Α.1208/2020 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως

Α.1208/2020 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως

Αθήνα, 11.9.2020
Α 1208/11-9-2020

(ΦΕΚ Β' 4398/06-10-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3644990 και 960
Fax : 210 3645413
E-Mail : vatrefunds@aade.gr
Url www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1208/2020

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5, 36, 44, 48, 53 και 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 Α΄ 170), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α΄ 248), περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν.

3. Την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 3763/2009 «ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80/2009), με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008.

4. Την οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου «για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκειμένους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος».

5. Την δέκατη τρίτη Οδηγία του Συμβουλίου (86/560/ ΕΟΚ) για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας.

6. Την Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

7. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

9. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3 της 30-112017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/2020) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

11. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1003/2010 (Β΄ 99) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)».

12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1230/2018 (Β΄ 5909) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της ’’Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.’’ Έντυπο 015 Φ.Π.Α.».

13. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β΄ 2153) απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής ’’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία Α.1015/2020 (Β΄ 388) απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1095860/5660/0016/15-10-2001 (Β΄1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ’’Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα’’»,

15. Την ανάγκη τροποποίησης και επικαιροποίησης της ΠΟΛ.1003/2010 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά την έκδοση της υπό στοιχεία Α.1015/2020 (Β΄ 388) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 13 της ΠΟΛ.1003/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται η κατωτέρω:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνα: (+30) 210-3644960 και 990
Fax: (+30) 210-3645413
e-mail: vatrefunds@aade.gr »

2. Όπου στο σώμα της ΠΟΛ.1003/2010 A.Y.O. αναφέρεται η φράση «14η Διεύθυνση ΦΠΑ» ή «Διεύθυνση ΦΠΑ» αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας».

3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 της ΠΟΛ.1003/2010 Α.Υ.Ο., αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονται ολικά ή μερικά οι αιτήσεις, κοινοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 της ΠΟΛ.1003/2010, αντικαθίσταται το έβδομο εδάφιο «Η τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου, ως αφαιρετικό των εσόδων γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ)» με το εδάφιο: «Η τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου, ως αφαιρετικό των εσόδων γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών στους αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (Α.Λ.Ε.). Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενημερώνει εγγράφως τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών για τα προς τακτοποίηση ποσά».

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 της ΠΟΛ.1003/2010, τα τελευταία εδάφια «Ο τίτλος βεβαίωσης συντάσσεται από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ. Αρμόδια Υπηρεσία για την είσπραξη των εν λόγω ποσών ορίζεται η Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών» αντικαθίσταται με το εδάφιο: «Αρμόδια Υπηρεσία για την βεβαίωση και την είσπραξη των εν λόγω ποσών ορίζεται η Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών».

6. Όπου στο σώμα της ΠΟΛ.1003/2010 A.Y.O. αναφέρεται η φράση «24η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

7. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 της ΠΟΛ.1003/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για αιτήσεις επιστροφής από υποκείμενο στον φόρο με εγκατάσταση σε έδαφος εκτός της Ε.Ε. (Τρίτη χώρα). Προϋπόθεση για την επιστροφή του φόρου είναι η χορήγηση ανάλογων πλεονεκτημάτων στον Φ.Π.Α. από τις τρίτες χώρες σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Η υποβολή της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε., γίνεται χειρόγραφα. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018 (Έντυπο 015 Φ.Π.Α.)».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου που έχουν πραγματοποιηθεί από την 2α Ιανουαρίου του έτους 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, αρμόδια ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