Α.1270/2020 Διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία.

Α.1270/2020 Διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία.

Αριθμ. Α.1270

Διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. ^υ ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 169) και ειδικότερα των άρθρων 42, 53, 55 παρ. 3, 65 και 79, όπως ισχύει,

1.2. του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21), όπως ισχύει,

1.3. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει,

1.4. του ν. 139/1975 «Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28η Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» (Α' 176),

1.5. του ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Α' 192),

1.6. του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α' 102),

1.7. του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 80),

1.8. του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α' 57), όπως ισχύει,

1.9. του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις» (Α' 7), όπως ισχύει,

1.10. του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

1.11. της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 28-01-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β'372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

1.12. της υπ' αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και της υπ' αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

1.13. υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β'4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει,

1.14. υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει,

1.15. των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει,

1.16. της ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β' 19) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη ρύθμισης των όρων και της διαδικασίας απόδοσης Α.Φ.Μ. σε αιτούντες διεθνή προστασία.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Δικαιούχοι

1. Με την παρούσα απόφαση περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία.

2. Δικαιούχοι είναι οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής της περ. δ) του άρθρου 63 του ν. 4636/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4686/2020 και ισχύει.

3. Για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία εκδίδεται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους καταγραφής της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Ο Α.Φ.Μ. είναι μοναδικός και αντιστοιχεί στον μοναδικό αριθμό φακέλου ΔΙ.Κ.Α. (αριθμός Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας). Η Υπηρεσία Ασύλου αναγράφει στο δελτίο την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης του δελτίου, καθώς και τον αριθμό φακέλου.

Άρθρο 2

Απόδοση Α.Φ.Μ.

1. Οι Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής της παρ. 2) του άρθρου 1 της παρούσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης της αίτησης διεθνούς προστασίας στο σύστημα, καλούν την ηλεκτρονική διαδι-κτυακή υπηρεσία (webservice) για την απόδοση Α.Φ.Μ που παρέχει η Α.Α.Δ.Ε. μέσω της οποίας χορηγείται ο Α.Φ.Μ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης Α.Φ.Μ. εκδίδεται άπαξ από την Υπηρεσία Ασύλου Δελτίο Απόδοσης Α.Φ.Μ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) το οποίο παραδίδεται στο δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσης. Τα στοιχεία και τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας (webservice) απόδοσης Α.Φ.Μ.. αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσης.

2. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε ανήλικο που συνοδεύεται απαιτείται η σύνδεση του Α.Φ.Μ. του με τον Α.Φ.Μ. του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.

3. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε ασυνόδευτο ανήλικο κάτω των 15 ετών απαιτείται η σύνδεση του Α.Φ.Μ. του με τον Α.Φ.Μ. του επιτρόπου του ασυνόδευτου ανήλικου.

4. Αρμόδια για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών απόδοσης Α.Φ.Μ.. ορίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

5. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν διενεργεί επιπλέον ελέγχους ταυτοποίησης, πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το σύστημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 3

Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατόχου Α.Φ.Μ.

1. Ο κάτοχος Α.Φ.Μ. αποκτά δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

2. Ο κάτοχος Α.Φ.Μ. αποκτά δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες του e-gov.

3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του κατόχου Α.Φ.Μ. απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4

Διαδικασία Αναστολής - και Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

1. Ο Α.Φ.Μ. παραμένει ενεργός, καθ' όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για χορήγηση διεθνούς προστασίας σε α' και β' βαθμό.

2. Ο Α.Φ.Μ. τίθεται σε αναστολή όταν η αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας απορριφθεί με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63, στοιχείο α) του ν. 4636/2019 ή τεθεί στο αρχείο κατόπιν παραίτησης του άρθρου 80 του ν. 4636/2019.

3. Σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας, η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., με στοιχεία ενέργειας «ΑΝΑΣΤΟΛΗ Α.Φ.Μ»., τον μοναδικό αριθμό φακέλου του αιτούντος και τον Α.Φ.Μ. και ενημερώνει την ημερομηνία αναστολής.

