ΔΕΔ Α 1093/2020 Μερική αποδοχή - Ανώνυμες καταθέσεις σε λογαριασμό υπό προϋποθέσεις δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας

ΔΕΔ Α 1093/2020 Μερική αποδοχή - Ανώνυμες καταθέσεις σε λογαριασμό υπό προϋποθέσεις δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας

Καλλιθέα 10/06/2020
Αριθμός Απόφασης 1093

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604561
Fax: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B' 968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017)
δ. του άρθρου έκτου παρ. 4 της από 30.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75)

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366ΕΞ2016/30.08.2016 (Β' 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,

4. Την από 13/02/2020 και με αριθμό πρωτοκ ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦ Μ: , κατοίκου, οδός αρ , τ.κ , κατά των υπ' αριθμ./2019, /2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και φορολογικού έτους 2014 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Α' Πειραιά, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα,

5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις του προϊσταμένου της ΔΟΥ Α' Πειραιά, καθώς και την από 30/12/2019 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας Εισοδήματος, της ίδιας ΔΟΥ, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση,

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης,

Επί της από 13/02/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση των πράξεων έγινε στις 14/01/2020, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Σύντομο Ιστορικό

Δυνάμει της υπ' αριθμ /2019 εντολής ελέγχου του προϊσταμένου της ΔΟΥ Α' Πειραιά, διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα μερικός έλεγχος για τα έτη 2013 - 2014, αφού αξιοποιήθηκαν τα ψηφιακά δεδομένα του ηλεκτρονικού αρχείου Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία ήταν δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Μετά την επεξεργασία των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών, και αφού ελήφθη υπόψη η απάντησή του στο σημείωμα διαπιστώσεων, η ελεγκτική αρχή κατέληξε στο πόρισμά της, το οποίο μαζί με τις διαπιστώσεις του ελεγκτή, αναγράφεται στην από 30/12/2019 έκθεση μερικού ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε για τον προσφεύγοντα:

1) Προσαύξηση περιουσίας (άρθρου 48§3 ν. 2238/1994 και 21§4 ν.4172/2013), για τα έτη 2013 και 2014 συνολικού ποσού 188.398,31€ και 172.962,76€, η οποία προέκυψε ως διαφορά των κατωτέρω συνοπτικά αναφερόμενων ανά λογαριασμό πρωτογενών πιστώσεων ποσού 203.347,91€ και 243.220,02€ και των δηλωθέντων οικογενειακών εισοδημάτων του ποσού 14.499,60€ και 70.257,26€ αντίστοιχα:
 

Έτος

Τράπεζα

Τραπεζικός Λογαριασμός

Πρωτογενείς Πιστώσεις

Πρωτογενείς πιστώσεις που του αναλογούν

πλήθος

Συνολ. Ποσό

2013

 

 

6

1.355,00€

1.355,00€

2013

 

 

8

2.785,00€

2.785,00€

2013

 

 

7

2.954,00€

2.954,00€

2013

 

 

4

6.192,00€

6.192,00€

2013

 

 

3

691,81€

691,81€

2013

 

 

5

784,37€

784,37€

2013

 

 

233

360.306,70€

180.153,35€

2013

 

 

4

358,88€

358,88€

2013

 

 

2

1.200,00€

1.200,00€

2013

 

 

12

6.873,50€

6.873,50€

2013 Άθροισμα

284

383.501,26€

203.347,91€

 

2014

 

 

4

1.039,05€

1.039,05€

2014

 

 

3

346,50€

346,50€

2014

 

 

13

1.298,35€

1.298,35€

2014

 

 

205

298.699,66€

234.484,13€

2014

 

 

1

172,26€

172,26€

2014

 

 

2

627,74€

627,74€

2014

 

 

2

3.302,00€

3.302,00€

2014

 

 

4

1.950,00€

1.950,00€

2014 Άθροισμα

234

307.435,56€

243.220,03€

2) Αποκρυβέντα εισοδήματα από ενοίκια για το έτος 2013 για τον υπόχρεο και τη σύζυγό του άρθρου συνολικού ποσού 900€ για καθένα απ' αυτούς.

Μετά τα ανωτέρω, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Α' Πειραιά, εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες καταλόγισε στον προσφεύγοντα τα κατωτέρω ποσά:
 

α/α

Αριθμός - Ημερ/νία πράξης

Οριστική Πράξη Διορθ. Προσδ/σμού

Έτος

Διαφορά Φορολο­γητέας βάσης

Διαφορά φόρου

Πρόστιμο αρθ. 58 ΚΦΔ

Πρόστιμο αρθ. 53 ΚΦΔ

Εισφορά Αλληλεγγύης

Σύνολο Καταλογισμού

1

- 30/12/19

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

2013

190.198,31€

58.970,24€

29.485,12€

30.994,76€

7.631,94€

127.082,06€

2

- 30/12/19

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

2014

172.962,76€

56.907,30€

28.453,65€

 

7.005,95€

92.366,90€

Σ ύ ν ο λ α

363.161,07€

115.877,54€

57.938,77€

30.994,76€

14.637,89€

219.448,96€

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας ότι:

1) Εσφαλμένος καταλογισμός σε λογαριασμό που δεν είναι δικαιούχος, αλλά μοναδικός δικαιούχος αυτού είναι η εταιρεία

2) Παράνομη η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης

3) Τα ποσά μέχρι 1.000€ ανά δικαιούχο, δικαιολογούνται

4) Το έτος 2013 έχει υποπέσει σε παραγραφή

1. Επί του ισχυρισμού της παραγραφής του έτους 2013

Επειδή ο προσφεύγων με τον 4ο από τους λόγους της προσφυγής ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος για το έτος 2013 έχει υποπέσει σε παραγραφή. Και αυτό, διότι η αφορώσα το έτος 2013 προσβαλλόμενη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εκδόθηκε μεν την 30.12.2019, του κοινοποιήθηκε όμως, με συστημένη επιστολή την 14.01.2020 όπως, άλλωστε, συνάγεται και από το οικείο έγγραφο του ΕΛΤΑ.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 36 § 1 του ν. 4174/2013 (Α' 170), ορίζεται ότι «η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου ' μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης», με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 11 του ίδιου νόμου, ότι «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί», με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, ότι «ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις κατ' ιδίαν διατάξεις»,

