Α.1226/2020 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος

Α.1226/2020 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος

Αθήνα, 06/10/2020
Α.1226/6-10-2020

Αριθμ. ΦΕΚ: 4504/B/13-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Καραγεώργη Σερβίας 8
101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375196, -197
Ηλ. ταχυδρομείο: dos.a@aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Καραγεώργη Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375623
Ηλ. ταχυδρομείο: d.eleg05@aade.gr

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις περί διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, που έχει συνάψει η Ελλάδα, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 41, της περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 45 και του άρθρου 63Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α' 201), όπως ισχύουν.

3. Τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, A' 208).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε' του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

6. Την υπ' αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει καθήκοντά του σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

8. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 478 και Β' 558), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968).

10. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1049/2017 απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (Β' 1235).

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

12. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής ΔΑΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (στο εξής ΣΑΔΦ) που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ.
Αναλυτικός κατάλογος των ΣΑΔΦ προσαρτάται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η έναρξη της ΔΑΔ προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος από τα πρόσωπα που ορίζουν οι οικείες διατάξεις των ΣΑΔΦ. Εάν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών έχουν ή θα έχουν γι' αυτό ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εφαρμοστέας ΣΑΔΦ, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Κρατών, να θέσει την υπόθεσή του υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος, εφόσον στην εφαρμοστέα ΣΑΔΦ δεν προβλέπεται δικαίωμα υποβολής αιτήματος ΔΑΔ σε αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει μεταγενέστερα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία σε άλλο κράτος, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο κράτος όπου ήταν κάτοικος κατά το έτος επιβολής φόρου κατά παράβαση των διατάξεων της ΣΑΔΦ. Στις περιπτώσεις που το αίτημα για υπαγωγή στη ΔΑΔ αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε ΣΑΔΦ περί «μη διακριτικής μεταχείρισης», τότε το πρόσωπο υποβάλλει το ως άνω αίτημα ενώπιον της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου είναι υπήκοος.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ βάσει των διατάξεων των ΣΑΔΦ, πλην εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι το Τμήμα Α' Φορολογικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στο εξής Α.Α.Δ.Ε.).

2. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ που αφορά αποκλειστικά σε εξάλειψη διπλής φορολογίας συνεπεία διόρθωσης κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων βάσει των αντίστοιχων άρθρων των ΣΑΔΦ (άρθρο 9 Πρότυπης Σύμβασης Ο.Ο.Σ.Α.), είναι το Τμήμα Ε' - Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

3. Η Αρμόδια Αρχή δύναται, για τους σκοπούς της παρούσης, να υπογράφει Μνημόνιο Συνεργασίας με τις αλλοδαπές αρμόδιες αρχές, οσάκις το αμφισβητούμενο ζήτημα αφορά σε πολυμερή διαφορά μεταξύ πολλών δικαιοδοσιών.

4. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της Συμφωνίας στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού βάσει της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 9 της παρούσας είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (εφεξής Δ.Ο.Υ.), στην οποία ο αιτών είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ελλείψει αυτής, κάθε ειδική αποκεντρωμένη ή περιφερειακή υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., η οποία απαιτείται να ενεργήσει με σκοπό την εκτέλεση της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού του άρθρου 9 της παρούσας.

Άρθρο 3
Τυπικός έλεγχος του αιτήματος

1. Η Αρμόδια Αρχή παραλαμβάνει και ελέγχει το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ, ως προς το παραδεκτό του αιτήματος και το περιεχόμενο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Συγκεκριμένα, το αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ είναι παραδεκτό, εφόσον υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή εντός της προβλεπόμενης από την εφαρμοστέα ΣΑΔΦ διετούς ή τριετούς προθεσμίας από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η επιβολή του οποίου δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εφαρμοστέας ΣΑΔΦ.

3. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από την οικεία ΣΑΔΦ προθεσμία, τότε το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ δεν υπόκειται σε προθεσμία υποβολής στην Αρμόδια Αρχή και υποβάλλεται παραδεκτά οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση και για την ομαλή λειτουργία και διεξαγωγή της διαδικασίας, ενδείκνυται η υποβολή αιτήματος να γίνει το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. Εάν το αίτημα υποβληθεί πέραν της πενταετίας, η Αρμόδια Αρχή παραλαμβάνει το αίτημα και θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα ουσιαστικού ελέγχου αυτού, όμως η επίλυση του ζητήματος στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να καταστεί δυσχερής ή και αδύνατη.

