Α.1223/2019 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή

Α.1223/2019 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ.: Α.1223/12-6-2019

(ΦΕΚ B' 2357/18-06-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Τηλέφωνο :210-3375079,149
Fax :210-3375001
E-Mail:d12. c@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1223/2019
 
ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019 (Α'65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 34 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν.

4. Την ΠΟΛ 1127/2013 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (1394/Β΄/6.6.2013).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

6. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Την 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη απόδοσης φόρου στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 πλην διαχειριστριών.

9. Την ανάγκη απόδοσης φόρου στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές και στελέχη, καθώς και σε υπαλλήλους αυτών.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου επί των:

α) Μερισμάτων που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 από αλλοδαπή επιχείρηση απευθείας ή μέσω του γραφείου/υποκαταστήματος αυτής εγκατεστημένου σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 οποιουδήποτε τύπου ή μορφής ή μέσω επιχείρησης χαρτοφυλακίου (holding company) μετόχου αυτής, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ αλλοδαπής επιχείρησης και τελικού δικαιούχου, καθώς και από ημεδαπή επιχείρηση που έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 απευθείας ή μέσω επιχείρησης χαρτοφυλακίου μετόχου αυτής, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της ημεδαπής επιχείρησης και του τελικού δικαιούχου, μη συμπεριλαμβανομένων στις παραπάνω των διαχειριστριών εταιρειών ή επιχειρήσεων (αλλοδαπών ή ημεδαπών) και

β) εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 από τις πιο πάνω αλλοδαπές και ημεδαπές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστριών εταιρειών ή επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, έχουν όπως το σχετικό υπόδειγμα 1 που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Άρθρο 2: Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου δέκα τοις εκατό (10%) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 είναι οι πιο κάτω δικαιούχοι:

α) Μέτοχοι ή εταίροι για μερίσματα, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές και στελέχη για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από αλλοδαπές επιχειρήσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 από το έτος 2012 και μετά,

β) υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από αλλοδαπές επιχειρήσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου από το έτος 2019 και μετά,

γ) μέτοχοι ή εταίροι για μερίσματα, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών, που λαμβάνουν από ημεδαπές επιχειρήσεις της περ. β΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου από το έτος 2019 και μετά και

δ) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από διαχειρίστριες εταιρείες ή επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 από το έτος 2019 και μετά.

Άρθρο 3: Χρόνος υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου

1. Για τα έτη 2012 2019 οι πιο πάνω δικαιούχοι των μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο δέκα τοις εκατό (10%) εφάπαξ με την υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Φορολογική Αρχή, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση αυτών στους δικαιούχους, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

2. Για τα έτη 2020 και μετά η υποβολή της πιο πάνω δήλωσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση των εν λόγω ποσών στους δικαιούχους και η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης

3. Εξαιρετικά, στο διάστημα από 1.1.2019 έως τη δημοσίευση της παρούσης που τα φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας έχουν λάβει μερίσματα ή έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών από ημεδαπή και αλλοδαπή επιχείρηση του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (πλην διαχειριστριών), καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών από διαχειρίστρια εταιρεία ή επιχείρηση του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για τα οποία δεν καταβλήθηκε ο φόρος δέκα τοις εκατό (10%), η δήλωση απόδοσης φόρου θεωρείται ως εμπροθέσμως υποβληθείσα αν υποβληθεί μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας.

4. Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με την οποία καταβάλλεται η εισφορά.

5. Ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρου των μερισμάτων, καθώς και των έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών γίνεται σε ευρώ. Εάν το μέρισμα καταβληθεί ή πιστωθεί στην αλλοδαπή ή σε λογαριασμό συναλλάγματος του δικαιούχου στην Ελλάδα, τότε για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται η τιμή αναφοράς του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά την ημερομηνία πίστωσης ή καταβολής του μερίσματος στον δικαιούχο.

Άρθρο 4: Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσης, με τη δήλωση απόδοσης φόρου συνυποβάλλουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1α) Βεβαίωση της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης ή της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή μερίδια των ημεδαπών επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 και των αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 πλην διαχειριστριών και διανέμουν το μέρισμα, καθώς και τις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μετόχου ή εταίρου ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή στελέχους ή υπαλλήλου της επιχείρησης, η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης, το ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν καθώς και το νόμισμα (ως συνημμένα υποδείγματα 2, 3 και 4) ή

1β) Βεβαίωση της διαχειρίστριας εταιρίας ή επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, με βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 που καταβάλλει έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή στελέχους ή υπαλλήλου της εταιρείας ή επιχείρησης, η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης και το ποσό της έκτακτης αμοιβής και ποσοστών (bonus) που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν καθώς και το νόμισμα (ως συνημμένα υποδείγματα 2 και 3).

2) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα του γραφείου ή υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της άδειας εγκατάστασης).

3α) Βεβαίωση της Αρμόδιας Φορολογικής Αρχής στην οποία ανήκει το εγκατεστημένο γραφείο ή υποκατάστημα της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, ότι το εν λόγω υποκατάστημα έχει υποβάλλει δήλωση εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013) και ότι έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από αίτηση των υπόχρεων επιχειρήσεων πριν την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους (ως συνημμένο υπόδειγμα 5) ή

3β) Βεβαίωση της Αρμόδιας Φορολογικής Αρχής της ημεδαπής επιχείρησης στην οποία έχει υποβληθεί δήλωση εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013) και ότι έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής, που χορηγείται μετά από αίτηση των υπόχρεων επιχειρήσεων πριν την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους. Η βεβαίωση αυτή δεν προσκομίζεται στο έτος 2019, ελλείψει σχετικής υποχρέωσης για απόδοση εισφοράς στο εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους 2018 (ως συνημμένο υπόδειγμα 5).

4) Βεβαίωση της τράπεζας του δικαιούχου για την αναγγελία πίστωσης των μερισμάτων ή έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών με τα αντίστοιχα ποσά αυτών, στην περίπτωση που τα ποσά της αλλοδαπής εισάγονται στην Ελλάδα.

Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται τα εισαγόμενα ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμό του δικαιούχου α) σε ευρώ ή/και β) σε δολάρια ΗΠΑ λαμβάνοντας την ισοτιμία των νομισμάτων αυτών της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία της πίστωσης του ποσού στον λογαριασμό (ως συνημμένο υπόδειγμα 6).

Εάν αυτά καταβληθούν και παραμείνουν στην αλλοδαπή, δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή.

Άρθρο 5: Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει ως προς τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά για μερίσματα, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που διανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά.

Για μερίσματα, καθώς και για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που ελήφθησαν μέχρι 31.12.2018 εφαρμόζεται η ΠΟΛ 1127/2013 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