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 84§1 του ν. 2238/1994 (Α' 151) ορίζεται ότι: «Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης»,

Επειδή εν προκειμένω, διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα μερικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 και για το φορολογικό έτος 2014, δυνάμει της υπ' αριθμ /2019 εντολής ελέγχου του προϊσταμένου της ΔΟΥ Α' Πειραιά,

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη πράξη του οικον. έτους 2014 εκδόθηκε στις 30/12/2019, ήτοι σε χρόνο εντός της πενταετούς προθεσμίας του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72§11 του ν. 4174/2013 και επομένως η παραγραφή διακόπηκε με την έκδοσή της,

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, λόγω της κοινοποίησης της πράξης στις 14/01/2020, ήτοι μετά την 31/12/2019, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

Επειδή, περαιτέρω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι όπως έχει κριθεί και με την υπ' αριθμ. 1364/2017 απόφαση του ΣτΕ, ενόψει της αρχής της φανεράς δράσεως της Διοικήσεως, δεν μπορεί το χρονικό όριο εντός του οποίου μπορεί ο φορολογούμενος να ασκήσει δικαίωμά του να εξαρτάται από γεγονός άγνωστο σε αυτόν. Συνακόλουθα, το κρίσιμο στοιχείο για τον υπολογισμό του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρο σε βάρος του φορολογούμενου είναι όχι ο χρόνος έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων, αλλά ο χρόνος κοινοποίησης αυτών στο φορολογούμενο, οπότε και ο τελευταίος λαμβάνει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους. Θα ήταν, άλλωστε, παράλογο την παραγραφή να διακόπτει απλώς και μόνον η έκδοση πράξεως καταλογισμού σε βάρος του φορολογούμενου, που είναι γεγονός άγνωστο σε αυτόν. Συνακόλουθα, και από την άποψη αυτή το δικαίωμα του Δημοσίου να του επιβάλει φόρο εισοδήματος για τη χρήση 2013 έχει υποπέσει σε παραγραφή, δοθέντος ότι μπορεί μεν η επίμαχη καταλογιστική πράξη να εκδόθηκε την 30.12.2019, του κοινοποιήθηκε ωστόσο με συστημένη επιστολή την 14.1.2020, οπότε και το σχετικό δικαίωμα του Δημοσίου ήταν παραγεγραμμένο για τη χρήση 2013,

Επειδή η προσβαλλόμενη πράξη του οικονομικού έτους 2014, εκδόθηκε στις 30/12/2019 και κοινοποιήθηκε μέσω ΕΛΤΑ στις 14/01/2020, όπως δε προκύπτει από την κατάσταση εντοπισμού του συστημένου με κωδικό: RE GR, η αποστολή του ξεκίνησε στις 02/01/2020 και παραδόθηκε στον προσφεύγοντα στις 14/01/2020. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε εντός της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για καταλογισμό φόρου και κοινοποιήθηκε εντός ευλόγου χρόνου (ήτοι εντός δεκατεσσάρων ημερών από την έκδοσή της) και επιπλέον ότι η διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας και τα όργανα αυτής οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

2. Επί του ισχυρισμού ότι έγινε καταλογισμός σε λογαριασμό που δεν είναι δικαιούχος, αλλά μοναδικός δικαιούχος αυτού είναι η εταιρεία

Επειδή ο προσφεύγων με τον 1ο από τους λόγους της προσφυγής ισχυρίζεται ότι πλημμελώς η φορολογική αρχή θεώρησε ως αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του, τα ποσά των πιστώσεων στον τραπεζικό λογαριασμό της με iban: , μοναδικός δικαιούχος του οποίου είναι η εταιρεία
« ».

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου (έκθεση ελέγχου, έκθεση απόψεων ελεγκτικής αρχής με των σε αυτήν συνημμένων) προκύπτουν τα ακόλουθα:
Από τα δεδομένα του Ειδικού Λογισμικού Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ - ΑΥΟ 4105/2015) προέκυπτε ότι δικαιούχοι του εν λόγω λογαριασμού ήταν η ανωτέρω εταιρεία (από 16/06/2000) και ο προσφεύγων από 9/1/2001 έως 4/2/2004, δεδομένου δε ότι η εταιρεία με ΑΦΜ: λύθηκε και έκανε διακοπή εργασιών στις 24/06/2014, ενώ ο επίμαχος τραπεζικός λογαριασμός συνέχισε να κινείται, αποδείκνυε ότι αυτός δεν αφορούσε αποκλειστικά τις δραστηριότητες της λυθείσας εταιρείας. Ωστόσο, στα πλαίσια αιτιολόγησης των πιστώσεων από τον προσφεύγοντα, προσκομίστηκε στον έλεγχο η από 18/11/2019 επιστολή της - κατάστημα ( ), με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον έλεγχο ότι ο εν λόγω λογαριασμός είναι όψεως επιχειρήσεων και δεν επιδέχεται συνδικαιούχο.
Περαιτέρω, με το υπ' αριθμ /2019 αίτημά της η ελεγκτική αρχή ζήτησε από τη διεύθυνση κανονιστικής συμμόρφωσης της να διευκρινιστεί αν ο προσφεύγων
πράγματι ήταν συνδικαιούχος στον επίμαχο λογαριασμό, καθώς και το διάστημα που παρέμεινε σ' αυτόν ως συνδικαιούχος, πλην όμως η τράπεζα, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων, και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα χρονικά περιθώρια λόγω της επικείμενης παραγραφής, δεν είχε απαντήσει.
Κατόπιν αυτών εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, δεδομένου δε ότι δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του δικαιούχου καθεμίας πρωτογενούς πίστωσης, αλλά ούτε ο προσφεύγων προσκόμισε οποιοδήποτε στοιχείο για τις συναλλαγές, αυτές, σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1228/2014 και 1175/2017, οι επίμαχες πιστώσεις κατανεμήθηκαν ισομερώς μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού μέχρι τις 24/06/2014, οπότε διέκοψε τις εργασίες της η ανωτέρω εταιρεία. Μετά την ημερομηνία διακοπής της εταιρείας, οι πρωτογενείς πιστώσεις δεν επιμερίστηκαν αλλά καταλογίστηκαν εξ' ολοκλήρου στον προσφεύγοντα.
Στη συνέχεια, η διεύθυνση κανονιστικής συμμόρφωσης της απάντησε στο ανωτέρω αίτημα της ελεγκτικής αρχής με το υπ' αριθμ /2020 έγγραφό της, το
οποίο παρελήφθη ταχυδρομικώς από την ελεγκτική αρχή και έλαβε αριθμό πρωτ., από το οποίο προκύπτει ότι "σύμφωνα με τα μηχανογραφικά συστήματα της τράπεζας, ο εμφανίζει ως μοναδική δικαιούχο την εταιρία και ότι "κατά το χρονικό διάστημα από 09/01/2001 έως 04/02/2004 είχε προστεθεί εκ παραδρομής ως συνδικαιούχος του λογαριασμού ο νόμιμος εκπρόσωπός της του ".