4. Σε περίπτωση που το αίτημα δεν είναι παραδεκτό ή σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης από την παρ. 6 προθεσμίας, η Αρμόδια Αρχή απορρίπτει το αίτημα, προβαίνοντας σε γραπτή ενημέρωση του αιτούντος και της αλλοδαπής αρμόδιας αρχής για τους λόγους απόρριψης.

5. Η Αρμόδια Αρχή αποστέλλει στον φορολογούμενο επιβεβαίωση ότι παρέλαβε το αίτημά του εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Η επιβεβαίωση αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού.

6. Η Αρμόδια Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία, τάσσοντας δίμηνη προθεσμία για την προσκόμισή τους, η οποία δύναται να παραταθεί, μετά από αίτησή του. Ο αιτών, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αυτοβούλως συμπληρωματικά στοιχεία.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο του αιτήματος

1. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Οι πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με το αίτημα για έναρξη της ΔΑΔ είναι τα ακόλουθα:
α. Στοιχεία του αιτούντος προσώπου: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στοιχεία επικοινωνίας, και σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, τα στοιχεία τόσο της επιχείρησης που υποβάλλει το αίτημα, όσο και τα στοιχεία των λοιπών συνδεδεμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων, που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.
β. Βάση αιτήματος: αναφορά σε συγκεκριμένη ΣΑΔΦ και διατάξεις του (-ων) άρθρου (-ων) αυτής, οι οποίες σύμφωνα με τον αιτούντα δεν εφαρμόζονται ορθά.
γ. Πραγματικά περιστατικά: Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων του (-ων) φορολογικού (-ών) έτους (-ών) και του (-ων) ποσού (-ών) φόρου (τόσο σε εγχώριο όσο και ξένο νόμισμα, εάν κρίνεται απαραίτητο) που αφορά η υπόθεση, καθώς και τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων. Προκειμένου περί ενδοομιλικών συναλλαγών, λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στη σύνδεση μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.
δ. Ανάλυση του ζητήματος προς επίλυση: υπόμνημα του αιτούντος, στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο αιτών θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων κρατών έχουν γι' αυτόν ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ, με τεκμηρίωση, με την προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά, αντίγραφα έκθεσης φορολογικού ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου ή ισοδύναμου εγγράφου) που οδηγεί στην διπλή φορολογία. Σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ και της μεθοδολογίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις προσαρμογές.
ε. Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά σε τυχόν διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγής, περαίωσης, διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, διοικητικού, δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, δικαστικής προσφυγής και εν γένει διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων, που ενδεχομένως έχουν κινηθεί από τον αιτούντα ή λοιπά μέρη, σε οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα κράτη, σε σχέση με την υπόθεση του αιτήματος ΔΑΔ, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν τελούν, είτε είναι εκκρεμείς είτε έχουν ολοκληρωθεί.
στ. Δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι ο ίδιος, ή σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο που συμμετέχει στις σχετικές συναλλαγές δεν έχει υποβάλει ένσταση με βάση τις διατάξεις του ν. 4714/2020 (Α'148) που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ζ. Δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία επιβεβαιώνει ότι όλες οι παρασχεθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς.

2. Το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Αρμόδια Αρχή είτε ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πιο συγκεκριμένα αιτήματα που απευθύνονται στο Τμήμα Α' Φορολογικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dos.a@aade.gr και αιτήματα που απευθύνονται στη Τμήμα Ε' - Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.eleg05@aade.gr
Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή, συνυποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και ηλεκτρονικός φάκελος σε οπτικό δίσκο - CD ή USB stick, στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή τα αναφερόμενα στα πεδία α.-ζ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απεστάλη από τον αιτούντα αποτελεί γι' αυτόν αποδεικτικό υποβολής του αιτήματος.

