ΔΕΔ Α 976/2020 Ιδιωτική σύνταξη από ΗΠΑ Έλληνα υπηκόου κατοίκου Ελλάδας

ΔΕΔ Α 976/2020 Ιδιωτική σύνταξη από ΗΠΑ Έλληνα υπηκόου κατοίκου Ελλάδας

Καλλιθέα, 01-06-2020
Αριθμός απόφασης: 976

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604536
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036990 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017)

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 05-12-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ , κατοίκου , κατά της με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 6-11-2019 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2018 της Α.Α.Δ.Ε., και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Πύργου.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α3 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 05-12-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο προσφεύγων στις 15/07/2019 υπέβαλε ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 με επιφύλαξη, εμπρόθεσμα και έλαβε αριθμ. καταχώρησης /2019, δηλώνοντας εισόδημα ποσού 3.929,12 ευρώ προερχόμενο από σύνταξη εξωτερικού (Η.Π.Α.) στον κωδικό 389 «Καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κλπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης» του εντύπου Ε1.

Παράλληλα συμπλήρωσε το ποσό των 1.344,28 ευρώ πού αφορούσε τον φόρο επί της ως άνω σύνταξης, ο οποίος παρακρατήθηκε από το εξωτερικό (ΗΠΑ) στον κωδ.651 «Φόρος πού καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και για το εισόδημα των περιπτώσεων 14 και 17» του ιδίου εντύπου.

Ωστόσο, κατά την Εκκαθάριση της ως άνω δήλωσης και την έκδοση της προσβαλλόμενης, με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 6-11-2019 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2018 της Α.Α.Δ.Ε., αφού ο προσφεύγων προσκόμισε τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, το ποσό της σύνταξης μεταφέρθηκε στον κωδ.391 «Καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κλπ αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης», ενώ το ποσό του φόρου διεγράφη.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά να ακυρωθεί μερικά ή ολικά ή να τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη πράξη, ισχυριζόμενος ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 §1 της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. οι συντάξεις καταβαλλόμενες ενός από των Συμβαλλόμενων κρατών θα απαλλάσσονται από της φορολογίας υπό του ετέρου Συμβαλλόμενου Κράτους και σύμφωνα με το άρθρο 14 της ως άνω Σ.Α.Δ.Φ. η Ελλάδα θα εκπίπτει εκ του ελληνικού φόρου το ποσό του φόρου των Η.Π.Α. του επιβληθέντος επί εισοδημάτων εκ πηγών εντός των ΗΠΑ κατά ποσόν όμως μη υπερβαίνον το ποσό του ελληνικού φόρου του επιβαλλόμενου επί του εισοδήματος τούτου.

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/2006, με θέμα τη Φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος, όσον αφορά την φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές ΗΠΑ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.
Άρθρο XI
Παρ.2 ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στις ΗΠΑ και θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου XIV , παρ. 1 και 3: Εάν οι ως άνω ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδος ο οποίος έχει την υπηκοότητα των ΗΠΑ, θα φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Άρθρο XI, παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου XIV παρ. 1 και 3: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος των ΗΠΑ ή τις υποδιαιρέσεις του, σε κάτοικο Ελλάδας για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.
Άρθρο XI
παρ. 3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.
Παρ. 4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ' όρου ζωής ή για ορισμένο αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, πρόκειται για ιδιωτική σύνταξη Έλληνα υπηκόου κατοίκου Ελλάδας που προέρχεται από τις ΗΠΑ όπου η Ελλάδα με βάσει τη διμερή Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας με την χώρα αυτή, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολογίας, δηλαδή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα και όχι στην ξένη χώρα από την οποία προέρχεται. Όταν από τις πιο πάνω αμοιβές έχει γίνει παρακράτηση φόρου στο εξωτερικό, το ποσό αυτό, που παρακρατήθηκε, δεν συμπληρώνεται πάνω στη δήλωση και δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσής του. (ΠΟΛ.1067/2015).

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 05-12-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ

Φορολογικό Έτος 2018:
Ποσό πληρωμής: 1.091,28 €.

Το παραπάνω ποσό προσδιορίστηκε με τη με αριθμ. ειδοπ /2019 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2018 της Α.Α.Δ.Ε.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
O/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.