Επειδή το ανωτέρω έγγραφο της , αποτελεί νέο στοιχείο, δεδομένου ότι το περιεχόμενο αυτού δεν ήταν σε γνώση του ελέγχου κατά την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων. Το εν λόγω νέο στοιχείο, αξιολογήθηκε από την ελέγχουσα αρχή, η οποία στην έκθεση απόψεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή, αναφέρει τα εξής: «στα πλαίσια της αρχής της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, κατά το παρόν ενδικοφανές στάδιο ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, κατά την κρίση της παρούσας, πρέπει να αναθεωρηθεί ο τελικός καταλογισμός των προσβαλλομένων πράξεων, μόνο ως προς το να μην ληφθούν υπ' όψη οι πιστώσεις που ΙΒΑΝ που κατά τα ανωτέρω αφορούν την εταιρία και όχι τον ίδιο τον προσφεύγοντα, ισχυουσών φυσικά όλων των λοιπών ελεγκτικών διαπιστώσεων»,

Επειδή όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, αλλά και από την παράθεση των συνοπτικά αναφερόμενων ανά λογαριασμό πρωτογενών πιστώσεων στη σελίδα 2 της παρούσας, οι πρωτογενείς πιστώσεις που καταλογίστηκαν στον προσφεύγοντα από το λογαριασμό με iban: , ανέρχονται για το οικον. έτος 2014 στο ποσό των 180.153,35€ και για το φορολ. έτος 2014 στο ποσό των 234.484,13€.

Επειδή από τα ανωτέρω νέα στοιχεία που εστάλησαν από την τράπεζα, προκύπτει ότι ο προσφεύγων είχε προστεθεί ως συνδικαιούχος του λογαριασμού εκ παραδρομής, ενώ δεν ήταν ποτέ συνδικαιούχος του λογαριασμού αυτού, και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του και να αφαιρεθούν από την καταλογισθείσα προσαύξηση περιουσίας, τα ποσά που του επιμερίστηκαν, ήτοι :
Από το οικονομικό έτος 2014, το ποσό των 180.153,35€ και Από το φορολογικό έτος 2014, το ποσό των 234.484,13€.

3. Παράνομη η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης για μικροποσά μέχρι 1.000€ ανά συνδικαιούχο, τα οποία δικαιολογούνται πλήρως.

Επειδή ο προσφεύγων με τον 2ο και 3ο από τους λόγους της προσφυγής ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, το βάρος απόδειξης των περιστατικών που στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη στον φορολογούμενο φορολογική παράβαση, φέρει η φορολογική αρχή (Ενδεικτικά, ΣτΕ 884/2016, 2768/2015, 4048/2014, 4049/2014, 2440/2013, 2365/2013, 2136/2012, 43/2006, 4134/2001). ... Όμως, η φορολογική αρχή τον κάλεσε για παροχή εξηγήσεων για ορισμένες τραπεζικές κινήσεις χωρίς προηγουμένως να έχει προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία των ποσών των πιστώσεων των λογαριασμών, εξαιρώντας απ' αυτές τα μικροποσά, δεδομένου ότι έχει υποχρέωση να γνωρίζει την αληθή αιτία ή πηγή των μεγάλων ποσών που πιστώνονται στους λογαριασμούς του (ΣτΕ 884/16), προσκομίζει δε και επικαλείται πίνακα πιστώσεων μέχρι 1.000€ ανά συνδικαιούχο (Σχετ. 3),

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 εδ. β' του ν. 2238/1994 (Α' 151), ορίζεται ότι: «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση» [ισχύει για προσαύξηση περιουσίας μέχρι και το οικ. έτος 2014], και με τις διατάξεις του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ορίζεται ότι: «Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» [ισχύει για προσαύξηση περιουσίας από το φορολογικό έτος 2014 και μετά],

Επειδή σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικ ΠΟΛ 1095/2011, διευκρινίστηκε μεταξύ των άλλων ότι: «... 3) Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, ή πρόκειται για προσαύξηση περιουσίας που δεν προκύπτει από διαρκή και σταθερή πηγή και καθορίζεται ότι ο φορολογούμενος, εφόσον κληθεί, φέρει το βάρος της απόδειξης για την πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογείται με συγκεκριμένες διατάξεις, ή ότι απαλλάσσεται με ειδική διάταξη. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. 4) Η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής, οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, πάσης φύσεως χρεώγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια), καταθέσεις, κλπ. 5) Κατά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, για κάθε υπόθεση που ελέγχεται, πιθανόν να προκύπτουν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία πρέπει να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται το κάθε ένα ξεχωριστά και μεμονωμένα με τις δικές του ιδιαιτερότητες. ... 7) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι φορολογούμενοι, οι υποθέσεις των οποίων ελέγχονται, μπορούν να δικαιολογήσουν την οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας με επιπλέον εισοδήματα τα οποία δεν εμφανίζονται στη φορολογική τους δήλωση, επικαλούμενοι τα επιπλέον έσοδα που είχαν αποκτήσει από τις πιο πάνω δραστηριότητες και εφόσον αυτά αποδεικνύονται. 8) Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, προκειμένου να φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, απαιτείται να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται τα πραγματικά στοιχεία, όπως αναφέρονται παραπάνω, και επίσης να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν ή όχι τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ΚΦΕ. 9) Σε όσες περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δανειοδότηση κλπ. πρέπει να καταβάλλονται οι αναλογούντες αντίστοιχοι φόροι, τέλη κλπ. και τα αντίστοιχα πρόστιμα ή προσαυξήσεις.. 11) Η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας φορολογείται στη χρήση που διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι επήλθε η προσαύξηση αυτής. Ο φορολογούμενος δύναται να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι διάφορος από αυτόν που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο. 12) Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας μπορεί να δηλωθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία απόκτησης αυτής και το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, από ελευθέρια επαγγέλματα, της χρήσης κατά την οποία δηλώνεται και φορολογείται σ' αυτό το οικονομικό έτος».