3. Σε περίπτωση που η ΔΑΔ εκκινήσει από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή τη διαβίβαση των απαιτούμενων πληροφοριών και εγγράφων.

4. Ο αιτών δύναται να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή από τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως να ενεργεί για λογαριασμό του.

Άρθρο 5
Ουσιαστικός έλεγχος του αιτήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου, η Αρμόδια Αρχή προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο του αιτήματος, προκειμένου να εξεταστεί, εάν το αίτημα είναι βάσιμο, ήτοι εάν υπάρχει ή θα υπάρξει επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ. Στο στάδιο αυτό, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας ή κάθε απαραίτητη πληροφορία, κατά περίπτωση.

2. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή παραλαβής του αιτήματος θεωρήσει το αίτημα ως μη βάσιμο, οφείλει να επικοινωνήσει με την αλλοδαπή Αρμόδια Αρχή, εκθέτοντας τους λόγους της και ζητώντας από αυτήν έκθεση απόψεων.

3. Η περίοδος των πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικείου φορολογικού έτους, εντός της οποίας η φορολογική διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκεί η προθεσμία υποβολής αιτήματος Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού του άρθρου 63Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ΔΑΔ, και μόνο για την υποβολή και αποδοχή του σχετικού αιτήματος, καθώς επίσης και, εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα, για όσο χρόνο διαρκεί η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά ή σχετίζεται με αυτή.

4. Εφόσον συντρέχει περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί, ή ο φορολογούμενος έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κ.Φ.Δ., η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα ότι το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ δεν εξετάζεται μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. Ο αιτών ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών, προκειμένου αυτή να προχωρήσει άμεσα στον ουσιαστικό έλεγχο του αιτήματος.

5. Σε περίπτωση που ο αιτών ζητά θεραπεία, συνεπεία πράξεων αλλοδαπής φορολογικής αρχής, με τις οποίες ισχυρίζεται ότι επιβλήθηκε φορολογία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ, το αίτημά του εξετάζεται μόνο εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταστεί οριστικές στην αλλοδαπή και δεν υπάρχουν κατά αυτών δικαστικές αποφάσεις στο αντισυμβαλλόμενο κράτος.

6. Η Διεύθυνση Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο της εξέτασης αιτημάτων για υπαγωγή σε ΔΑΔ, δύναται να ζητά από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες τηρείται ο φάκελος της υπόθεσης του ελέγχου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού φακέλου, εάν χρειαστεί, οι οποίες με τη σειρά τους δεσμεύονται να αποστείλουν τα στοιχεία σε εύλογο χρονικό διάστημα.

7. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τα πραγματικά και νομικά ζητήματα της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και της ΣΑΔΦ, το αίτημα για έναρξη ΔΑΔ, τις πληροφορίες που έλαβε από τον αιτούντα, τις διαπιστώσεις του τυχόν διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου από την ελληνική φορολογική αρχή, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας ή των ομάδων εργασίας της παρ. 6 του άρθρου 7 της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση.

8. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου, η Αρμόδια Αρχή, εφόσον θεωρεί ότι το αίτημα είναι βάσιμο και εφόσον η ίδια μπορεί, τότε παρέχει ικανοποιητική λύση, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή φορολογίας που δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις της εφαρμοστέας ΣΑΔΦ, οπότε το ζήτημα επιλύεται μονομερώς. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθεί διαβούλευση μεταξύ Αρμοδίων Αρχών, συμφώνως προς το άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 6
Αλληλεπίδραση με άλλες διαδικασίες

1. Η διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού που προβλέπει η παρούσα απόφαση περατώνεται αυτοδίκαια με την υποβολή ένστασης για την ίδια αμφισβητούμενη διαφορά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4714/2020 (Α' 148) που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ημέρα παραλαβής της ένστασης από την Αρμόδια Αρχή. Μετά την υποβολή της ένστασης του άρθρου 23 του ν. 4714/2020, δεν επιτρέπεται η υποβολή σχετικού αιτήματος υπαγωγής σε ΔΑΔ για την ίδια διαφορά και σε περίπτωση υποβολής τέτοιου αυτό απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

