Α.1222/2020 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020). Τύπος, περιεχόμ

Α.1222/2020 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020). Τύπος, περιεχόμ

Αθήνα, 28/9/2020
Α 1222/28-9-2020

(ΦΕΚ Β' 4274/01-10-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄: Φ.Π.Α
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
TMHMA Β΄
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ΔΥΠΗ ΔΕΔ)
ΤΜΗΜΑ Ε΄

Σίνα 2-4
10672 Αθήνα
2132122400
2103645413
deef.a@aade.gr
www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1222/2020

ΘΕΜΑ: - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση2020). - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - Α' 170), όπως ισχύουν:
i. Του άρθρου 6, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθορίζει με απόφασή του τον τύπο, το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων, καθώς και τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων,
ii. του άρθρου 7, σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, προσφυγών ή άλλων εγγράφων στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως ισχύουν:
i. Της παρ. 11 του άρθρου 36,
ii. των άρθρων 7α, 11, 12, της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 3 του άρθρου 19, της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 23, των περ. α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 28 και του άρθρου 29,
iii. του άρθρου 36 και ειδικότερα της παρ. 1, των περ. α', β' και δ' της παρ. 5, των παρ. 5α', 5β', 5γ', της περ. ε' της παρ. 6, των παρ. 7, 8 και της περ. γ' της παρ. 9.

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1127/25-9-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 2180).

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1045138/2497/604/Δ0014/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από τους υποκείμενους στον φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β' 615).

5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1267/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» (Β' 44/2012).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/22-5-2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1252).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7-12-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1916).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

10. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

11. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

14. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968 και Β' 1238), όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ' αρ. 1/20-01-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

16. Την ανάγκη τροποποίησης αφενός του εντύπου, με τίτλο «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ώστε να αποτυπώνονται:

α) σε ξεχωριστή στήλη οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ υπό το τελωνειακό καθεστώς 4200, και

β) σε ξεχωριστό τμήμα οι πληροφορίες που αφορούν σε αποστολές αγαθών στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη, καθώς και οι μεταβολές επί των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κώδικα ΦΠΑ, και αφετέρου του εντύπου, με τίτλο «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για λόγους επικαιροποίησης και ομοιομορφίας των εντύπων.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, όπως τα υποδείγματα στα παραρτήματα «Α» και «Β» που επισυνάπτονται στην παρούσα, με τίτλο:

«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ» («έντυπο Φ4») και «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» («έντυπο Φ5»), αντίστοιχα.

Α. «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ» («έντυπο Φ4»).

Α.1. Στο τμήμα Β' «Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών» του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κράτος - μέλος (έντυπο Φ4), αναγράφονται κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών: το κράτος - μέλος, το πρόθεμα του κράτους -μέλους, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών παροχών υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, τα οποία είχαν εισαχθεί και είχαν τύχει απαλλαγής του ΦΠΑ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ (κ.ν. 2859/2000), καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, που αφορούν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος (καθεστώς 4200), η φορολογητέα αξία αυτών αναγράφεται διακριτά σε ξεχωριστή στήλη, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Α'.

Α.2. Στο τμήμα Γ' «Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ» του ίδιου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (έντυπο Φ4), αναγράφονται για κάθε συγκεκριμένο πελάτη σε άλλο κράτος - μέλος προς τον οποίο αποστέλλονται αγαθά στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ: το κράτος -μέλος, το πρόθεμα του κράτους - μέλους και ο ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ που έχει αποκτήσει ο πελάτης σε αυτό το άλλο κράτος - μέλος.

Επίσης, σε περιπτώσεις μεταβολής των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο πληροφοριών αναγράφονται, αντίστοιχα:

α) σε περίπτωση αντικατάστασης του συγκεκριμένου πελάτη από έναν άλλον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο πληροφορίες, αναγράφεται επιπροσθέτως και ο ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ που έχει αποκτήσει σε αυτό το άλλο κράτος - μέλος ο νέος πελάτης,

β) σε περίπτωση που τα εν λόγω αγαθά επιστρέφονται στην Ελλάδα, από το άλλο κράτος - μέλος στο οποίο είχαν αποσταλεί ή μεταφερθεί εντός του διαστήματος των 12 μηνών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο στοιχεία, αναγράφεται επιπροσθέτως και η ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ»,

γ) σε περίπτωση που ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υποβάλλεται για την τροποποίηση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω, εκτός από τα στοιχεία της αρχικής καταχώρισης, η οποία χρήζει διόρθωσης, συμπληρώνεται επιπροσθέτως και η σχετική ένδειξη «ΔΙΟΡΘΩΣΗ».

Β. «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» («έντυπο Φ5»).

Στο τμήμα Β' «Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών», του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5), αναγράφονται κατά προμηθευτή αγαθών ή παρέχοντα υπηρεσίες: το κράτος - μέλος, το πρόθεμα του κράτους - μέλους και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, των αποκτήσεων από άλλα κράτη - μέλη που προορίζονται για παράδοση σε άλλο κράτος - μέλος (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εφόσον ο υποκείμενος διενεργεί «τριγωνική συναλλαγή» έχει την υποχρέωση υποβολής ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών» για την απόκτηση που πραγματοποιεί από κράτος - μέλος και που προορίζεται για παράδοση σε άλλο κράτος - μέλος και ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κράτος - μέλος» για την οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που πραγματοποιεί στο άλλο κράτος - μέλος.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

1. Ως ημερολογιακή περίοδος, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, σύμφωνα με την παρ. 5.γ του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (κ.ν. 2859/2000), ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας.

2. Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) TAXISnet. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά υποβάλλονται και οι διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1-1-2010 και εφεξής και εκπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1-1-2011 και εφεξής.

3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά.

Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του Ο.Π.Σ. TAXISnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. μέχρι και την μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

4. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δύναται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε δύο (2) αντίγραφα πέραν της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου περίπτωσης τεχνικής αδυναμίας και στις παρακάτω περιπτώσεις από:

i. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.

ii. Τους κληρονόμους και για λογαριασμό του θανόντος.

Σε περίπτωση τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν υποβάλλονται για όποια ημερολογιακή περίοδο δεν συντρέχει υποχρέωση συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων (τμήματα Β' και Γ του εντύπου Φ4 και τμήμα Β' του εντύπου Φ5).

Άρθρο 3
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

1. Στην περίπτωση που οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, το πρωτότυπο παραμένει στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS και το αντίγραφο επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο.

2. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ. με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαπιστωθεί λάθος στη συμπλήρωση του πίνακα για το οποίο ευθύνεται ο υπόχρεος, θα πρέπει αυτός να καλείται προκειμένου να διορθωθεί το συγκεκριμένο λάθος.

Άρθρο 4
Πιστοποίηση των υποκειμένων στο φόρο

1. Για την ηλεκτρονική υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων, απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή των εν λόγω υποκειμένων ως χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/07-12-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1916), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία Α.1082/2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 1303), όπως ισχύει.

2. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο Ο.Π.Σ. TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρισής τους. Η εμφάνιση στην οθόνη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα συσχετισμένου με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής του ή η εκτύπωσή του μέσω του Ο.Π.Σ. TAXISnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία και το αντίγραφο υποβολής του, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση υποβολής των ίδιων ανακεφαλαιωτικών πινάκων, για την ίδια ημερολογιακή περίοδο ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ. TAXISnet και έντυπα στη Δ.Ο.Υ., γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες στη Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτονται οι υποβληθέντες ηλεκτρονικά.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις -Καταργούμενες διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει:

α) για πράξεις που διενεργούνται από 01-10-2020 και εφεξής, καθώς και

β) για πληροφορίες από 01-01-2020 και εφεξής που υποχρεούται να παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο για τα αγαθά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (κ.ν. 2859/2000).

Οι πληροφορίες αυτές, από 01-01-2020 μέχρι και 31-10-2020, περιλαμβάνονται σωρευτικά στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα υποβάλλει ο υποκείμενος στον φόρο, για τον μήνα Οκτώβριο 2020.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις:

α) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1127/25-09-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 2180),

β) της περ. β' του άρθρου 8 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1267/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» (Β' 44/2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