Επειδή όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ 884/2016 τμ. Β' επταμελές, επί προδικαστικών αιτημάτων: (σκέψη 7): «... Εξάλλου, ... ο φορολογούμενος (τεκμαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των μεγάλων ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του. Κατ' ακολουθίαν, μπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ' αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 66 παρ. 1 περιπτ. α του ΚΦΕ και, ήδη, εκείνη του άρ. 14 παρ. 1 του ν. 4174/2013, δεδομένου, άλλωστε, ότι πρόκειται για μη ευαίσθητο ή, γενικότερα, μη χρήζον αυξημένης προστασίας προσωπικό δεδομένο, για την πρόσβαση στο οποίο, στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, το κράτος διαθέτει ευρύ περιθώριο εκτίμησης. ... Επομένως, οφείλει, κατ' αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της φορολογικής ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα (μη απορριφθέντα από τη φορολογική αρχή) στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήματος. Και ναι μεν μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει, στην εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσής του, επικαλούμενος κάποιο υπέρτερο δικαίωμά του, όπως, ιδίως, το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησής του ..., αλλά, πάντως, η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συμπερασμάτων προς θεμελίωση της ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης φοροδιαφυγής,.»
(σκέψη 18): «... το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη σε ορισμένο πρόσωπο φορολογική παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ' αρχήν, το κράτος, ήτοι η φορολογική Διοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 2442/2013, 886/2005 κ.ά.). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκμηριώσει την παράβαση με αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άμεσα και με πλήρη βεβαιότητα την τέλεσή της. Πράγματι, μια τέτοια απαίτηση θα επέβαλε στη Διοίκηση ένα υπέρμετρο και συχνά αδύνατο να επωμισθεί βάρος, ασύμβατο με την ανάγκη ανεύρεσης δίκαιης ισορροπίας μεταξύ, αφενός, των προαναφερόμενων θεμελιωδών αρχών (και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αντλούν από αυτές οι φορολογούμενοι) και, αφετέρου, του επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος της πάταξης της φοροδιαφυγής, που από τη φύση της είναι συνήθως δυσχερώς εντοπίσιμη. Συγκεκριμένα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής επιβάλλει να μην καθιστούν οι αρχές ή οι κανόνες που διέπουν το είδος και το βαθμό απόδειξης της ύπαρξής της αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας από τη Διοίκηση,. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίμησης των αποδεικτικών στοιχείων,.».
Περαιτέρω, η διαπιστωθείσα προσαύξηση περιουσίας του φορολογουμένου, πρέπει να κρίνεται όχι μόνο με βάση συγκεκριμένο ύψος κατάθεσης, αλλά και από την συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων, όπως το επάγγελμά του, το είδος των εισοδημάτων του, την περιοδικότητα των καταθέσεών του, το πλήθος των συνδικαιούχων εκάστου λογαριασμού κλπ, το δε τιθέμενο όριο καταθέσεων πάνω από το οποίο θα πρέπει να ζητείται από τον φορολογούμενο συγκεκριμένη αιτιολογία της κάθε μίας κατάθεσης πρέπει να είναι τέτοιο, που ο φορολογούμενος ουσιαστικά να μην υποχρεώνεται στα αδύνατα,

Επειδή όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ ο κοινός νομοθέτης δεν εμποδίζεται, κατ' αρχήν, να θεσπίζει τρόπους τεκμαρτού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, οφείλει όμως και στην περίπτωση αυτή να αποβλέπει στη φορολόγηση πράγματι υφισταμένων, κατά τ' ανωτέρω, στοιχείων, καταστρώνοντας προς τούτο τεκμήρια αφ' ενός μεν συνάδοντα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, αφ' ετέρου δε μαχητά για το φορολογούμενο. Σύμφωνα δε με την κείμενη νομολογία, τα τεκμήρια αποτελούν συνταγματικώς ανεκτό τρόπο προσδιορισμού της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του φορολογουμένου, δεδομένου ότι τόσο η βάση των τεκμηρίων (διάθεση του αναγκαίου για την πραγματοποίηση της δαπάνης εισοδήματος), όσο και τα συμπεράσματά τους (ύπαρξη αντίστοιχου εισοδήματος που διατέθηκε για τη δαπάνη), συνάδουν προς τα δεδομένα της κοινής πείρας και είναι μαχητά (ΣτΕ 2504/1991 επταμ, 2919/1999 επταμ, 1576/2002 επτ., 1340/2003, 1742/2013),

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση η φορολογική Αρχή καταλόγισε προσαύξηση περιουσίας βάσει πρωτογενών πιστώσεων σε ατομικούς και κοινούς λογαριασμούς στους οποίους ο προσφεύγων συμμετέχει ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος χωρίς να εξαιρέσει οποιοδήποτε ποσό πίστωσης,