4. Σε περίπτωση εξέτασης μεταγενέστερης αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 89 του ν. 4636/2019 και αφού κριθεί παραδεκτή, η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., με στοιχεία ενέργειας «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ», τον μοναδικό αριθμό φακέλου και τον Α.Φ.Μ. και ενημερώνει την ημερομηνία ενεργοποίησης.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατόπιν διασταύρωσης στοιχείων, ότι έχουν αποδοθεί στο ίδιο πρόσωπο περισσότεροι του ενός αριθμοί φακέλου (ΔΙ.Κ.Α.) και κατά συνέπεια περισσότεροι του ενός Α.Φ.Μ., η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., με στοιχεία ενέργειας «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ Α.Φ.Μ.», τον μοναδικό αριθμό φακέλου και τον Α.Φ.Μ. προς απενεργοποίηση, τον μοναδικό αριθμό φακέλου και τον Α.Φ.Μ. που θα διατηρηθεί προκειμένου να απενεργοποιηθεί ο Α.Φ.Μ. και να συσχετιστεί με τον αρχικά αποδοθέντα ο οποίος θα διατηρηθεί και θα είναι συνδεδεμένος με τον αρχικό αριθμό φακέλου.

Άρθρο 5

Τεχνικές προδιαγραφές Α.Φ.Μ.

1. Ο Α.Φ.Μ. έχει 9 χαρακτήρες και παράγεται αυτόματα.

2. Η Υπηρεσία Ασύλου, μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων, καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία απόδοσης Α.Φ.Μ. που διαθέτει η Α.Α.Δ.Ε., παρέχοντας προς τούτο τα απαραίτητα στοιχεία του παραρτήματος Α. Μετά την απόδοση του Α.Φ.Μ., η παραγόμενη πληροφορία αποθηκεύεται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. Οι μεταβολές ενός Α.Φ.Μ., (επωνυμικά στοιχεία ή/και καταστάσεις που απορρέουν από ενέργειες επί του Α.Φ.Μ.) θα συντηρούνται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μεταβολών που παρέχει η Α.Α.Δ.Ε. και καλεί το πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. τηρούν όλα τα στοιχεία του κατόχου Α.Φ.Μ., τις μεταβολές αυτών, καθώς τις καταστάσεις του (αναστολή, απενεργοποίηση).

4. Τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Α.Α.Δ.Ε. διαλειτουργούν μεταξύ τους μέσα από ασφαλές κανάλι επικοινωνίας (VPN).

Άρθρο 6

Διαδικασία μεταβολών

1. Η Υπηρεσία Ασύλου μετά την αποδοχή αιτήματος αλλαγής στοιχείων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της, καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει η Α.Α.Δ.Ε. με την ένδειξη «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», τον μοναδικό αριθμό φακέλου του αιτούντος και τον Α.Φ.Μ. και ενημερώνει τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. με τις μεταβολές στα στοιχεία του αιτούντος.

2. Σε περίπτωση που ο αιτών διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι είναι ανήλικος θα πρέπει να καταχωριστεί η σύνδεση του Α.Φ.Μ. του με τον Α.Φ.Μ. του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή του επιτρόπου του ασυνόδευτου ανήλικου.

3. Στην περίπτωση που το ασυνόδευτο ανήλικο καταστεί συνοδευόμενο, διακόπτεται η σχέση του επιτρόπου του ασυνόδευτου ανήλικου και καταχωρίζεται η σχέση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.

Ως προς τις λοιπές μεταβολές (ενδεικτικά σύναψη γάμου, αλλαγή διεύθυνσης κ.λπ.) καθώς και την επανεκτύπωση της Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. αρμόδια θα είναι η Δ.Ο.Υ., όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7

Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Α.Α.Δ.Ε. η απόδοση του Α.Φ.Μ. και οι μεταβολές των στοιχείων του Α.Φ.Μ. θα διενεργούνται με την ισχύουσα διαδικασία από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Παράρτημα

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