ΔΔΘΕΚΑ Β 1060288 ΕΞ 2020 Ανακοίνωση προς τους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων της ΕΕ (σύστημα REX) για εξαγωγές από την ΕΕ προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας

ΔΔΘΕΚΑ Β 1060288 ΕΞ 2020 Ανακοίνωση προς τους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων της ΕΕ (σύστημα REX) για εξαγωγές από την ΕΕ προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1060288 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6987513
Fax: 210-6987506
E-Mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ανακοίνωση προς τους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων της ΕΕ (σύστημα REX) για εξαγωγές από την ΕΕ προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΜΑ (2020/C 176/03)».

ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5041417 ΕΞ2013/11.11.2013 ΔΥΟ (Παροχή οδηγιών επί της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής με αριθμό 2020/C176/03, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C176/26.05.2020. Η εν λόγω ανακοίνωση εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των εξαγωγέων και των λοιπών οικονομικών φορέων που εξάγουν προϊόντα από την ΕΕ προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ) στο πλαίσιο της προτιμησιακής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ- κρατών ΑΜΑ (ενδιάμεση ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ).

Με την ανωτέρω σχετική είχαν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ). Ως κράτη ΑΜΑ νοούνται η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, η Δημοκρατία του Μαυρίκιου, η Δημοκρατία των Σεϋχελλών, η Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε, η Ένωση των Κομόρων και η Δημοκρατία της Ζάμπια. Ωστόσο, προς το παρόν η συμφωνία δεν εφαρμόζεται για τη Δημοκρατία της Ζάμπια.

Με την Απόφαση 1/2020 της Επιτροπής ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ της 14/1/2020, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 93/27.03.2020), τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του πρωτοκόλλου 1 της εν λόγω συμφωνίας που περιλαμβάνει τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (πρωτόκολλο καταγωγής). Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται από τις 31/3/2020.

Ειδικότερα, στο άρθρο 18, παράγραφος 3 του τροποποιημένου πρωτοκόλλου καταγωγής παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ένα συμβαλλόμενο μέρος να υιοθετήσει αποκλειστικά τη διαδικασία αυτό-πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων του, που εξάγει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Για να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα απαιτείται σχετική κοινοποίηση προς την Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1, του άρθρου 18 (αναφέρονται στην απόδειξη καταγωγής με πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 ή δήλωση τιμολογίου από εγκεκριμένο εξαγωγέα) θα πάψουν να ισχύουν.

Με βάσει τα προαναφερόμενα, στις 2 Απριλίου 2020 η ΕΕ κοινοποίησε στην Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΕ-ΑΜΑ ότι από την 1Π Σεπτεμβρίου 2020, τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ, κατά την εισαγωγή τους σε ένα από τα κράτη ΑΜΑ, τυγχάνουν της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που προβλέπεται στη σχετική συμφωνία, κατόπιν υποβολής δήλωσης τιμολογίου, η οποία συντάσσεται από εξαγωγέα εγγεγραμμένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι:

- Έως και την 31η Αυγούστου 2020, τα κράτη ΑΜΑ παρέχουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγής ΕΕ εφόσον προσκομισθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 ή δήλωση τιμολογίου, η οποία συντάσσεται από εγκεκριμένους εξαγωγείς κατά την έννοια του άρθρου 24 του πρωτοκόλλου καταγωγής ή από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή προϊόντων καταγωγής ΕΕ, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις ΕΥΡΩ 6.000.

- Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη ΑΜΑ παρέχουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγής ΕΕ αποκλειστικά με την υποβολή δηλώσεων τιμολογίου, οι οποίες συντάσσονται από εξαγωγείς εγγεγραμμένους στο σύστημα REX της ΕΕ ή από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή προϊόντων καταγωγής ΕΕ, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις ΕΥΡΩ 6.000.

Η δήλωση τιμολογίου εξακολουθεί να συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του σχετικού πρωτόκολλο καταγωγής και με τη χρήση του κειμένου που παρατίθεται στο Παράρτημα IV του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι εξαγωγείς που πρόκειται να εξάγουν προϊόντα κοινοτικής καταγωγής στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ και προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και έπειτα, να τυγχάνουν της εκάστοτε προβλεπόμενης προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή στα κράτη ΑΜΑ, να αιτηθούν την εγγραφή τους στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, ώστε να είναι σε θέση να συντάσσουν τις απαιτούμενες δηλώσεις τιμολογίου. Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων εξαγωγέων στο REX, συνίσταται να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αποτραπούν καθυστερήσεις και εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές των συμβαλλόμενων μερών μετά την 1/9/2020, οπότε και θα ισχύουν τα νέα δεδομένα και δεν θα είναι εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 ή η σύνταξη δηλώσεων τιμολογίου από εγκεκριμένους εξαγωγείς για τις εξαγωγείς κοινοτικών προϊόντων στις σχετικές χώρες (όταν η συνολική αξία της αποστολής υπερβαίνει τις ΕΥΡΩ 6.000). Από την 1/9/2020 και έπειτα οι εξαγωγείς της ΕΕ κατά την εξαγωγή προϊόντων κοινοτικής καταγωγής στα κράτη ΑΜΑ για να επωφεληθούν από την προβλεπόμενη προτιμησιακή μεταχείριση θα πρέπει να κάνουν αποκλειστική χρήση δηλώσεων τιμολογίου, οι οποίες εφόσον αφορούν σε προϊόντα καταγωγής ΕΕ των οποίων η συνολικά αξία υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 6.000, συντάσσονται από εξαγωγέα εγγεγραμμένο στο σύστημα REX. Οι οικονομικοί φορείς της ΕΕ που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα REX για άλλα προτιμησιακά καθεστώτα, χρησιμοποιούν τον αριθμό REX που τους έχει ήδη αποδοθεί.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX έχουν δοθεί με παλιότερες διαταγές της Διεύθυνσής μας, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη των ελληνικών τελωνείων (icisnet - Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς- Προτιμησιακά Καθεστώτα- Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX).

Επισημαίνεται ότι όλα τα προαναφερόμενα αφορούν μόνο στις εξαγωγές προϊόντων κοινοτικής καταγωγής από την ΕΕ προς τα κράτη ΑΜΑ στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