ΔΕΔ Θ 604/2020 Απόρριψη - Κέρδος από πώληση μετοχών που κάλυψε χρέη της εταιρείας φορολογείται ως κέρδος του πωλητή από μεταβίβαση κινητών αξιών

ΔΕΔ Θ 604/2020 Απόρριψη - Κέρδος από πώληση μετοχών που κάλυψε χρέη της εταιρείας φορολογείται ως κέρδος του πωλητή από μεταβίβαση κινητών αξιών

Θεσσαλονίκη 27-03-2020
Αριθμός απόφασης: 604

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313333245
ΦΑΞ: 2313333258
E-Mail: ded.thess@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-07-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης ../../2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ... ενδικοφανή προσφυγή της ..., με ΑΦΜ:..., κατά της με αριθμό ειδοποίησης .../...2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με βάση την 1η τροποποιητική φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Άρτας και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τη με αριθμό ειδοποίησης .../...2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με βάση την 1η τροποποιητική φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Άρτας, της οποίας ζητείται η τροποποίηση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της υπ.αρ.πρωτ..../...2019 ενδικοφανούς προσφυγής της ... με ΑΦΜ:..., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό ειδοποίησης .../...2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με βάση την 1η τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2016, προσδιορίστηκε για την προσφεύγουσα κύριος φόρος ύψους 19.075,29€, λοιπά συμβεβαιούμενα ποσά 75,60€ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 9.811,82€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 28.962,71€.

Η προσφεύγουσα υπέβαλε με επιφύλαξη την με αριθμ../. 2019 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, συμπληρώνοντας τον κωδικό 829 «Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής» με το ποσό των 122.781,41€. Με τη διατυπωθείσα επιφύλαξη, η προσφεύγουσα ζητούσε να μη φορολογηθεί για το ποσό των 122.781,41€ διότι αυτό αφορά τη διαφορά μεταξύ του συνολικού τιμήματος από τη μεταβίβαση μετοχών κυριότητάς της και της τιμής κτήσης τους, το οποίο καταβλήθηκε για συμψηφισμό οφειλών της εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., της οποίας ήταν μέτοχος, προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:.. Η αρμόδια ΔΟΥ απέρριψε σιωπηρά τη διατυπωθείσα με τη δήλωση επιφύλαξη και εξέδωσε την με αριθμό ειδοποίησης ./..2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2016.

Ειδικότερα, η προσφεύγουσα, .., μαζί με τα τέκνα της .. και . είχαν στην αποκλειστική τους κυριότητα 5.119 μετοχές η πρώτη, 7.680 μετοχές ο δεύτερος και 7.680 μετοχές ο τρίτος, ήτοι συνολικά 20.479 μετοχές της εδρευούσης στην . ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο είναι 2.404.234,60€ διαιρεμένο σε 81.916 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ έκαστης.

Τις ως άνω μετοχές οι ανωτέρω μεταβίβασαν στο σύνολό τους προς την εταιρία με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:.., με το από 26-01-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, αντί τιμήματος 125.005,98€ η πρώτη, 187.545,60€ ο δεύτερος και 187.545,60€ ο τρίτος, ήτοι συνολικό ποσό 500.097,18€.

Το συνολικό τίμημα καταβλήθηκε με συμψηφισμό, αφού οι πωλητές είχαν εγγυηθεί ατομικά και εις ολόκληρον ο καθένας την καταβολή του ποσού των 500.097,18€, το οποίο αποτελεί τμήμα και μέρος των οφειλών της εδρευούσας στην Άρτα ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., της οποίας είναι μόνοι μέτοχοι και μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Με την παρούσα προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ισχυριζόμενη

1) Ότι το ποσό των 122.781,41€ δεν αποτελεί υπεραξία για τον μέτοχο και δεν θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 829 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 §1 του ν 4172/2013, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι εμπίπτει στις διατάξεις του Ν 2961/2001 περί άτυπης δωρεάς με υπόχρεο καταβολής φόρου δωρεάς τον πιστωτή.