Επειδή λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του προσφεύγοντος, όπως προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, την κείμενη νομολογία (ΣτΕ 884/2016), καθώς και τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, γίνεται δεκτό ότι ποσά ανωνύμων καταθέσεων μετρητών μέχρι 1.000€ ανά συνδικαιούχο, δεν αποτελούν την αληθή έννοια της προσαύξησης περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 § 3 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013 και πρέπει να διαγραφούν. Ήτοι πρέπει να διαγραφούν από το οικονομικό έτος 2014, 46 πιστώσεις συνολικού ποσού 16.802,56€ και από το φορολογικό έτος 2014, 23 πιστώσεις συνολικού ποσού 4.394,85€, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
 

α/α αιτή­ματος

REC ID

Τράπεζα

Λογ/μός

Περιγραφή Κωδικού Συναλλαγής Τραπέζης

Αιτιολογία

Ημερ/νία κατάθεσης

Πρωτογενείς Πιστώσεις

Συνδικαι ούχοι

Αναλογούντα ποσά στον

2

11208

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

4/1/2013

600,00 €

1

600,00 €

7

11225

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

14/1/2013

600,00 €

1

600,00 €

12

11253

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

21/1/2013

0,83 €

1

0,83 €

13

11257

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

21/1/2013

38,00 €

1

38,00 €

15

11264

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

21/1/2013

981,17 €

1

981,17 €

27

11321

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

8/2/2013

800,00 €

1

800,00 €

31

11333

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

12/2/2013

500,00 €

1

500,00 €

41

11364

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

22/2/2013

1,37 €

1

1,37 €

42

11365

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

22/2/2013

1,63 €

1

1,63 €

43

11368

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

22/2/2013

45,37 €

1

45,37 €

44

11370

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

22/2/2013

153,63 €

1

153,63 €

51

11420

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

4/3/2013

500,00 €

1

500,00 €

53

11425

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

5/3/2013

800,00 €

1

800,00 €

68

11507

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

2/4/2013

1.000,00 €

1

1.000,00 €

73

11518

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

3/4/2013

55,75 €

1

55,75 €

74

11523

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

3/4/2013

944,25 €

1

944,25 €

100

11669

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

13/5/2013

3,38 €

1

3,38 €

101

11672

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

13/5/2013

8,82 €

1

8,82 €

103

11675

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

13/5/2013

96,62 €

1

96,62 €

104

11683

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

13/5/2013

891,18 €

1

891,18 €

112

11726

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

24/5/2013

950,00 €

1

950,00 €

113

11731

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

27/5/2013

650,00 €

1

650,00 €

118

11746

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

30/5/2013

4,28 €

1

4,28 €

119

11748

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

30/5/2013

35,72 €

1

35,72 €

133

11837

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

18/6/2013

990,00 €

1

990,00 €

135

11843

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

19/6/2013

0,70 €

1

0,70 €

136

11848

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

19/6/2013

981,30 €

1

981,30 €

166

12025

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

23/7/2013

300,00 €

1

300,00 €

169

12039

 

 

Πολλαπλή κατάθεση / ανά

................................. ΚΑ

25/7/2013

100,00 €

1

100,00 €

180

12123

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

9/8/2013

650,00 €

1

650,00 €

188

12161

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

 

20/8/2013

430,50 €

1

430,50 €

235

12489

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

 

23/10/2013

450,00 €

1

450,00 €

248

12564

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

7/11/2013

0,46 €

1

0,46 €

249

12565

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

7/11/2013

0,79 €

1

0,79 €

250

12569

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

7/11/2013

64,92 €

1

64,92 €

251

12570

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

7/11/2013

179,54 €

1

179,54 €

252

12572

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

7/11/2013

346,21 €

1

346,21 €

253

12573

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

7/11/2013

360,08 €

1

360,08 €

262

12624

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

20/11/2013

5,19 €

1

5,19 €

263

12625

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

20/11/2013

344,81 €

1

344,81 €

266

12632

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

25/11/2013

0,19 €

1

0,19 €

267

12634

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

25/11/2013

64,57 €

1

64,57 €

268

12635

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

25/11/2013

173,69 €

1

173,69 €

269

12636

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

25/11/2013

294,61 €

1

294,61 €

287

12762

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

18/12/2013

1.000,00 €

1

1.000,00 €

291

12847

 

 

Πολλαπλή κατάθεση / ανά

................................. ΚΑ

31/12/2013

403,00 €

1

403,00 €

 

Σύνολο 2013

 

 

 

16.802,56 €

 

16.802,56 €

4

12874

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

15/1/2014

0,03 €

1

0,03 €

5

12875

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

15/1/2014

0,08 €

1

0,08 €

6

12877

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

15/1/2014

7,04 €

1

7,04 €

7

12878

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

15/1/2014

22,79 €

1

22,79 €

8

12879

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

15/1/2014

345,06 €

1

345,06 €

12

12890

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

22/1/2014

27,74 €

1

27,74 €

13

12891

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

22/1/2014

172,26 €

1

172,26 €

61

13187

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

31/3/2014

0,18 €

1

0,18 €

62

13191

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

31/3/2014

7,19 €

1

7,19 €

63

13192

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

31/3/2014

22,79 €

1

22,79 €

64

13194

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

31/3/2014

349,84 €

1

349,84 €

79

13271

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

14/4/2014

700,00 €

1

700,00 €

101

13473

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

22/5/2014

22,79 €

1

22,79 €

102

13474

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

22/5/2014

32,97 €

1

32,97 €

103

13475

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

22/5/2014

134,09 €

1

134,09 €

137

13698

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

15/7/2014

146,50 €

1

146,50 €

138

13705

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

15/7/2014

353,50 €

1

353,50 €

145

13740

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

21/7/2014

650,00 €

1

650,00 €

152

13783

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

28/7/2014

6,25 €

1

6,25 €

153

13786

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 

28/7/2014

193,75 €

1

193,75 €

160

13839

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

4/8/2014

600,00 €

1

600,00 €

179

14002

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογ

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμ

8/9/2014

300,00 €

1

300,00 €

187

14070

 

 

Πολλαπλή κατάθεση / ανά

................................. ΚΑ

ΤΑ2Θ5/39/Σ2Η01Σ43

300,00 €

1

300,00 €

 

Σύνολο 2014

 

 

 

4.394,85 €

 