2. Η τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων δεν εμποδίζει την πρόσβαση του αιτούντος στη ΔΑΔ. Συνεπώς, η Αρμόδια Αρχή προβαίνει σε κάθε περίπτωση στον τυπικό έλεγχο του αιτήματος και θεωρεί την υπόθεση που τέθηκε υπόψη της εκκρεμή ενώπιόν της. Ωστόσο, προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο και την αξιολόγηση του αιτήματος μόνον εφόσον και για όσο διάστημα η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποχρεούται πέραν των στοιχείων που αφορούν τη δικαστική προσφυγή, και συνυποβάλλονται με το αίτημα, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, να προσκομίζει βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει η μη συζήτηση της προσφυγής. Εάν η υπόθεση έχει ήδη συζητηθεί κατά το χρόνο κατάθεσης του αιτήματος ή εάν συζητηθεί μετά την έναρξη της ΔΑΔ, η Αρμόδια Αρχή δεν προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνει εγγράφως άμεσα την αλλοδαπή αρμόδια αρχή. Ειδικότερα, εφόσον εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση επί της προσφυγής, ο αιτών προσκομίζει άμεσα αντίγραφο στην Αρμόδια Αρχή, προκειμένου αυτή να ενημερώσει αναλόγως την αλλοδαπή αρμόδια αρχή για την υπόθεση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δικαστική απόφαση, εφαρμοζομένων κατά περίπτωση των άρθρων 7, 8 και 9 της παρούσας.

3. Η περαίωση, η διοικητική επίλυση της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός δεν εμποδίζει την πρόσβαση του αιτούντος στη ΔΑΔ. Ωστόσο, η Αρμόδια Αρχή δεσμεύεται από τα αποτελέσματα που απορρέουν από την περαίωση, καθώς και τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό συμβιβασμό, σε περίπτωση που το αντικείμενό τους ταυτίζεται με την αμφισβητούμενη διαφορά του αιτήματος υπαγωγής σε ΔΑΔ. Ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή το εκκαθαριστικό περαίωσης, το πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή τη δήλωση στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού, αντίστοιχα. Η Αρμόδια Αρχή συντάσσει τελικό έγγραφο διατύπωσης θέσεων σύμφωνο προς το εκκαθαριστικό περαίωσης, το πρακτικό επίλυσης της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού και κοινοποιεί αυτό στην αλλοδαπή αρμόδια αρχή προς ενημέρωσή της.

Άρθρο 7
Διαβούλευση αρμοδίων αρχών - Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

1. Η διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων αρχών διεξάγεται εγγράφως (μέσω αλληλογραφίας/ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή/και προφορικώς (τηλεφωνικώς/μέσω τηλεδιάσκεψης), στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μονομερής επίλυση του ζητήματος σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5. Ο αιτών δεν εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΔΑΔ και η συμμετοχή του περιορίζεται στην έγκαιρη και ακριβή παροχή προς τις αρμόδιες αρχές όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη λύσης στην υπόθεσή του.

2. Σε περίπτωση που η ελληνική Αρμόδια Αρχή εκκινεί τη ΔΑΔ, απευθύνει προς την αλλοδαπή αρμόδια αρχή έγγραφο διατύπωσης θέσεων, το οποίο περιλαμβάνει την υποβληθείσα υπόθεση, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει προκύψει φορολογία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ και παρουσίαση της πρότασής της, ως προς τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Ειδικά, όσον αφορά στις ενδοομιλικές συναλλαγές, το έγγραφο διατύπωσης θέσεων περιλαμβάνει πλήρη αιτιολόγηση του προσδιορισμού φόρου ή της διόρθωσης κερδών και συνοδεύεται από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη θέση της Αρμόδιας Αρχής, καθώς και από κατάλογο όλων των άλλων εγγράφων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση.

3. Σε περίπτωση που η ελληνική Αρμόδια Αρχή λαμβάνει αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, απαντά στο έγγραφο διατύπωσης θέσεων της αλλοδαπής αρχής με έγγραφό της, στο οποίο διατυπώνει τη συμφωνία ή διαφωνία της με τις απόψεις της αλλοδαπής αρχής.

