθεν απόδοσης Α.Φ.Μ., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, ΠΟΛ 1123/2018, για την βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεών της από την Φορολογική Διοίκηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως βεβαιούσα εν ευρεία εννοία αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2166/1993 όπως ισχύουν, διαβιβάζει στην αρμόδια σύμφωνα με το επόμενο άρθρο Δ.Ο.Υ, τα κατ' άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, ΦΕΚ 90 Α) και άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύουν, δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση, ήτοι τον νόμιμο τίτλο είσπραξης (σχετική απόφαση/πράξη καταλογισμού ή επιβολής προστίμου) μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο και περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης.
Ο χρηματικός κατάλογος και η τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης, φέρουν την σφραγίδα και τις υπογραφές του υπαλλήλου, του αρμοδίου προϊσταμένου του τμήματος και του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής που τα συντάσσουν.
Το περιεχόμενο του χρηματικού καταλόγου περιέχει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τον αριθμό/πρωτόκολλο και τον τίτλο της υπηρεσίας ή της αρχής που συντάσσει τον νόμιμο τίτλο είσπραξης.
2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, τον Α.Φ.Μ και τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι, κατ' ελάχιστο, το επώνυμο το όνομα, το όνομα πατέρα, την ημερομηνία γέννησής του και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασής του. Κατ' εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο και η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιμη, προσδιορίζεται η χώρα υπηκοότητάς του.
3. Σε περίπτωση οφειλέτη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τον Α.Φ.Μ και κατ' ελάχιστο την επωνυμία και τη διεύθυνση την έδρας του.
4. Εφόσον σύμφωνα με τον νόμιμο τίτλο είσπραξης, υπάρχουν συνυπόχρεα πρόσωπα, τα δεδομένα των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση, προσδιορίζονται και για αυτά τα πρόσωπα, καθώς επίσης και το τυχόν ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους.
5. Το είδος, το ποσό και τον κωδικό αριθμό εσόδου καθώς και τον αριθμό των δόσεων της βεβαίωσης.
6. Την ημερομηνία παραγραφής.

Άρθρο 2: Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την ταμειακή βεβαίωση των απαιτήσεων

Για τις περιπτώσεις νόμιμων τίτλων είσπραξης που αφορούν σε απαιτήσεις, έναντι οφειλετών φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, εφόσον:
α) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι στην Ελλάδα, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ για την βεβαίωση των απαιτήσεων καθίσταται η Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
β) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι άγνωστη ή είναι στην αλλοδαπή, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την βεβαίωση των απαιτήσεων καθίσταται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Άρθρο 3: Διαδικασία Έκπτωσης

Η διαδικασία έκπτωσης εσόδων προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του π.δ. 16/1989 ΦΕΚ 6Α΄, (Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.), όπου ρητά ορίζεται ότι η έκπτωση των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί γίνεται με ατομικά φύλλα έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) τα οποία εκδίδονται σε τέσσερα αντίτυπα. Τα ατομικά φύλλα έκπτωσης εκδίδονται από τις Αρχές που έχουν εκδώσει τον τίτλο είσπραξης, εν προκειμένω από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τον οποίο βεβαιώθηκε το σχετικό ποσό και η επιστροφή διενεργείται με τις διατάξεις περί αχρεώστητης καταβολής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί παραγραφής των άρθρων 136-138 του ν. 4270/2014, όπως ισχύουν.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3943/2011 οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί με την αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ 21.5.2012 εγκύκλιο και αφορούν σε μείωση των προστίμων που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την είσπραξη του προστίμου Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτού, εφόσον ο υπόχρεος εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης, αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποτελεί το νόμιμο τίτλο αυτής και παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει εφάπαξ το μειούμενο πρόστιμο, εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