2) Άνιση φορολογική μεταχείριση για την ίδια κατηγορία προσώπων , κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 έως 5 και 78 παρ. 4 του Συντάγματος, των άρθρων 9 και 11 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

3) Έλλειψη φοροδοτικής ικανότητας εκ μέρους της προσφεύγουσας

Επειδή, στο άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι Η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου αποτελεί δωρεά, αν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα."

Επειδή, στην παράγραφο Α1 του άρθρου 34 του Ν 2961/2001 ορίζεται ότι " Α. Κτήση αιτία δωρεάς

1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι: α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα "Με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε."

Επειδή, στο άρθρο 42 του Ν 4172/2013 ορίζεται ότι "1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, [εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα]:
α) «μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά».
3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1032/2015 "1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν.4172/2013, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων,
α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,
4. Το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42, φορολογείται, προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, με συντελεστή 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του N.4172/2013, χωρίς να απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύσασες διατάξεις του N. 2238/1994, καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του έτους (Δ12A 1049253 ΕΞ 17.3.2014 έγγραφό μας).

Επειδή, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2028/2019 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων: α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,

Επίσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 42 του ΚΦΕ, ως υπεραξία (υπαγόμενη στη φορολογία εισοδήματος) νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.
2. Στις πιο πάνω διατάξεις εμπίπτει το εισόδημα που προκύπτει από μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία, αφού οι μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία δεν αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα αυτού (ΠΟΛ.1068/2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ). Επαχθής αιτία νοείται η πώληση.
3. Η έννοια της πώλησης ορίζεται με το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση των τίτλων), που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε.
4. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 1142 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο πράγμα, διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του. Με τις διατάξεις δε, του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1161 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι ο επικαρπωτής έχει υποχρέωση μετά τη λήξη της επικαρπίας να αποδώσει το πράγμα στον κύριο. Επιπλέον, στο άρθρο 1166 ΑΚ ορίζεται ότι «η επικαρπία εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά είναι αμεταβίβαστη. Η άσκησή της μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164».
Από τις ως άνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι κατά τη σύσταση ή τη μεταβίβαση (στην εξαιρετική περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ότι η επικαρπία είναι μεταβιβάσιμη) της επικαρπίας ο κύριος του πράγματος δεν απολλύει την κυριότητα επ' αυτού αλλά στερείται μόνο τη χρήση και κάρπωσή του, ενώ ο επικαρπωτής δεν αποκτά την κυριότητα του πράγματος, αλλά απλώς και μόνο το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα στον κύριο αυτού μετά τη λήξη της επικαρπίας.
5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι κρίσιμο στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ΚΦΕ είναι να συντελείται μεταβίβαση, έναντι ανταλλάγματος, της κυριότητας των μεταβιβαζομένων τίτλων από τον πωλητή στον αγοραστή, συνάγεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή κατά τη σύσταση (ή μεταβίβαση) του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών. Συνεπώς, το αντίτιμο που προκύπτει στη περίπτωση αυτή, δεν αποτελεί καταρχήν εισόδημα, δεν είναι αντικείμενο φόρου εισοδήματος και κατ' επέκταση δεν υπάγεται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί ως μεμονωμένο γεγονός. Ωστόσο, τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της τυχόν διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 21 του ΚΦΕ, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις οποίες ως «επιχειρηματική συναλλαγή» και συνεπώς υπαχθείσα στις εν λόγω διατάξεις, θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις (3) ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. "

Επειδή, η έννοια της δωρεάς ορίζεται με το άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δωρεά είναι η παροχή περιουσιακού αντικειμένου χωρίς αντάλλαγμα.

Επειδή, η έννοια της πώλησης ορίζεται με το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση των τίτλων), που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε.

