ΔΕΔ Α 569/2020 Μη έκπτωση ΦΠΑ από δαπάνες που θεωρήθηκαν καταναλωτικές - Συνδρομητική τηλεόραση και οικογενειακό πακέτο κινητού - Μη δηλωθείσες φορολογητέες εισροές

ΔΕΔ Α 569/2020 Μη έκπτωση ΦΠΑ από δαπάνες που θεωρήθηκαν καταναλωτικές - Συνδρομητική τηλεόραση και οικογενειακό πακέτο κινητού - Μη δηλωθείσες φορολογητέες εισροές

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16.03.2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 569

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 562
FAX: 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
δ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440 /τ. Β' /27.04.2017) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 15.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του' του ", με Α.Φ.Μ , κατοίκου , οδός , αρ , κατά: 1) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικού έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 2) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις ως άνω οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τη σχετική έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 15.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του ' του ", με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1) Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φπα, φορολογικού έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα, ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας 23.512,73 €, πλέον 11.756,36 € (πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.), και συνολικά 35.269,09 €.

2) Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φπα, φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα, ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας 31.168,54 €, πλέον 15.584,27 € (πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.), και συνολικά 46.752,81 €.

Οι ως άνω διαφορές φόρου προέκυψαν διότι, στα πλαίσια γενόμενου ελέγχου στα εισοδήματα του προσφεύγοντα, κατόπιν της υπ' αρ /.../2018 αρχικής εντολής ελέγχου, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για την διενέργεια μερικού ελέγχου των χρήσεων 01.01.2014 έως 31.12.2015 διαπιστώθηκε, βάσει της 08.10.2019 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φορολογίας ΦΠΑ της ίδιας ως άνω φορολογικής αρχής,

Α) η ύπαρξη μη δηλωθέντων φορολογητέων εκροών ύψους 52.181,81 € και 96.785,43 € για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, από την επαγγελματική του δραστηριότητα, για την οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς φορολογικά στοιχεία ως κάτωθι :

Φορολογικό έτος 2014
 

Α/Α

Τραπεζικό Ίδρυμα

Αριθμός Λογαριασμού

Ημερ/νία Συναλλαγής

Αιτιολογία Συναλλαγής

Ποσό σε Ευρώ

Παρατηρήσεις

Θέση ελέγχου

Μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή

182

 

 

 

 

 

1.300,00

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ..................ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ.

774,79

204

 

 

 

 

 

 

 

880,00

205

 

 

 

 

880

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΣ

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10/03/2014 ΔΕΝ Εκδόθηκε Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ ΕΩΣ 31/12/2014 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ (ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 Αρθρο 6.14 & 7.4

2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

Ν.4093/2012)

 

243

 

 

 

 

2.500,00

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΣ

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10/03/2014 .Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ ΕΩΣ 31/12/2014 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ (ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 Αρθρο 6.14 & 7.4 Ν.4093/2012)

69,50

244

 

 

 

 

1.100,00

 

ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ

1.210,72

248

 

 

 

 

 

 

 

500,00

291

 

 

 

 

1.500,00

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΥΨΟΥΣ ΠΟΣΟΥ 289,28 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ.

131,00

301

 

 

 

 

 

 

.............. Α.Λ.Σ. ΠΟΣΟΥ 184,50 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ ΕΩΣ 31/12/2014 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ(ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 Αρθρο 6.14 & 7.4 Ν.4093/2012)

12.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.025,80

 

 

 

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (

 

 

1.215,80

 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΣ ) ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27/11/2014. ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΕΠΕΣΤΡΑΦΗ ΤΗΝ 18/12/2014 ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ .ΣΧΕΤ.ΑΛΣ......... /2014 ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1.500 ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ 310 ΕΥΡΩ ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 1.810 ΕΥΡΩ.ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ.

 

 

 

 

 

 

29.000,00

 

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΥΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 24/10/2014 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ /2014 ΠΙΣΤΩΣΗ. ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο /2015 ΤΗΣ ...................... ΠΟΣΟΥ 30.000 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ.

 

27.500,00

383

 

 

 

 

5.000,00

Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΞΙΑΣ 140.000 ΕΥΡΩ

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 23/06/2014 .

