Α.1231/2020 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013

Α.1231/2020 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Αρ.Πρωτ: Α 1231/20-10-2020

(ΦΕΚ Β' 4735/26-10-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α'
ΤΜΗΜΑ Α'
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β'
ΤΜΗΜΑ Ζ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβία 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375312
Fax: 2103375001
Url: www.aade.gr

Α 1231/2020

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν.4172/2013».

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013 περί φορολόγησης κατά την έξοδο (Α' 167),
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968 και Β' 1238), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου κατά την έξοδο

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο του άρθρου 66Α του ν. 4172/ 2013, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ»).

2. Η δήλωση φόρου κατά την έξοδο αποστέλλεται υποχρεωτικά (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση της δήλωσης και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου.

Όταν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η δήλωση φόρου κατά την έξοδο, στον αντίστοιχο πίνακα της οποίας συμπληρώνονται τα σχετικά με την εγγυητική επιστολή στοιχεία, είτε κατατίθεται στο γραφείο πρωτοκόλλου αυτής, είτε αποστέλλεται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με φυσικό φάκελο και διεκπεραιώνεται άμεσα.

3. Η δήλωση φόρου κατά την έξοδο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά της παρ. 9 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, προκειμένου για την εξακρίβωση της αγοραίας αξίας των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα:
α) την έκθεση αποτίμησης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 9 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, ή
β) το τελευταίο πριν την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης αντίγραφο των βιβλίων της επιχείρησης (π.χ. ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό περιουσιακού στοιχείου κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει η αξία των μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιμέτρηση των στοιχείων διενεργείται στην εύλογη αξία, όπως ορίζεται στην περ. β' της παρ. 9 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, ή
γ) την τεκμηρίωση της αγοραίας αξίας, σύμφωνα με μια από τις αποδεκτές μεθόδους καθορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4174/2013. Ειδικότερα, αποστέλλεται μόνο η ανάλυση συγκρισιμότητας (TP comparability analysis), όπως αυτή διενεργείται με βάση τα όσα ορίζονται στο υπόψη άρθρο, καθώς και την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1097/2014 απόφαση, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται η αποστολή πλήρους φακέλου τεκμηρίωσης. Επισημαίνεται ότι η περίπτωση αυτή δύναται να εφαρμοστεί και από φορολογούμενους για τους οποίους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4174/2013. Επιπλέον, συνοδεύονται από:
δ) οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο με το οποίο παρακολουθείται η φορολογική βάση των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014, από το οποίο να προκύπτει η αξία του μεταφερόμενου περιουσιακού στοιχείου για φορολογικούς σκοπούς και,
ε) τις τελευταίες επίσημες οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτει ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο των υποχρεώσεων, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας,
στ) την εγγυητική επιστολή, εφόσον απαιτείται.
Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των υπόχρεων σε δήλωση αποστέλλεται εκτυπωμένο αρχείο υπεύθυνης δήλωσης αυτών, η οποία έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, με την οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση και καταχωρούν και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Άλλως αποστέλλεται νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης ηλεκτρονικά, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υπόψη δήλωση.

4. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι' αυτόν αποδεικτικό αποστολής της δήλωσης, ενώ ως χρόνος υποβολής της δήλωσης νοείται ο οριζόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

5. Οι δηλώσεις που παραλαμβάνονται χρεώνονται αυθημερόν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε υπάλληλο του αρμοδίου τμήματος. Σε περίπτωση αποστολής δήλωσης σε αναρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, διαβιβάζεται αυτή άμεσα στην αρμόδια, είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής της, και ενημερώνεται ο δηλών μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης αυτού.

6. Για τις δηλώσεις, οι οποίες αποστέλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

7. Με την παραλαβή της δήλωσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει την επισύναψη ή μη των απαιτούμενων και μόνο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (έλεγχος πληρότητας του φακέλου). Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, διενεργείται επαλήθευση του περιεχομένου της δήλωσης με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί και απαιτούνται με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα. Η δήλωση διεκπεραιώνεται υποχρεωτικά εντός των προθεσμιών που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
Σε περίπτωση έλλειψης των ως άνω δικαιολογητικών ή μη συμπλήρωσης πεδίων της δήλωσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, πρόσκληση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει τη δήλωση είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν, ώστε να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη. Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί, η δήλωση θεωρείται ότι δεν έχει αποσταλεί.

8. Εάν από την επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην παρούσα διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, ενημερώνεται ο υπόχρεος σχετικά και αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρησή του στο myTAXISnet πρόσκληση για την αποστολή εκ νέου της υπόψη δήλωσης διορθωμένης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 του ΚΦΔ.

Άρθρο 2
Ψηφιακή κοινοποίηση ταυτότητας οφειλής -χορήγηση αντιγράφων

1. Με βάση τις δηλώσεις, που αποστέλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, η βεβαίωση του φόρου και η ταυτότητα οφειλής εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης, τηρώντας αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου κατά την έξοδο θεωρείται η ημερομηνία βεβαίωσης του φόρου. Η προθεσμία καταβολής του φόρου είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία βεβαίωσης του φόρου κατά την έξοδο. Σε περίπτωση καταβολής του φόρου πέραν της ως άνω προθεσμίας και πάντως μέχρι και την ημερομηνία επέλευσης των γεγονότων της παρ. 2 του άρθρου 66Α του ΚΦΕ, υπολογίζεται ο τόκος του άρθρου 53 του ΚΦΔ.
Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου από τον φορολογούμενο μέχρι και την ημερομηνία επέλευσης των γεγονότων, η υπόψη δήλωση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 6153 «Φορολόγηση κατά την έξοδο άρθρου 66Α του ν. 4172/2013» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150201001.
Μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης», η βεβαίωση του φόρου και η ταυτότητα οφειλής αναρτώνται στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της Α.Α.Δ.Ε., είτε υπογεγραμμένες ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α' τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan).

2. Αντίγραφα των υποβαλλομένων κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δηλώσεων φόρου κατά την έξοδο αναρτώνται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των δηλούντων και έχουν ισχύ πρωτοτύπου.

Άρθρο 3
Περιπτώσεις κατάθεσης εγγυητικής επιστολής

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τον φορολογούμενο στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α) Όταν υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή του φόρου γίνεται σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013.
Ως αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε θεωρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο των υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Υποχρεώσεις), όπως αυτά προκύπτουν από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου φορολογικού έτους, είναι μικρότερος της μονάδας (1).
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι ίσο με το ποσό δύο (2) δόσεων και πρέπει να λήγει τρείς (3) μήνες και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης του φόρου που οφείλεται. Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή έχει μικρότερο ποσό ή η ημερομηνία λήξης της είναι συντομότερη από την προβλεπόμενη, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.
Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά το χρόνο που επέρχονται τα γεγονότα της παρ. 5 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., ότι έχουν επέλθει τα γεγονότα της παρ. 5 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, αίρεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου σε δόσεις και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Στην περίπτωση που έχουν επέλθει τα γεγονότα των περ. α' έως και δ' της παρ. 5 του άρθρου 66Α του ν. 4172/ 2013, τυχόν επιπλέον ποσό φόρου πέραν του ποσού της εγγυητικής καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται η γνωστοποίηση της περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, με την διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 1 της παρούσας. Στην περίπτωση που έχει επέλθει το γεγονός της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, τυχόν επιπλέον ποσό φόρου πέραν του ποσού της εγγυητικής καταβάλλεται εφάπαξ την επόμενη ημέρα από την πάροδο του τριμήνου, κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου.
(β) Όταν τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να επανέλθουν στην ημεδαπή εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, προκειμένου για τον μη υπολογισμό του φόρου κατά την έξοδο, το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό του φόρου που θα οφειλόταν από την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει έξι (6) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία που συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εξόδου του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία επανήλθαν στην ημεδαπή. Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή έχει μικρότερο ποσό ή η ημερομηνία λήξης της είναι συντομότερη από την προβλεπόμενη, ο φόρος είναι απαιτητός κατά τον χρόνο της εξόδου.
Ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει σχετική γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης των δώδεκα (12) μηνών, αναφορικά με την επαναφορά των περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, συνυποβάλλοντας αντίγραφο των λογιστικών εγγραφών από το οποίο να προκύπτει η σχετική επαναφορά. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία παραμείνουν στην αλλοδαπή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εξόδου ή ο φορολογούμενος δεν γνωστοποιήσει εντός της πιο πάνω προθεσμίας την επαναφορά των περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή, με τις κυρώσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4174/2013.

Άρθρο 4
Λοιπά θέματα

1. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., για τους φορολογούμενους που καταβάλλουν τον φόρο σε δόσεις δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, παρακολουθεί σε όλο το χρονικό διάστημα καταβολής των δόσεων (5 έτη) την εκπρόθεσμη ή μη καταβολή αυτών.
Εάν διαπιστωθεί ότι μια δόση καταβάλλεται εκπρόθεσμα, αλλά εντός του τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της, υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 για το διάστημα αυτό και ενημερώνεται ο δηλών μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης.

2. Η δυνατότητα καταβολής του φόρου κατά την έξοδο σε δόσεις εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή της δραστηριότητας του φορολογούμενου (περ. α' έως και δ' της παρ. 4 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013) σε κράτη-μέλη ή σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ειδικά για τις τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για τις χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία με την Ελλάδα ή με την Ένωση περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου.
Για μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε λοιπές χώρες δεν παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου κατά την έξοδο σε δόσεις.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος της απόφασης

1. Για τις μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται δηλώσεις της παρ. 3 του άρθρου 66Α, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2020.

2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα που πραγματοποιούνται από την 1-1-2020 και μετά.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