Επειδή, με το από ...2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταρτίσθηκε μεταξύ:
1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:... (καλούμενη ως εταιρία),
2) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:. (καλούμενη ως ωφειλέτιδα) και
3) των ..., ... και ... (καλούμενοι ως εγγυητές),
αναγνωρίσθηκε η οφειλή της οφειλέτιδας προς την εταιρία «...» και συμφωνήθηκε η καταβολή, από τους εγγυητές του ποσού των 500.097,18€ με τη μεταβίβαση στην «...» του συνόλου των μετοχών κυριότητάς τους στην εταιρία με επωνυμία «...» και ΑΦΜ:..

Επειδή, επιπλέον με έτερο από .2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταρτίσθηκε μεταξύ:
1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:. (καλούμενη ως εταιρία),
2) του . με ΑΦΜ:. ,
3) της . με ΑΦΜ:. και
4) του . με ΑΦΜ:. (καλούμενοι ως πωλητές)
συμφωνήθηκε η μεταβίβαση προς την εταιρία «.», του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «.» με ΑΦΜ:., που είχαν στην κατοχή τους οι πωλητές.
Οι πωλητές και η αγοράστρια εταιρία συμφώνησαν ότι το συνολικό τίμημα για την πώληση των προαναφερθέντων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των 500.097,18€, το οποίο καταβλήθηκε με συμψηφισμό για την απόσβεση ισόποσης οφειλής της εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., για την καταβολή του οποίου οι πωλητές είχαν εγγυηθεί ο καθένας ατομικά και εις ολόκληρο. Με το εν λόγω συμφωνητικό, τα συμβαλλόμενα μέρη, θεωρώντας το τίμημα δίκαιο, λογικό και απόλυτα συνεπές προς την αγοραία αξία των μετοχών, οι πωλητές παύουν να έχουν οποιαδήποτε αξίωση και η αγοράστρια εταιρία παρέλαβε τις μετοχές στην πλήρη και αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή.

Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 2961/2001 περί δωρεάς αποτελεί η χαριστική παροχή περιουσιακού αντικειμένου, ήτοι η παροχή του χωρίς αντάλλαγμα.

Επειδή, και από τα δυο ιδιωτικά συμφωνητικά διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 513 του Αστικού Κώδικα, ήτοι ο πωλητής μεταβιβάζει την κυριότητα των μετοχών και παραδίδει αυτές στον αγοραστή, ο οποίος πληρώνει το συμφωνηθέν τίμημα δια της απόσβεσης της απαίτησής του, που είχε στις συναλλαγές με την εταιρία συμφερόντων των πωλητών, με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:....

Επειδή, η επιλογή των πωλητών να διαθέσουν ατομικό τους περιουσιακό στοιχείο προς μείωση υποχρεώσεων νομικού προσώπου που, ως άτυπη ομάδα πωλητών στο χρόνο της μεταβίβασης, διέθεταν την πλειοψηφία των μετοχών του, και με την μεταβίβαση των οποίων αποσβέσθηκε η οφειλή της «...» με ΑΦΜ:., ουδόλως επηρεάζει το χαρακτήρα της συναλλαγής ως πώληση.

Επειδή, το ποσό που προέκυψε από την παραπάνω μεταβίβαση μετοχών αποτελεί εισόδημα που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν 4172/2013 και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Σε κάθε περίπτωση, κατ' ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», γίνεται παγίως δεκτό ότι από τη διάταξη αυτή, με την οποία θεσπίζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας και της καθολικότητας του φόρου, δεν αποκλείεται η διαφορετική φορολογική μεταχείριση κατηγοριών φορολογουμένων, εφ' όσον η μεταχείριση αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά στηρίζεται σε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια ανταποκρινόμενα στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κατηγορίας, ενόψει και των εκάστοτε κοινωνικοοικονομικών συνθηκών (βλ. ΟλΣτΕ 3342-5/2013, 1685/2013, 1972/2012, 1285,1286/2012, 2469-2471/2008, ΣτΕ 2116/12, 693/2011, 3485/2007 κλπ.).

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από ..-..-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου .. ενδικοφανούς προσφυγής της ... με ΑΦΜ:..

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας βάσει της παρούσας απόφασης

Υπαριθμ.ειδοποίησης .../...2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016: 28.962,71€.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξη

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.