Α.1179/2019 α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018

Α.1179/2019 α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019
Α.1179/25-4-2019

(ΦΕΚ Β' 1999/31-05-2019)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ Α'- Φ.Π.Α
Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε' - Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2132122400
2106987469
Fax:210 36.45.413-210 69.87.408
E-Mail :dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1179/2019

Θέμα: α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β' 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν. 2859/2000 ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει, β) τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Τ1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π. 8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π.1591/ 1546/4.3.1987 (ΦΕΚ Β΄ 113/12.3.1987), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L269/10.10.2013).
 
6. Τις διατάξεις του καν. αριθμ. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύουν (L 256/07.09.1987),

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968/22.3.2017 και 1238/10.4.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130/28.1.2013 και Β΄ 372/19.2.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, και ειδικότερα της παραγράφου 44 του άρθρου 2 αυτής, όπως προστέθηκε με την Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β΄ 3317) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

11. Την ανάγκη τροποποίησης της Π. 8271/4879/18.12.1987 απόφασης με σκοπό να αντιμετωπισθούν προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία παράδοσης αγαθών σε πλοία παράκτιας αλιείας.

12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1: Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11,14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988)

1. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π. 8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988), τροποποιούνται ως εξής:

α) Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων».

β) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή χρησιμοποιηθούν σε πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και της παράδοσης καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων και δικαιούνται αυτών των απαλλαγών βάσει της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 εφαρμόζονται οι διατάξεις της Π. 1591/1546/4.3.87 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας περί τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.
2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω παραδόσεων αγαθών:
α) οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 14 της παρούσας απόφασης δύνανται να εφαρμόζονται για την παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία παράκτιας αλιείας
β) οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 της απόφασης Τ1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύει, εφαρμόζονται εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίες θα εξετάζονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.
Οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων, σύμφωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής, υπόκεινται στους προβλεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις ποσοτικούς περιορισμούς.».

γ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντικειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών κατά την παράδοση τους, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.
2. Ο υποκείμενος στο φόρο, εκδίδει και προσκομίζει στον προμηθευτή των αγαθών το οριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των αναγραφομένων σ’ αυτό αγαθών χωρίς φόρο.
Ειδικά οι υποκείμενοι στο φόρο εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας, προσκομίζουν στον προμηθευτή των αγαθών, επιπρόσθετα τα εξής:
α) Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις επαγγελματικής άδειας αλιείας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
β)Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο εκμεταλλευτής είναι υποκείμενος στο «Κανονικό Καθεστώς» και έχει δηλώσει τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας, ή υποκείμενος στο «Ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α. αλιέων».
3. Ο προμηθευτής εκδίδει το τιμολόγιο ή άλλο νόμιμο παραστατικό πώλησης με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.1987» εφόσον προσκομίζεται από τον λήπτη των αγαθών ειδικό διπλότυπο δελτίο με την ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία. Το ειδικό διπλότυπο δελτίο επισυνάπτεται στο παραστατικό πώλησης. Στο παραστατικό πώλησης αναγράφονται πέραν των λοιπών απαραίτητων στοιχείων:
- ο αριθμός του πιο πάνω δελτίου αγοράς εφοδίων και
- το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδοση ενεργείται κατευθείαν σ' αυτό.».

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ νοούνται τα πλοία που υπάγονται στις οικείες δασμολογικές διακρίσεις του καν. αριθμ. (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει.»

Άρθρο 2: Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018

Οι υποκείμενοι στο φόρο που υπάγονται στο άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ και την εφαρμογή των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ, για πράξεις που διενέργησαν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών και ο φόρος κατέστη απαιτητός από 26.10.2018 έως και την έκδοση της παρούσας, λόγω επιβάρυνσης των παραστατικών πώλησης με ΦΠΑ, εάν για τις ανωτέρω πράξεις αυτές δεν εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο λόγω εσφαλμένης χρέωσης.
Η επιστροφή διενεργείται με την αναγραφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τα ανωτέρω παραστατικά πώλησης στην έκτακτη δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1010/2015, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται στην έκτακτη δήλωση που αφορά την εξάμηνη περίοδο εντός της οποίας ο φόρος καθίσταται απαιτητός.
Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ως αίτηση επιστροφής και διεκπεραιώνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αφού καλέσει εγγράφως τον υποκείμενο στο φόρο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τον χρόνο που προβλέπεται στη παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, να προσκομίσει αντίγραφα των παραστατικών πώλησης που εκδόθηκαν με ΦΠΑ. Εν συνεχεία αφού γίνει επαλήθευση του περιεχομένου των ανωτέρω παραστατικών πώλησης με το υπόλοιπο της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ της αντίστοιχης εξάμηνης περιόδου, προβαίνει στην έκδοση ΑΦΕΚ για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

Άρθρο 3: Ισχύς και εφαρμογή

1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν από 3.6.2019.
 
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