4. Σε περίπτωση που η αλλοδαπή αρμόδια αρχή εκκινεί τη ΔΑΔ και δεν έχει γίνει στην Ελλάδα φορολογικός έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών της συνδεδεμένης επιχείρησης, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. δίδει εντολή για έναρξη φορολογικού ελέγχου στην αρμόδια ελεγκτική φορολογική υπηρεσία με την επισήμανση να διενεργηθεί κατά προτεραιότητα λόγω εκκρεμούς αιτήματος ΔΑΔ.

5. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν κοινοποιείται στον αιτούντα.

6. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται, κατά περίπτωση, να συστήνονται ειδικότερες ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών, εκτός της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ή της Διεύθυνσης Ελέγχων, ή εκπροσώπου του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων της Α.Α.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ΔΑΔ.

7. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων υποβάλλεται στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για έγκριση.

Άρθρο 8
Αποτέλεσμα της ΔΑΔ

1. Η συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με τη μορφή ενός κοινού εγγράφου, υπογεγραμμένου από τις αρμόδιες αρχές τους. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της ΔΑΔ υποβάλλεται στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προς έγκριση. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της ΔΑΔ επέρχεται με τη Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Σε περίπτωση επίτευξης Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού(ΣΑΔ), εντός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τον αιτούντα εγγράφως ως προς το περιεχόμενο της Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών, καθώς και ως προς τον τρόπο εφαρμογής αυτής ως στοιχείο της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού. Ο αιτών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, δύναται να αποδεχτεί ή να απορρίψει κατά τα παραπάνω την Συμφωνία Αμοιβαίου Διακανονισμού. Προς τον σκοπό αυτό, συντάσσεται πρακτικό αποδοχής το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα και την Αρμόδια Αρχή της Α.Α.Δ.Ε., με το οποίο τα μέρη συμφωνούν ότι επιλύεται η μεταξύ τους διαφορά.

2. Εάν ο αιτών δεν αποδεχθεί τη Συμφωνία Αμοιβαίου Διακανονισμού ή εάν δεν υπογράψει το πρακτικό αποδοχής, συντάσσεται πρακτικό Απόρριψης της ΣΑΔ. Εν μέρει αποδοχή της ΣΑΔ από τον αιτούντα δεν είναι εφικτή, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν συμφωνήσει ότι είναι δυνατή μία τέτοια μερική αποδοχή.

3. Σε περίπτωση αποδοχής από τον αιτούντα της Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, εάν έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, ο αιτών πρέπει να προσκομίζει πριν από την έκδοση της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού του άρθρου 9 της παρούσας, επίσημο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο για τα ζητήματα τα οποία επιλύονται με τη ΔΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που το αίτημα έχει υποβληθεί σε αλλοδαπή Αρμόδια Αρχή.

4. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε περίπτωση που με τα ένδικα βοηθήματα που έχουν ασκηθεί ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής ζητείται δικαστική προστασία για ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στο αίτημα της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού ή δεν επιλύονται με αυτήν και δεν είναι δυνατή η μερική παραίτηση, η Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού εκδίδεται χωρίς την προσκόμιση της δήλωσης παραίτησης. Στην τελευταία περίπτωση, ο αιτών πριν από την έκδοση της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού υποχρεούται να ενημερώσει το Δικαστήριο για το αποτέλεσμα της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, ήτοι την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων Κρατών, την οποία έχει ο ίδιος αποδεχτεί και από την οποία προκύπτει ότι έχει εκλείψει το αντικείμενο της διαφοράς με τη φορολογική διοίκηση. Προς τον σκοπό αυτό προσκομίζει στην Γραμματεία του Δικαστηρίου το υπογεγραμμένο από τον ίδιο και την Αρμόδια Αρχή πρακτικό αποδοχής της Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, παραλαμβάνοντας σχετική βεβαίωση/πρωτόκολλο, τα οποία προσκομίζει στην Αρμόδια Αρχή.

5. Κατόπιν της αποδοχής ή απόρριψης από τον αιτούντα της ΣΑΔ, ενημερώνεται η αλλοδαπή αρμόδια αρχή.

