ΔΕΔ Α 827/2019 Ανώτατο όριο δαπανών (αποδείξεων) που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διατηρηθεί η μείωση φόρου εισοδήματος

ΔΕΔ Α 827/2019 Ανώτατο όριο δαπανών (αποδείξεων) που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διατηρηθεί η μείωση φόρου εισοδήματος

Καλλιθέα, 08.03.2019
Αριθμός Απόφασης: 827

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
AAΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Λ' 170).
β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Λ'69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.».
δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/Τ.Β'/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με αριθμό πρωτ /09.11.2018 ενδικοφανή προσφυγή του ........του........ με Α.Φ.Μ ........, κατοίκου....., οδός.......... αρ ........, ΤΚ........ , κατά της με αρ. ειδοπ/σης /2018 Πράξεως Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου φορ/κου έτους 2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΛΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α4.

Επί της με αριθμό πρωτ /09.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του........του........ με Α.Φ.Μ ........η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο προσφεύγων με την με υπ' αριθ. πρωτ /09-11-2018 Ενδικοφανή Προσφυγή του ζητά να ακυρωθεί η υπ' αριθ /2018 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ισχυριζόμενος τα εξής:

• με υπαγόμενο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 184.117,71 €, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/2017, όφειλε να προσκομίσει αποδείξεις με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής 20% και ως 30.000,01 €, ωστόσο όμως κάλυψε ποσό 26.470,27 €. Συνεπώς, προέκυψε μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος, διαφορά ποσού 3.529,73 €, επί της οποίας έπρεπε να είχε προκύψει προσαύξηση φόρου ποσού 776,54 € (3.529,73 χ 22% = 776,54). Σύμφωνα όμως με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, έναντι της οποίας προσφεύγει, υπολογίσθηκε προσαύξηση φόρου αποδείξεων ποσού 1.656,54 € ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε απαιτούμενες αποδείξεις ποσού 34.000 € (ήτοι 7.529,73 χ 22% =1.656,54 €)
• Εσφαλμένη ερμηνεία της ΠΟΛ.1005/2017 και του αρθ. 16 του Ν. 4172/2013
• Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013

Επειδή με τις διατάξεις του άρθ. 16 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:
«παρ. 1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
παρ. 2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.
παρ. 3. α) Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ, το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 

Εισόδημα (σε ευρώ)

ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01­30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

β)....
γ) Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
δ)....
ε) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. στ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρούμενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Επειδή με την ΠΟΛ.1005/2017, ορίζεται ότι: «Άρθρο 1: Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ, το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή Και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.».

Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει ελάχιστες δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, αναλόγως του φορολογητέου εισοδήματός του, υπολογιζόμενες με βάση την ανωτέρω κλίμακα και τους συντελεστές.

Επειδή εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, όπως εν προκειμένω, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από την θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Επειδή η διατύπωση «και μέχρι 30.000 ευρώ» αφορά τον περιορισμό της κλίμακας από 30.001 και πάνω του άρθρου 16 του ν.4174/2013.
Συνεπώς : Εισόδημα 1-10.000 χ 10%=1.000 € δαπάνες
10.001-30.000 χ 15%= 3.000 € δαπάνες
30.001 και άνω χ 20% έως 30.000 δαπάνες,
ήτοι: 1.000 + 3.000 + 30.000 = 34.000 αποδείξεις δαπανών θα έπρεπε να προσκομισθούν εν προκειμένω.

Επειδή ορθά και σύννομα διενεργήθηκε η ως άνω εκκαθάριση.

Επειδή η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (Σ.τ.Ε. 8721/1992, 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ /09.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του ....του με Α.Φ.Μ.....

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης