________________________________________ ΔΔΘΕΚΑ Α 1110122 ΕΞ 2020 Αποστολή Οδηγού ερωτήσεων - απαντήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.

________________________________________ ΔΔΘΕΚΑ Α 1110122 ΕΞ 2020 Αποστολή Οδηγού ερωτήσεων - απαντήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1110122 ΕΞ 202
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:e.mpirmpila@aade.gr
Url:www.aade.gr
 
Θέμα: «Αποστολή Οδηγού ερωτήσεων - απαντήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.»

Αποστέλλουμε συνημμένα, πληροφοριακό Οδηγό που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία μας, με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων, αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, όπως ισχύει).

Σκοπός του Οδηγού αυτού, είναι να καλύψει τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, τόσο τελωνειακών υπαλλήλων όσο και οικονομικών φορέων και λοιπών συναλλασσόμενων με τις τελωνειακές αρχές, όσον αφορά την ορθή δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό τους, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν καθώς και τα λοιπά ενωσιακά και εθνικά μέτρα, να διασφαλίζονται τα έσοδα του Δημοσίου, και να παρεμποδίζονται προσπάθειες καταστρατήγησης της δασμολογικής νομοθεσίας με σκοπό την αποφυγή καταβολής των επιβαρύνσεων.

Εφιστούμε την προσοχή ότι ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και διευκόλυνσης αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων, και δεν συνιστά νομικό κείμενο. Όπως είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη και ο συνακόλουθος υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87 όπως ισχύει), του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013), του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), καθώς και τα συναφή κείμενα της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