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ προθεσμίας, σε όσες ΣΑΔΦ προβλέπεται σχετική προθεσμία η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη ενός εγγράφου διαπίστωσης της μη επίτευξης συμφωνίας.

Άρθρο 9
Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού

1. Η Αρμόδια Αρχή, στηριζόμενη στην αμοιβαία συμφωνία εκδίδει εντός τριάντα (30) ημερών, και αφού προσκομισθεί η δήλωση παραίτησης της παρ. 3 του άρθρου 8 ή η βεβαίωση/πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσης, απόφαση επί της Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η απόφαση κοινοποιείται νόμιμα, μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και στην υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της. Η Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα. Σε περίπτωση που δεν χωρεί παραίτηση και εκκρεμεί η συζήτηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου για τα ζητήματα που δεν επιλύθηκαν με τη Συμφωνία της ΔΑΔ, η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της απόφασης αποστέλλει άμεσα αντίγραφο της στο αρμόδιο Δικαστήριο.

2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου). Σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων/ μερών που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.
β. Αναφορά στο περιεχόμενο και την ημερομηνία του αιτήματος.
γ. Αναφορά στο Συμβαλλόμενο Κράτος και στην αλλοδαπή Αρμόδια Αρχή, με την οποία διεξήχθη η ΔΑΔ.
δ. Αναφορά στο παραδεκτό του αιτήματος.
ε. Περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο του τελικού εγγράφου, στο οποίο διατυπώθηκε η συμφωνία μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών.
στ. Αναφορά στο πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας.
ζ. Τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας. Ως τρόπος εφαρμογής της συμφωνίας νοείται: η διαπίστωση τυχόν απαραίτητων ενεργειών, κατ' εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας, εντός της φορολογικής διοίκησης σε συνέχεια της επίλυσης του ζητήματος, στο οποίο αναφέρεται η Συμφωνία Αμοιβαίου Διακανονισμού.
η. Το ότι δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

3. Για κάθε φορολογικό έτος εκδίδεται ξεχωριστή Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Είναι δυνατή η σώρευση αποφάσεων που αφορούν τον αιτούντα και αναφέρονται σε περισσότερα έτη στο ίδιο έγγραφο.

4. Σε περίπτωση έκδοσης Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού, παρατείνεται, για ένα (1) έτος μετά την έκδοση της απόφασης, η περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε έκδοση διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με έρεισμα την απόφαση αυτή και με σκοπό τη συμμόρφωση με αυτήν.

5. Στην περίπτωση που η εφαρμογή της Συμφωνίας που αφορά στην Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού εντός της φορολογικής διοίκησης προϋποθέτει ενέργεια της αρμόδιας προς εφαρμογή υπηρεσίας, η τελευταία προβαίνει αμελλητί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια βάσει της Απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού του παρόντος άρθρου, ως νόμιμου εκτελεστού τίτλου, προκειμένου να επέλθουν άμεσα ως αποτέλεσμα τα οριζόμενα στην απόφαση.

6. Σε περίπτωση που για την εφαρμογή της Συμφωνίας που αφορά στην Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού, είναι απαραίτητος ο ορθός προσδιορισμός της οριστικής φορολογικής υποχρέωσης, η αρμόδια προς εφαρμογή υπηρεσία προβαίνει σε κάθε απαραίτητη για το σκοπό αυτό περαιτέρω ενέργεια συντάσσοντας Ειδικό πρακτικό εκτέλεσης της απόφασης ΔΑΔ, στο οποίο καταγράφονται με πλήρη αιτιολογία όλες οι ενέργειες εφαρμογής στις οποίες προβαίνει βάσει του εκτελεστού τίτλου. Το Ειδικό πρακτικό Εκτέλεσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των εκδοθησομένων πράξεων και κοινοποιείται στον αιτούντα.