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

52.181,81

Φορολογικό έτος 2015
 

Α/Α

Τραπεζικό Ίδρυμα

Αριθμός Λογαριασμού

 

Ημερ/νία Συναλλαγής

Αιτιολογία Συναλλαγής

Ποσό σε Ευρώ

Παρατηρήσεις

Θέση Ελέγχου

Μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή

355

 

 

 

 

520.000,00

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΣΟΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΜΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ...................... ΣΤΙΣ 20/04/2015 ΗΤΑΝ 490.000 ΕΥΡΩ.Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ ΠΟΣΟΥ 30.000 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΣ

28.000,00

379

 

 

 

 

6.150,00

 

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Τ.Π.Υ./2015 ΠΟΣΟΥ 200 ΕΥΡΩ

5.950,00

381

 

 

 

 

250.000,00

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤ ΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Αρθρο 13 Ν.4308/2014).

58.105,43

382

 

 

 

 

61.500,00

Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 15/06/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ 60.000 ΕΥΡΩ .ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Α.Λ.Σ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -Αρθρο 13 Ν.4308/2014).

1.500,00

387

 

 

 

 

500

 

ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

500,00

 

 

 

 

 

 

 

Α.Λ.Σ (........................ ) ΕΩΣ 31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -Αρθρο 13 Ν.4308/2014).

 

402

 

 

 

 

 

 

 

1.650,00

 

ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Α.Λ.Σ (..................

1.650,00

...) ΕΩΣ 31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Αρθρο 13 Ν.4308/2014).

424

 

 

 

 

250

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΚΑΦΟΥΣ. ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ.

100,00

426

 

 

 

 

61.500,00

Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 15/06/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ 60.000 ΕΥΡΩ .ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Α.Λ.Σ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -Αρθρο 13 Ν.4308/2014).

980,00

ΣΥΝΟΛΟ

96.785,43

Β) σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ /2018 και /2018 απαντητικά έγγραφα των Δικηγορικών συλλόγων και αντίστοιχα σε συνδυασμό με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών με βάση την ΠΟΛ 1051/19-02-2015 προέκυψε η ύπαρξη μη δηλωθέντων αφορολόγητων εκροών ύψους ποσού 2.000,00 € και 1.216,00 € για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, η οποία οφείλεται σε μη καταχωρηθέντα γραμμάτια προείσπραξης. Γ) ότι ο προσφεύγων εξέδωσε κατά περίπτωση Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για υπηρεσίες απαλλασσόμενες Φ.Π.Α. για το φορολογικό έτος 2014 ύψους ποσού 50.777,05 € και για το φορολογικό έτος 2015 ύψους ποσού 35.673,67 € χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 14 του Ν.2859/2000 καθόσον ο προσφεύγων : 1) δεν υπέβαλε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τα ελεγχόμενα έτη ως όφειλε και 2) δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας των μη υποκείμενων στο φόρο νομικών και φυσικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε..
Συγκεκριμένα ο προσφεύγων παρείχε υπηρεσίες :

1) Σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (ιδιώτες) εντός Ε.Ε. οπότε ο τόπος παροχής είναι ο τόπος της έδρας του προσφεύγοντα και οι εκδοθείσες ΑΛΣ εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2859/00 περί ΦΠΑ,

2) Σε υποκείμενα στο φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα (τα οποία δε διαθέτουν αριθμό μητρώου ΦΠΑ) εντός Ε.Ε οπότε ο τόπος παροχής είναι ο τόπος της έδρας του προσφεύγοντα και τα εκδοθέντα παραστατικά εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2859/00 περί ΦΠΑ,

3) Σε μη υποκείμενα στο φόρο (νομικά πρόσωπα και ιδιώτες) εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. (σε τρίτη χώρα - άρθρο 14 παρ. 14 ) οπότε ο τόπος παροχής είναι ο τόπος της έδρας του προσφεύγοντα εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2859/00 περί ΦΠΑ.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο συντάχθηκε η από 08.10.2019 έκθεση μερικού ελέγχου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και εκδόθηκαν στο όνομα του προσφεύγοντα, οι ως άνω προσβαλλόμενες Οριστικές πράξεις, φορολογικών ετών 2014 - 2015.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση /τροποποίηση των παραπάνω Πράξεων, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.., προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

Ως προς τις αποδιδόμενες σ' εμένα πράξεις, οι οποίες προσδιόρισαν τη διαφορά από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και από αναιτιολόγητες πιστώσεις στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς στο συνολικό ποσό των 1.258.469,07 ευρώ κατά τις ως άνω διαχειριστικές χρήσεις, σαφέστατα δηλώνω ότι δεν ευσταθούν και, σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται από σωρεία εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων ότι το τελικό πόρισμα του ελέγχου σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ».
Εγγραφές με Νο 301, 329, 355, 381, 402

Ακολούθως, στις 05.03.2020 αποστείλαμε στον προσφεύγοντα τη με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2020 ΕΜΠ/05.03.2020 ''ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ'', με την οποία, καλούσαμε τον προσφεύγοντα, "προς υποβολή γραπτού υπομνήματος στην Υπηρεσία μας εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας, προκειμένου να εκθέσει τυχόν περαιτέρω απόψεις σχετικά με τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκόμισε με την ενδικοφανή προσφυγή, για την απόδειξη των προβαλλόμενων σε αυτήν λόγων''.

Επειδή, επί της ως άνω Κλήσης σε Ακρόαση, ο προσφεύγων δεν απάντησε, μέχρι και την έκδοση της παρούσης.

Επειδή, οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000), ορίζουν, ότι: "Άρθρο 3. Υποκείμενοι στο φόρο

1. Στο φόρο υπόκειται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,

β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος.
Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.
Άρθρο 4. Οικονομική δραστηριότητα

1.Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θεωρείται οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες.
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και η εξόρυξη, οι δραστηριότητες των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άυλου αγαθού με σκοπό την απόκτηση από αυτό εσόδων.
Άρθρο 8. Παροχή υπηρεσιών

1.Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη που δε
συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να συνίσταται ιδίως σε:
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης.
3.Αν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, ενεργώντας στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Άρθρο 14. Τόπος παροχής υπηρεσιών

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου:

α) Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν. β) Μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο. γ) Για την εφαρμογή της παραγράφου 6:

αα) Ως «ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών» νοείται κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών - μελών. ββ) Ως «τόπος αναχώρησης ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές που πραγματοποιούνται προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά, και ως «τόπος άφιξης ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών

2. Γενικοί κανόνες

Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.

3. Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που μεσολαβούν, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης την οποία αφορά η μεσολάβηση είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης την οποία αφορά η μεσολάβηση δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 14. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας

Ο τόπος παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο που έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας: α) μεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,

β) διαφημιστικές υπηρεσίες,

γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλ- λες παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παροχή πληροφοριών, Άρθρο 30. Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την
πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο

Άρθρο 32. Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου

1.Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης ατής παραγράφου 1 του άρθρου 36,

β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,

3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Κατ' εξαίρεση, η διαφορά αυτή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.

Άρθρο 36. Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο

1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Α' 170).

2. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται επίσης:

α) να τηρεί λογιστικά αρχεία (βιβλία) και να εκδίδει στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εκτός αν είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα

β) να επιδίδει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 38 δηλώσεις.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν
αποκλειστικά πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

γ) να υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ:

5. Ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12, καθώς και παραδόσεις αγαθών, οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, υποχρεούται επίσης:

α) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15,

β) να χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές αυτές τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα "EL" πριν απ' αυτόν, καθώς επίσης και να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος και

γ) να υποβάλλει στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί για κάθε μήνα,

δ) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιεί μετά την 1.1.1996, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του άρθρου 12, καθώς και για τις αποκτήσεις που πραγματοποιεί και αποδεικνύει ότι έγιναν με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση εντός άλλου κράτους - μέλους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15.

5.α. Ο υποκείμενος στον φόρο που πραγματοποιεί παροχές υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες ο λήπτης είναι υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος - μέλος, υποχρεούται: α) να χρησιμοποιεί, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, καθώς επίσης και να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος και

β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ισχύουν προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο κράτος - μέλος του λήπτη των υπηρεσιών αυτών.

