ΔΔΑΔ Β 1048981 ΕΞ 2020 Συγκρότηση Ειδικού Συνεργείου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

ΔΔΑΔ Β 1048981 ΕΞ 2020 Συγκρότηση Ειδικού Συνεργείου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

Αθήνα, 04/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1048981 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση:Κ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Τηλέφωνο:2103375122
Fax:2103375048
E-Mail:k.papakosta@aade.gr
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Συνεργείου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των φορολογουμένων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, άρθρου 15, της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 /Β΄/22-03-2017 και 1238/Β΄/10-04-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει,

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

5. Την 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την αριθμ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020),

6. Την Α.1082/2020 (ΦΕΚ 1303/Β΄/11.4.2020) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet»,

7. Τη διαπίστωση ότι η προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής νέων χρηστών στο TAXISnet, επανεγγραφής χρηστών και έκδοσης κλειδαρίθμου δημιουργεί φόρτο στις Δ.Ο.Υ. της χώρας και πρόσθετο διοικητικό βάρος στους πολίτες, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη αδυναμία έγκαιρης εξυπηρέτησης των υποψήφιων χρηστών του TAXISnet,

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Συγκροτούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ειδικό Συνεργείο για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση φορολογουμένων, εφεξής «Ειδικό Συνεργείο» και ορίζουμε ως Συντονίστρια την κ. Μαυρίδου Χαρίκλεια (A.M.Y. ........), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και μέλη:
1. ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Α.Μ.Υ. ........), ΔΕ Εφοριακών
2. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Α.Μ.Υ. ........), ΠΕ Εφοριακών
3. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.Υ. ........), ΠΕ Εφοριακών
4. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Α.Μ.Υ. ........), ΠΕ Εφοριακών
5. ΜΑΝΔΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ (Α.Μ.Υ. ........), ΤΕ Εφοριακών
6. ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ (Α.Μ.Υ. ........), ΤΕ Εφοριακών
7. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (Α.Μ.Υ. ........), ΠΕ Εφοριακών
8. ΜΟΥΤΕΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (A.M.Y. ........), ΤΕ Εφοριακών
9. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (A.M.Y. ........), ΠΕ Εφοριακών
10. ΣΑΛΙΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (A.M.Y. ........), ΤΕ Εφοριακών
11. ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (A.M.Y. ........), ΠΕ Εφοριακών
12. ΓΚΡΕΜΟΥ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ.Υ. ........), ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
13. ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.Υ. ........), ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
14. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.Υ. ........), ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
15. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Α.Μ.Υ. ........), ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
16. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (Α.Μ.Υ. ........), ΠΕ Εφοριακών
17. ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α.Μ.Υ. ........), ΠΕ Εφοριακών
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την Συντονίστρια αναπληρώνει η κ. Ακριτίδου Μερώπη (Α.Μ.Υ. ........), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

2. Έργο του Συνεργείου είναι η διευκόλυνση στη διαδικασία ταυτοποίησης των φορολογουμένων κατά τη χορήγηση κλειδαρίθμου, στις περιπτώσεις που αυτή δεν είναι εφικτή βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1082/2020 (ΦΕΚ 1303Β/11.4.2020) και προκειμένου να περιοριστεί η προσέλευση των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ.

3. Η διάρκεια του Ειδικού Συνεργείου ορίζεται για ένα μήνα από την έναρξη λειτουργίας αυτού. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτού η Συντονίστρια και τα μέλη ασκούν παράλληλα και τα καθήκοντα της θέσης τους στις Υπηρεσίες που υπηρετούν.

4. Η συμμετοχή των μελών στο Ειδικό Συνεργείο είναι υποχρεωτική. Όλα τα μέλη θα ασχοληθούν με το έργο που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ειδικού Συνεργείου.
Η Συντονίστρια του Ειδικού Συνεργείου παρακαλείται για τον συντονισμό των ενεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

5. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν τα μέλη που μετέχουν στο Ειδικό Συνεργείο, οφείλουν να κοινοποιήσουν με αποδεικτικό την απόφαση αυτή στα μετέχοντα μέλη και να μεριμνήσουν, ώστε τα καθήκοντα που αναθέτουν σ’ αυτούς να μπορούν να ασκούνται παράλληλα με το έργο που τους ανατίθεται με την παρούσα.

6. Το Ειδικό Συνεργείο θα λειτουργεί εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες της, το οποίο θα ορίζει η Συντονίστρια αυτού.

7. Η απόφαση αυτή, ισχύει μέχρι ανακλήσεως, τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως.

8. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ειδικού Συνεργείου ορίζεται η 4/5/2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