7. Κατά το στάδιο αυτό, η αρμόδια προς εφαρμογή υπηρεσία υποχρεούται, για την τυχόν νέα εκκαθάριση ή ακύρωση πράξεων, όπου απαιτείται: α) να λαμβάνει υπόψη της, κάθε απαραίτητο στοιχείο που διατίθεται ήδη εντός των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης, ενώ δύναται να καλεί τον αιτούντα τη ΔΑΔ να παράσχει εγγράφως δικαιολογητικά ή διευκρινίσεις, εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για τον ορθό προσδιορισμό της οριστικής φορολογικής υποχρέωσης και β) να λαμβάνει υπόψη για την έκδοση των πράξεων σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπό στοιχεία ΠΟΛ1154/2017 ως προς τις χρήσεις για τις οποίες η Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση πράξης σύμφωνα με την υπ' αρ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 10
Διασφάλιση απορρήτου - δημοσιότητα

1. Ως προς τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών κατά την εξέταση αιτήματος ΔΑΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών της εφαρμοστέας ΣΑΔΦ, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελματικού και φορολογικού απορρήτου.

2. Οι αποφάσεις Αμοιβαίου Διακανονισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με ανωνυμοποίηση των στοιχείων του φορολογουμένου. Εάν ο φορολογούμενος διαφωνεί με τη δημοσίευση του συνόλου της απόφασης, δημοσιεύεται περίληψη αυτής, με περιεχόμενο την περιγραφή του ζητήματος, το αντισυμβαλλόμενο Κράτος, τα φορολογικά έτη στα οποία αφορά η Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού και τη νομική βάση αυτής.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρούσα ισχύει για αιτήματα της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού που υποβάλλονται από τη δημοσίευσή της και μετά, καθώς και για τα αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί και για τα οποία δεν έχει εκ-δοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και παύει η ισχύς της υπό στοιχεία ΠΟΛ1049/2017 του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 1235).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

Προθεσμία

Υποβολής Αιτήματος ΔΑΔ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Άγιος Μαρίνος

ν. 4243/2014

57/2014

3 έτη

01-01-2015

2.

Αζερμπαϊτζάν

ν. 3826/2010

29/2010

3 έτη

01-01-2011

3.

Αίγυπτος

ν. 3484/2006

170/2006

3 έτη

01-01-2007

4.

Αλβανία

ν. 2755/1999

252/1999

3 έτη

01-01-2001

5.

Αρμενία

ν. 3014/2002

103/2002

3 έτη

01-01-2003

6.

Αυστρία

ν. 3724/2008

253/2008

3 έτη

01-01-2010

7.

Βέλγιο

ν. 3407/2005

266/2005

2 έτη

01-01-2005

8.

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

ν. 3795/2009

157/2009

3 έτη

01-01-2013

9.

Βουλγαρία

Πρωτόκολλο

ν. 2255/1994 ν. 2927/2001

195/1994

140/2001

3 έτη

01-01-2003

10.

Γαλλία

ν.δ. 4386/1964

192/1964 και 77/1965

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

31-01-1965

11.

Γερμανία

α.ν. 52/1967

134/1967

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

01-01-1964

12.

Γεωργία

ν. 3045/2002

198/2002

3 έτη

01-01-2003

13.

Δανία

ν. 1986/1991

189/1991

3 έτη

01-01-1992

 

Ελβετία

ν. 1502/1984

192/1984

 

01-01-2012

14.

(αναθεώρηση)

ν. 4034/2011

269/2011

3 έτη

01-01-2012

 

(Πρόσθετο πρωτ.)

ν. 4105/2013

5/2013

 

15.

Εσθονία

ν. 3682/2008

145/2008

3 έτη

01-01-2009

16.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πρωτόκολλο

ν. 4234/2014

28/2014

3 έτη

01-01-2014

17.

Ηνωμένες Πολιτείες

ν.δ. 2548/1953

231 και

333/1953

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

30-12-1953

18.

Ινδία

ν.δ. 4580/1966

235/1966

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

01-01-1964

19.

Ιρλανδία

ν. 3300/2004

262/2004

3 έτη

01-01-2005

20.

Ισλανδία

ν. 3684/2008

147/2008

3 έτη

01-01-2009

21.

Ισπανία

ν. 3015/2002

104/2002

3 έτη

01-01-2003

22.

Ισραήλ

ν. 2572/1998

12/1998

3 έτη

01-01-1999

23.

Ιταλία

ν. 1927/1991

17/1991

2 έτη

01-01-1984

24.

Καναδάς (Πρωτόκολλο)

ν. 3824/2010 ν. 4035/2011

27/2010

270/2011

3 έτη

01-01-2011

01-01-2011

25.

Κατάρ

ν. 3823/2010

22/2010

3 έτη

01-01-2011

26.

Κίνα

ν. 3331/2005

83/2005

3 έτη

01-01-2006

27.

Κορέα

ν. 2571/1998

11/1998

3 έτη

01-01-1999

28.

Κουβέιτ

ν. 3330/2005

82/2005

3 έτη

01-01-2006

29.

Κροατία

ν. 2653/1998

250/1998

3 έτη

01-01-1999

30.

Κύπρος

α.ν. 573/1968

223/1968

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

01-01-1967

31.

Λετονία

ν. 3318/2005

46/2005

3 έτη

01-01-2006

32.

Λιθουανία

ν. 3356/2005

152/2005

3 έτη

01-01-2006

33.

Λουξεμβούργο

ν. 2319/1995

127/1995

3 έτη

01-01-1996

34.

Μάλτα

ν. 3681/2008

144/2008

3 έτη

01-01-2009

35.

Μαρόκο

ν. 3820/2010

19/2010

3 έτη

01-01-2011

36.

Μεξικό

ν. 3406/2005

265/2005

3 έτη

01-01-2006

37.

Μολδαβία

ν. 3357/2005

153/2005

3 έτη

01-01-2006

38.

Νότια Αφρική

ν. 3085/2002

319/2002

3 έτη

01-01-2004

39.

Νορβηγία

ν. 1924/1991

16/1991

3 έτη

01-01-1992

40.

Ολλανδία

ν. 1455/1984

89/1984

3 έτη

01-01-1981

(Πρωτόκολλο)

ν. 3464/2006

124/2006

41.

Ουγγαρία

ν. 1496/1984

178/1984

3 έτη

01-01-1985

42.

Ουκρανία

ν. 3046/2002

199/2002

3 έτη

01-01-2004

43.

Ουζμπεκιστάν

ν. 2659/1998

268/1998

3 έτη

01-01-2000

44.

Πολωνία

ν. 1939/1991

37/1991

3 έτη

01-01-1991

45.

Πορτογαλία

ν. 3009/2002

90/2002

2 έτη

01-01-2003

46.

Ρουμανία

ν. 2279/1995

9/1995

3 έτη

01-01-1996

47.

Ρωσία

ν. 3047/2002

200/2002

3 έτη

01-01-2008

(μερική τροποποίηση)

ν. 3679/2008

142/2008

01-01-2009

48.

Σαουδική Αραβία

ν. 3821/2010

20/2010

3 έτη

01-01-2011

49.

Σερβία (Πρωτόκολλο)

ν. 3825/2010

28/2010

3 έτη

01-01-2011

50.

Σλοβακία

ν. 1838/1989

86/1989

3 έτη

01-01-1990

51.

Σλοβενία

ν. 3084/2002

318/2002

3 έτη

01-01-2004

52.

Σουηδία

ν. 4300/1963

73/1963

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

01-01-1964

53.

Τουρκία

ν. 3228/2004

32/2004

3 έτη

01-01-2005

54.

Τσεχία

ν. 1838/1989

86/1989

3 έτη

01-01-1990

55.

Τυνησία (Πρόσθετο Πρωτ.)

ν. 3742/2009

23/2009

3 έτη

01-01-2011

56.

Φινλανδία

ν. 1191/1981

206/1981

3 έτη

01-01-1982

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Γαλλία

ν.δ. 4386/1964

192/1964 και 77/1965

21-08-1963

31-01-1965

31-01-1965

2.

Γερμανία

α.ν. 52/1967

134/1967

18-04-1966

08-12-1967

01-01-1964

3.

Η.Π.Α.

ν.δ. 2548/1953

231 και

333/1953

20-02-1950

30-12-1953

30-12-1953

4.

Ινδία

ν.δ. 4580/1966

235/1966

11-02-1965

17-03-1967

01-01-1964

5.

Κύπρος

α.ν. 573/1968

223/1968

30-03-1968

16-01-1969

01-01-1967

6.

Σουηδία

ν. 4300/1963

73/1963

06-10-1961

20-08-1963

01-01-1964