5.β. Ο υποκείμενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει: α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

5.γ. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5.α και 5.β καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 και στην περίπτωση μείωσης της φορολογητέας αξίας μετά την πραγματοποίηση της πράξης, την ημερολογιακή περίοδο που πραγματοποιείται η μείωση.

10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία του κοινοτικού εντύπου INTRASTAT, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5.

11. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5α και 5β, επιτρέπεται να υποβάλλονται μέσω διαβίβασης του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των πινάκων αυτών ή υποχρεωτική η διαβίβαση του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 49. Πράξη Προσδιορισμού του φόρου

1.Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. εκδίδει πράξη προσδιορισμού του φόρου για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία διαχειριστική περίοδο. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. δεν έχει υποχρέωση να προσδιορίζει το φόρο για κάθε μήνα ή τρίμηνο χωριστά, αν η πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε αφορά περίοδο μεγαλύτερη του μήνα ή του τριμήνου.
Αν από τον έλεγχο προέκυψε διαφορά φόρου που δεν υπερβαίνει τα 3 ευρώ, εκδίδεται πράξη με την οποία περαιώνεται η υπόθεση ως ειλικρινής.

Επειδή, οι διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), ορίζουν, ότι: Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν, 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013), ορίζουν, ότι: "Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου".

Επειδή, ο προσφεύγων για την εγγραφή με α/α 301 για το φορολογικό έτος 2014 η οποία αφορά απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, και καταλογισθέντα ποσό 12.400,00 € την 03.12.2014 στον τραπεζικό λογαριασμό της , επικαλείται, ότι ''το αναιτιολόγητο ποσό των 12.400 ευρώ που προέκυψε από τον έλεγχο δικαιολογείται από την κίνηση του τραπεζικού μου λογαριασμού, όπου προκύπτει η καταβολή διαφόρων εξόδων σε τρίτους εμπλεκόμενους στην αγοραπωλησία" και προσκομίζει πρόσθετα νέα στοιχεία και συγκεκριμένα αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό της από το οποίο προκύπτει η καταβολή δαπάνης ύψους ποσού 2.650,09 € με στοιχεία ' - Στοιχεία Πληρωτή: - η οποία αφορά τον πλειστηριασμό του σκάφους

Οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα γίνονται αποδεκτοί, καθόσον η αρμόδια φορολογική αρχή τους αποδέχεται κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, και συνεπώς το ποσό των 2.650,09 ευρώ δεν αποτελεί μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.

Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα σχετικά με την εγγραφή με α/α 329 ύψους 27.500,00 € για το φορολογικό έτος 2014 η οποία αφορά απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, καθόσον η αρμόδια φορολογική αρχή αντέκρουσε αυτούς κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, καθόσον, ο προσφεύγων επικαλείται, ότι η ως άνω πίστωση, ''αφορά το σκάφος με εμπλεκόμενο τον κύριο

Το αναιτιολόγητο ποσό των 27.500 ευρώ που προέκυψε από τον έλεγχο δικαιολογείται με το από 20-2-2015 έμβασμα υπέρ ποσού 17.500 ευρώ και με σειρά εξόδων που είχαν γίνει γι' αυτήν την αγοραπωλησία", και προσκομίζει αντίγραφο κίνησης του λογ της

Η ανωτέρω καταλογισθείσα πίστωση αφορά εισερχόμενο έμβασμα από τον αγοραστή πέραν του καταβληθέντος τιμήματος των 750.000 € ενώ η επικαλούμενη από τον προσφεύγοντα χρέωση αφορά εξόφληση μέρους του συνολικού τιμήματος του σκάφους η οποία είχε ήδη ληφθεί
υπόψη από τον φορολογικό έλεγχο. Συνεπώς το ποσό αυτό αποτελεί μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.

Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα σχετικά με την εγγραφή με α/α 355 ύψους 28.000,00 € για το φορολογικό έτος 2015 η οποία αφορά απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, καθόσον η αρμόδια φορολογική αρχή αντέκρουσε αυτούς κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, καθόσον, ο προσφεύγων επικαλείται, ότι η ως άνω πίστωση, ''Αφορά το σκάφος με εμπλεκόμενη την
εταιρία Το αναιτιολόγητο ποσό των 28.000 ευρώ που προέκυψε από τον έλεγχο δικαιολογείται από την κίνηση του τραπεζικού μου λογαριασμού, όπου προκύπτει η καταβολή διαφόρων εξόδων σε τρίτους εμπλεκόμενους στην αγοραπωλησία", και προσκομίζει αντίγραφο κίνησης του λογ της

Η ανωτέρω καταλογισθείσα πίστωση αφορούσε (κατά τον ισχυρισμό του προσφεύγοντα) ποσό προμήθειας προς την εταιρεία χωρίς να προκύπτει η καταβολή της και με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι αφορά καταβολή διαφόρων εξόδων σε τρίτους εμπλεκόμενους στην αγοραπωλησία του σκάφους χωρίς να προσκομισθούν σχετικά παραστατικά δαπανών. Συνεπώς το ποσό αυτό αποτελεί μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.

Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα σχετικά με τις εγγραφές με α/α 381 και 402 ύψους 58.105,43 € και 1.650,00 € αντίστοιχα, για το φορολογικό έτος 2015 οι οποίες αφορούν απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, καθόσον η αρμόδια φορολογική αρχή αντέκρουσε αυτούς κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, καθόσον, ο προσφεύγων επικαλείται, ότι η ως άνω πίστωση, "αφορά το σκάφος με εμπλεκόμενο το κύριο Το αναιτιολόγητο ποσό των 58.105,43 αφορά εν μέρει την προμήθεια του μεσίτη και εν μέρει τα έξοδα που αφορούν τις διαδικασίες τόσο του πλειστηριασμού (αμοιβή συμβολαιογράφου, έξοδα Δ.Ο.Υ. Πλοίων κ.λπ) όσο και την καταβολή μέρους της εγγύησης που είχε παρακρατηθεί, και η εγγραφή με α/α 402, είναι αλληλένδετη με την εγγραφή με α/α 381", και προσκομίζει αντίγραφο κίνησης του λογ της

Καθόσον, δεν προέκυψε η καταβολή εξόδων και προμήθειας σύμφωνα με την υπ' αρ. 45635/24-09¬2015 προσκομισθείσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, τα ποσά αυτά αποτελούν μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.

Επειδή, ως προς την αιτιολόγηση λοιπών εγγραφών, ο προσφεύγων, ισχυρίζεται, ότι " από την ανίχνευση των στοιχείων από τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς υπάρχει πλήθος εγγραφών που αφορούν σε εξερχόμενα εμβάσματα σε τρίτους, εμπλεκόμενους άρρηκτα με την επαγγελματική μου δραστηριότητα και την αγοραπωλησία των σκαφών, μικρών ή μεγάλων, δεν έχει σημασία (επιθεωρητές σκαφών, μαρίνες, brokers, εταιρίες ίδρυσης εταιριών, ασφαλιστικοί πράκτορες, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.). Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα αδύνατα και να έχω πλήρη αιτιολόγηση για κάθε τραπεζική κίνηση"

Οι ανωτέρω γενικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντα δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται καθώς ο προσφεύγων φέρων το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας των πράξεων προσδιορισμού του φόρου, δεν αιτιολόγησε αυτές ούτε προσκόμισε περαιτέρω δικαιολογητικά έγγραφα.

Επειδή, διαπιστώθηκε η ύπαρξη καταχωρηθέντων δαπανών στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων που αφορούν προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες που δεν συμβάλουν στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος αλλά στην ικανοποίηση προσωπικών αναγκών του προσφεύγοντα (Αρθρο 23 παρ. ιβ Ν. 4172/2013), και ως εκ τούτου δεν εκπίπτεται ο αναλογών φπα των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Ήτοι, διαπιστώθηκε :

- η καταχώρηση δέκα (10) φορολογικών στοιχείων δαπάνης κινητής τηλεφωνίας ( ) συνολικού ύψους ποσού 1.893,76 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 435,57 € με αποδέκτη τον προσφεύγοντα οι οποίες αφορούν προσωπικές του δαπάνες καθόσον αφορούν οικογενειακό πακέτο και δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησής του. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εν λόγω δαπάνες.

- η καταχώρηση δύο (2) φορολογικών στοιχείων δαπάνης σταθερής τηλεφωνίας ( ) συνολικού ύψους ποσού 184,11 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 42,34 € με αποδέκτη τον προσφεύγοντα οι οποίες αφορούν προσωπικές του δαπάνες καθόσον αφορούν συνδρομητική τηλεόραση ( ) και δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησής του. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εν λόγω δαπάνες.

- η καταχώρηση ενός (1) φορολογικού στοιχείου δαπάνης ρεύματος ( ) με ημερομηνία 13/05/2015 ύψους ποσού 595,95 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 68,05 € με αποδέκτη τον προσφεύγοντα η οποία αφορά προσωπική του δαπάνη καθόσον αφορά δαπάνη ρεύματος της οικίας του με αριθμό παροχής και δεν πραγματοποιήθηκε προς το συμφέρον της επιχείρησής του. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η εν λόγω δαπάνη.

Επειδή διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής υποχρέωσης ως προς το ΦΠΑ για την χρήση 2014, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αποφασίζουμε

την μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ /15.11.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του '' του '', με Α.Φ.Μ :

Α) την μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ /15.11.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του '' του '', με Α.Φ.Μ , και την τροποποίηση της κάτωθι πράξης:
της υπ' αριθ /2019 Οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, φορολογικού έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

Οριστική Φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό Φπα βάσει της παρούσης απόφασης.

Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής :

Σύνολο εκροών ελέγχου 180.177,96

Σύνολο εκροών παρούσης απόφασης 177.527,87 (180.177,96 - 2.650,09)
 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αξία φορολογητέων εκροών

75.219,10

178.130,91

175.480,82

100.261,72

Αξία απαλλασσόμενων εκροών

50.777,05

2.047,05

2.047,05

-48.730,00

Σύνολο εκροών

125.996,15

180.177,96

177.527,87

51.531,72

Αξία φορολογητέων εισροών

7.904,24

7.904,24

7.904,24

0

Φόρος εκροών που αναλογεί

17.300,39

40.970,11

40.360,59

23.060,20

Φόρος εισροών που αναλογεί

1.679,06

1.679,06

1.679,06

0

Πληρωμές στο Δημόσιο με τις περιοδικές δηλώσεις

15.778,32

15.778,32

15.778,32

0

Πιστωτικό υπόλοιπο

156,99

0

 

-156,99

Χρεωστικό υπόλοιπο

 

23.512,73

22.903,21

22.903,21

Πρόστιμο Άρθρου 58 Α παρ. 2 Ν.4174/2013

 

11.756,36

11.451,61

11.451,61

Σύνολο φόρου για καταλογισμό

 

35.269,09

34.354,82

34.354,82

Β) την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /15.11.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του '' του '', με Α.Φ.Μ , και την επικύρωση της κάτωθι πράξης:
της υπ' αριθ /2019 Οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

Οριστική Φορολογική υπογρέωση του υπόγρεου - καταλογιζόμενο ποσό Φπα βάσει της παρούσης απόφασης.

Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής :
 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αξία φορολογητέων εκροών

40.286,57

172.745,67

172.745,67

132.459,10

Αξία απαλλασσόμενων εκροών

35.673,67

1.216,00

1.216,00

-34.457,67

Σύνολο εκροών

75.960,24

173.961,67

173.961,67

98.001,43

Αξία φορολογητέων εισροών

10.774,58

8.100,76

8.100,76

-2.673,82

Φόρος εκροών που αναλογεί

9.265,91

39.731,50

39.731,50

30.465,59

Φόρος εισροών που αναλογεί

2.322,93

1.776,97

1.776,97

545,96

Πληρωμές στο Δημόσιο με τις περιοδικές δηλώσεις

6.785,99

6.785,99

6.785,99

0

Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

156,99

0

0

156,99

Χρεωστικό υπόλοιπο

 

31.168,54

31.168,54

31.168,54

Πρόστιμο Άρθρου 58 Α παρ. 2 Ν.4174/2013

 

15.584,27

15.584,27

15.584,27

Σύνολο φόρου για καταλογισμό

 

46.752,81

46.752,81

46.752,81

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω ση : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.