4.394,85 €

και συγκεντρωτικά ανά λογαριασμό κατάθεσης, ως ακολούθως:
 

Έτος

Τράπεζα

Τραπεζικός Λογαριασμός

Πρωτογενείς πιστώσεις που καταλογίστηκαν

Πρωτογενείς πιστώσεις που Διαγράφονται κάτω των 1.000€

Διαφορά

πλήθος

Συνολ. Ποσό

πλήθος

Συνολ. Ποσό

πλήθος

Συνολ. Ποσό

2013

 

 

6

1.355,00€

6

1.355,00€

 

 

2013

 

 

8

2.785,00€

8

2.785,00€

 

 

2013

 

 

7

2.954,00€

7

2.954,00€

 

 

2013

 

 

4

6.192,00€

 

 

4

6.192,00€

2013

 

 

3

691,81€

3

691,81€

 

 

2013

 

 

5

784,37€

5

784,37€

 

 

2013

 

 

4

358,88€

4

358,88€

 

 

2013

 

 

2

1.200,00€

1

1.000,00€

1

200,00€

2013

 

 

12

6.873,50€

12

6.873,50€

 

 

2013 Άθροισμα

51

23.194,56€

46

16.802,56€

5

6.392,00€

 

2014

 

 

4

1.039,05€

 

 

4

1.039,05€

2014

 

 

3

346,50€

3

346,50€

 

 

2014

 

 

13

1.298,35€

13

1.298,35€

 

 

2014

 

 

1

172,26€

1

172,26€

 

 

2014

 

 

2

627,74€

2

627,74€

 

 

2014

 

 

2

3.302,00€

 

 

2

3.302,00€

2014

 

 

4

1.950,00€

4

1.950,00€

 

 

2014 Άθροισμα

29

8.735,90€

23

4.394,85€

6

4.341,05€

Επειδή περαιτέρω, οι λοιπές πιστώσεις που παρουσιάζονται στον προηγούμενο πίνακα ως διαφορά, αφορούν ονομαστικές πιστώσεις, για τις οποίες ο προσφεύγων δεν προσκόμισε οποιοδήποτε στοιχείο προκειμένου να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης αυτών και ότι έχουν φορολογηθεί ή απαλλαχθεί του φόρου, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου αποδείχθηκε ότι αφορούν εισόδημα γνωστής πηγής ή αιτίας, κρίνονται ως μη αιτιολογημένες, ήτοι οι πιστώσεις:
 

α/α αιτή­ματος

REC ID

Τράπεζα

Λογ/μός

Περιγραφή Κωδικού Συναλλαγής Τραπέζης

Αιτιολογία

Ημερ/νία κατάθεσης

Πρωτογενείς Πιστώσεις

Συνδικαι ούχοι

Ποσά Προσαύξησης Περιουσίας

10

11244

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

17/1/2013

200,00 €

1

200,00 €

 

 

 

46

11372

 

 

Αμεση μεταφορά μέσω εναλλακτικ

 

22/2/2013

1.162,00 €

1

1.162,00 €

 

 

 

64

11483

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμό

 

28/3/2013

1.000,00 €

1

1.000,00 €

 

 

 

72

11511

 

 

Αμεση μεταφορά μέσω εναλλακτικ

 

2/4/2013

3.000,00 €

1

3.000,00 €

 

 

 

174

12078

 

 

Αμεση μεταφορά μεταξύ λογαριασ

 

1/8/2013

1.030,00 €

1

1.030,00 €

 

 

 

 

Σύνολο 2013

 

 

 

6.392,00 €

 

6.392,00 €

30

12977

 

 

Αμεση μεταφορά μεταξύ λογαριασ

 

13/2/2014

300,00 €

1

300,00 €

 

 

 

31

12978

 

 

Αμεση μεταφορά μεταξύ λογαριασ

 

13/2/2014

350,00 €

1

350,00 €

 

 

 

38

13031

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμό

 

25/2/2014

223,00 €

1

223,00 €

 

 

 

39

13034

 

 

Κατάθεση/ανάληψη σε λογαριασμό

 

26/2/2014

166,05 €

1

166,05 €

 

 

 

201

14200

 

 

ΣΥΜΨΗΦ/ΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

20/10/2014

350,00 €

1

350,00 €

 

 

 

240

14525

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

18/12/2014

2.952,00 €

1

2.952,00 €

 

 

 

 

Σύνολο 2014

 

 

 

4.341,05 €

 

4.341,05 €

Επειδή, για τις πιστώσεις που αφορούν αποκρυβέντα εισοδήματα από ενοίκια, δεδομένου ότι με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή δεν προβάλλονται λόγοι αμφισβήτησής τους, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 30/12/2019 έκθεση ελέγχου της ΔΟΥ Α' Πειραιά επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες,

Κατόπιν αυτών,

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της από 13/02/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ:, κατοίκου , οδός αρ , τ.κ , και την τροποποίηση των υπ' αριθμ /2019, /2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και φορολογικού έτους 2014 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Α' Πειραιά.

Α. Συγκεντρωτικά ανά λογαριασμό κατάθεσης των Πιστώσεων για τις οποίες δε συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48§3 του ν.2238/1994 και του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013:
 

Έτος

Τράπεζα

Τραπεζικός Λογαριασμός

Πρωτογενείς πιστώσεις που καταλογίστηκαν

Πρωτογενείς πιστώσεις που Διαγράφονται

Διαφορά

πλήθος

Συνολ. Ποσό

πλήθος

Συνολ. Ποσό

πλήθος

Συνολ. Ποσό

2013

 

 

6

1.355,00€

6

1.355,00€

 

 

2013

 

 

8

2.785,00€

8

2.785,00€

 

 

2013

 

 

7

2.954,00€

7

2.954,00€

 

 

2013

 

 

4

6.192,00€

 

 

4

6.192,00€

2013

 

 

3

691,81€

3

691,81€

 

 

2013

 

 

5

784,37€

5

784,37€

 

 

2013

 

 

4

358,88€

4

358,88€

 

 

2013

 

 

2

1.200,00€

1

1.000,00€

1

200,00€

2013

 

 

12

6.873,50€

12

6.873,50€

 

 

2013

 

 

233

180.153,35€

233

180.153,35€

 

 

2013 Άθροισμα

284

203.347,91€

279

196.955,91€

5

6.392,00€

 

2014

 

 

4

1.039,05€

 

 

4

1.039,05€

2014

 

 

3

346,50€

3

346,50€

 

 

2014

 

 

13

1.298,35€

13

1.298,35€

 

 

2014

 

 

1

172,26€

1

172,26€

 

 

2014

 

 

2

627,74€

2

627,74€

 

 

2014

 

 

2

3.302,00€

 

 

2

3.302,00€

2014

 

 

4

1.950,00€

4

1.950,00€

 

 

2014

 

 

205

234.484,13€

205

234.484,13€

 

 

2014 Άθροισμα

234

243.220,03€

228

238.878,98€

6

4.341,05€

Β. Προσαύξηση Περιουσίας με βάση την παρούσα απόφαση

Οι πιστώσεις που αναφέρονται στη σελίδα 9 της παρούσας και ανέρχονται συνολικά για το οικονομικό έτος 2014 στο ποσό των 6.392,00€ και για το φορολογικό έτος 2014 στο ποσό των 4.341,05€.

Γ. Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ

Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ

Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Α-Β. Από Ακίνητα

600,00€

13.482,61€

2.400,00€

13.482,61€

2.400,00€

13.482,61€

Γ. Από Κινητές Αξίες

 

 

 

 

 

 

Δ. Από Εμπορικές Επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

Ε. Από Γεωργικές Επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. Από Μισθωτές Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

Ζ. Από Ελευθέρια Επαγγέλματα

 

 

 

 

 

 

Από Εισόδημα Αλλοδαπής

 

 

 

 

 

 

Από Εισόδημα άρθρου 48 § 3 ν. 2238/94

 

 

188.398,31€

 

6.392,00€

 

Συνολικό εισόδημα

600,00€

13.482,61€

190.798,31€

13.482,61€

8.792,00€

13.482,61€

Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που συμψηφίζονται

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο

600,00€

13.482,61€

190.798,31€

13.482,61€

8.792,00€

13.482,61€

Διαφορά τεκμαρτής δαπάνης που προστίθεται

 

 

 

 

 

 

Άθροισμα

600,00€

13.482,61€

190.798,31€

13.482,61€

8.792,00€

13.482,61€

Εκπτώσεις Δαπανών άρθρου 8 ν. 2239/1994

 

 

 

 

 

 

Φορολογητέο εισόδημα

600,00€

13.482,61€

190.798,31€

13.482,61€

8.792,00€

13.482,61€

Απαλλασσόμενα του φόρου ποσά

0,18€

0,04€

0,18€

0,04€

0,18€

0,04€

Φόρος απαλλασσόμενων ποσών

 

 

 

 

 

 

Συνολικό Εισόδημα

600,18€

13.482,65€

190.798,49€

13.482,65€

8.792,18€

13.482,65€

Τεκμαρτό Εισόδημα

11.405,00€

2.500,00€

11.405,00€

2.500,00€

11.405,00€

2.500,00€

Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς Αλληλ.

11.405,00€

13.482,65€

190.798,49€

13.482,65€

11.405,00€

13.482,65€

Συντελεστής Εισφοράς

 

1,0%

4,0%

1,0%

 

1,0%

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση φόρου εισοδήματος & εισφοράς αλληλεγγύης οικ. έτους 2014
 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οριστική Φορολ. Υποχρέωση

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Φορολογητέο Εισόδημα

600,00€

13.482,61€

190.798,31€

13.482,61€

8.792,00€

13.482,61€

8.192,00€

Φόρος Κλίμακας

60,00€

1.689,26€

58.911,44€

1.689,26€

1.901,92€

1.689,26€

1.841,92€

Μειώσεις από το φόρο

 

 

 

 

 

 

 

Φόρος που αναλογεί

60,00€

1.689,26€

58.911,44€

1.689,26€

1.901,92€

1.689,26€

1.841,92€

Συμπληρωματικός φόρος

18,00€

416,99€

72,00€

416,99€

72,00€

416,99€

54,00€

Επιβάρυνση Αποδείξεων

 

 

 

 

 

 

 

Κύριος &Συμπλ.Φόρος εισ.

78,00€

2.106,25€

58.983,44€

2.106,25€

1.973,92€

2.106,25€

1.895,92€

Μείον: Παρακρ-Προκαταβ.

39,60€

461,98€

39,60€

461,98€

39,60€

461,98€

 

Υπόλοιπο Κύριου Φόρου

38,40€

1.644,27€

58.943,84€

1.644,27€

1.934,32€

1.644,27€

1.895,92€

Τέλη χαρτ/μου

18,00€

416,99€

72,00€

416,99€

72,00€

416,99€

54,00€

Εισφορά ΟΓΑ στο χαρτ/μο

3,60€

83,40€

14,40€

83,40€

14,40€

83,40€

10,80€

Πλέον: Εισφορά ΕΛΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πλέον: Προκατ/λή επομ.έτους

42,90€

1.158,44€

42,90€

1.158,44€

42,90€

1.158,44€

 

Σ ύ ν ο λ ο

102,90€

3.303,10€

59.073,14€

3.303,10€

2.063,62€

3.303,10€

1.960,72€

Ποσό Εισφοράς Αλληλεγγ.

 

134,83€

7.631,94€

134,83€

 

134,83€

 

Μείον: Εισφορά παρακρατ.

 

 

 

 

 

 

 

Πλέον: τέλος επιτηδεύματος

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Εισφοράς & Τέλ.Επιτ

 

134,83€

7.631,94€

134,83€

 

134,83€

 

Πλέον ή Μείον: Συμψηφισμοί

 

 

 

 

Σύνολο για πρόστιμο

2.204,66€

61.174,90€

4.165,38€

 

Σ ύ ν ο λ ο

3.540,83€

70.143,01€

5.501,55€

1.960,72€

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/

 

 

 

 

μη υποβολής 120%

Πρόστιμο ανακρίβειας/μη υποβ.

 

29.485,12€

980,36€

980,36€

αρθ.58 ν.4174/13 50% - 50%

Τόκοι εκπρ.κατ.αρ.53 ν.4174/13

 

30.994,76€

1.030,55€

1.030,55€

72 μήνες x 0,73% 52,56%

Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο

3.540,83€

130.622,89€

7.512,46€

3.971,63€

Φορολογητέα εισοδήματα Φορολογικού Έτους 2014
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ

Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ

Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ακίνητη Περιουσία

2.063,21€

12.516,78€

2.063,21€

12.516,78€

2.063,21€

12.516,78€

Τόκοι

0,47€

2,20€

0,47€

2,20€

0,47€

2,20€

Μερίσματα

 

 

 

 

 

 

Δικαιώματα

 

 

 

 

 

 

Ατομική Επιχειρηματική Δραστηριότητα

-73.937,97€

 

-73.937,97€

 

-73.937,97€

 

Εισόδημα του άρθρου 21 § 4 ν.4172/13

 

 

172.962,76€

 

4.341,05€

 

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

 

 

 

 

 

 

Μισθωτή εργασία - Συντάξεις

 

 

 

 

 

 

Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

Ναυτικό Εισόδημα

 

 

 

 

 

 

α) Αξιωματικών εμπορικού ναυτικού:

 

 

 

 

 

 

β) Κατώτερου πληρώματος:

 

 

 

 

 

 

Συνολικό Εισόδημα

2.063,68€

12.518,98€

175.026,44€

12.518,98€

6.404,73€

12.518,98€

Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που συμψηφίζονται

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο

2.063,68€

12.518,98€

175.026,44€

12.518,98€

6.404,73€

12.518,98€

Προστιθέμενη διαφορά δαπανών

122,94€

 

122,94€

 

 

 

Εκπτώσεις εισοδήματος

 

 

 

 

 

 

Φορολογητέο Εισόδημα

2.186,62€

12.518,98€

175.149,38€

12.518,98€

6.404,73€

12.518,98€

Απαλλασσόμενα επιχειρημ. Δραστηριότητας

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελή φορολογηθ.ποσά και φόρος αυτών

 

 

 

 

 

 

Συνολικό Εισόδημα

2.186,62€

12.518,98€

175.149,38€

12.518,98€

6.404,73€

12.518,98€

Τεκμαρτό Εισόδημα

11.805,00€

2.900,00€

11.805,00€

2.900,00€

11.805,00€

2.900,00€

Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλ.

11.805,00€

12.518,98€

175.149,38€

12.518,98€

11.805,00€

12.518,98€

Συντελεστής Εισφοράς

 

1,0%

4,0%

1,0%

 

1,0%

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση φόρου εισοδήματος & εισφ. αλληλεγγύης φορ. έτους 2014
 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οριστική Φορολ. Υποχρέωση

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Ατομικό και τέκνων

της Συζύγου

Φορολογητέο Εισόδημα

2.186,62€

12.518,98€

175.149,38€

12.518,98€

6.404,73€

12.518,98€

4.218,11€

Φόρος Κλίμακας

258,83€

1.490,87€

57.166,13€

1.490,87€

1.659,57€

1.490,87€

1.400,74€

Μειώσεις από το φόρο

 

 

 

 

 

 

 

Πλέον:Επιβάρυνση Αποδείξεων

 

 

 

 

 

 

 

Φόρος που αναλογεί

258,83€

1.490,87€

57.166,13€

1.490,87€

1.659,57€

1.490,87€

1.400,74€

Μείον: Παρακρ-Προκαταβ.

170,41€

1.158,75€

170,41€

1.158,75€

170,41€

1.158,75€

 

Υπόλοιπο Κύριου Φόρου

88,42€

332,12€

56.995,72€

332,12€

1.489,16€

332,12€

1.400,74€

Τέλη χαρτ/μου

65,15€

395,27€

65,15€

395,27€

65,15€

395,27€

 

Εισφορά ΟΓΑ στο χαρτ/μο

13,03€

79,05€

13,03€

79,05€

13,03€

79,05€

 

Πλέον: Προκαταβ.Επομ.έτους

 

 

 

 

 

 

 

Σ ύ ν ο λ ο

166,60€

806,44€

57.073,90€

806,44€

1.567,34€

806,44€

1.400,74€

Ποσό Εισφοράς Αλληλεγγ.

 

125,19€

7.005,97€

125,19€

 

125,19€

 

Μείον: Εισφορά παρακρατηθ.

 

 

 

 

 

 

 

Πλέον: Τέλος Επιτηδ/ματος κλπ

325,00€

 

325,00€

 

325,00€

 

 

Σύνολο Εισφοράς & Τέλ.Επιτ

325,00€

125,19€

7.330,97€

125,19€

325,00€

125,19€

 

Πλέον ή Μείον: Συμψηφισμοί

 

 

 

 

Σ ύ ν ο λ ο

1.423,23€

65.336,50€

2.823,97€

1.400,74€

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/

 

 

 

 

μη υποβολής 120%

Πρόστιμο ανακρίβειας/μη υποβ.

 

28.453,65€

700,37€

700,37€

αρθ.58 ν.4174/13 50% - 50%

Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο

1.423,23€

93.790,15€

3.524,34€

2.101,11€

Δ. Σύνολο Οριστικής φορολογικής υποχρέωσης με βάση την παρούσα απόφαση
 

α/α

Αριθμός - Ημερ/νία πράξης

Οριστική Πράξη

Έτος

Διαφορά Φορολογητέας βάσης

Διαφορά φόρων - τελών

Πρόστιμο άρθ. 58 ΚΦΔ

Πρόστιμο άρθ. 53 ΚΦΔ

Εισφορά αλληλεγγύης

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση

1

- 30/12/19

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

2013

8.192,00€

1.960,72€

980,36€

1.030,55€

 

3.971,63€

2

- 30/12/19

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

2014

4.218,11€

1.400,74€

700,37€

 

 

2.101,11€

Σ ύ ν ο λ α

12.410,11€

3.361,46€

1.680,73€

1.030,55€

0,00€

6.072,74€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.