ΔΕΔ 161/2020 Απαλλαγή ΕΦΑ από 01.01.2019 λόγω δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από ναυτιλιακή εταιρεία νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα σε άλλη Ναυτιλιακή εταιρεία

ΔΕΔ 161/2020 Απαλλαγή ΕΦΑ από 01.01.2019 λόγω δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από ναυτιλιακή εταιρεία νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα σε άλλη Ναυτιλιακή εταιρεία

Καλλιθέα, 24.01.2020
Αριθμός απόφασης: 161

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604518
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),όπως αναριθμήθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει».
γ. Της ΠΟΛ 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 126366 ΕΞ 2016/30-08-2016 (ΦΕΚ2759/τ.Β'/01-08-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 26-09-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ , που εδρεύει στην και έχει εγκαταστήσει γραφείο επί της στη , σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν.89/67, Α.Ν.378/68,Ν.2234/94, Ν.3752/09, κατά της σιωπηρής απόρριψης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, της με αρ. πρωτ /2019 επιφύλαξης της προσφεύγουσας επί της από 14.05.2019 δήλωσης ΕΦΑ, σε συνδυασμό με τη με αρ. πρωτ /2019 αίτηση περί χορήγησης απαλλαγής άρθρου 15 ν.3091/2002 ειδικού φόρου ακινήτων για ακίνητα που υπήρχαν την 01.01.2019 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΙ 2020 ΕΜΠ 23.01.2020 έγγραφο -πρόσθετοι λόγοι της προσφεύγουσας.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 26.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Η προσφεύγουσα ναυτιλιακή εταιρεία, νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στις 31-01-2019 υπέβαλε την υπ. αριθμό πρωτ /2019 Δ.Ο.Υ. Πλοίων αίτηση χορήγησης απαλλαγής της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ν.3091/2002,για το έτος 2019, για ένα χώρο επιφάνειας 60 τ.μ. πρώτου ορόφου σε κτίριο επί της οδού αρ , το οποίο είχε παραχωρήσει δωρεάν (σχετ. 5) στην εταιρεία με την επωνυμία « », που εδρεύει στην Για την εταιρεία αυτή έχει εγκριθεί η εγκατάσταση γραφείου ή υποκαταστήματος στη Ελλάδα και η υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/75( Φ.Ε.Κ.Β' 1447/02-05-2012- Σχετ.11). Η ως άνω αίτηση απορρίφτηκε από την Δ.Ο.Υ. σιωπηρώς.

Εν συνεχεία η προσφεύγουσα εταιρία, με την από 14.05.2019 δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων, για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2019 (σχετ.1), που υπεβλήθη με την με αρ.πρωτ /2019 επιφύλαξη ( σχετ.6), δήλωσε ως υπαγόμενο σε ειδικό φόρο ακινήτων, το ανωτέρω ακίνητο, με αξία πλήρους κυριότητας 132.503,04 ευρώ και αναλογούντα φόρο(15%) ποσού ύψους 19.875,46 ευρώ, τον οποίο και κατέβαλε ( σχετ.2 α και 2 β).,

Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών του άρθρου 20 του ν.4174/2013(ΚΦΔ) από την υποβολή της δήλωσης με επιφύλαξη Ε.Φ.Α. έτους 2019, απορρίφτηκε αυτή σιωπηρά από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.

Η προσφεύγουσα εταιρία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθεί :α) η σιωπηρή απόρριψη από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Πλοίων. της με αρ. πρωτ /2019 επιφύλαξης επί της από 14.05.2018 δήλωσης Ε.Φ.Α. κατ' άρθρο 15 ν.3091/2002, β) η σιωπηρή απόρριψη από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Πλοίων της με αριθ. πρωτ /2019 αίτησης περί χορήγησης απαλλαγής κατ' άρθρο 15 του ν. 3091/2002 για τον ανωτέρω δωρεάν παραχωρούμενο χώρο των 60,00 τμ για το έτος 2019, γ)κάθε τυχόν μεταγενέστερη ρητή απόρριψη της ως άνω επιφύλαξης.

Επίσης ζητά να γίνει δεκτή εν τω συνόλω η ανωτέρω με αριθμό πρωτοκόλλου /2019 επιφύλαξη προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά και να επιστραφεί στην εταιρεία το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των Ευρώ 19.875,46, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη της ημερομηνίας καταβολής του, ήτοι από την 16.05.2019, ισχυριζόμενη ότι:

«Η εταιρία μας δεν οφείλει φόρο ακινήτων για τον επίμαχο χώρο γραφείων και η άρνηση της Διοίκησης να μας γνωστοποιήσει τη θέση της σε σχέση με την ανωτέρω νομίμως διατυπωθείσα επιφύλαξη της εταιρίας μας καθώς και να μας επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν από την εταιρία μας ποσό, αντίκειται στο άρθρο 15 παρ. 2 περ. γ' του ν.3091/2002 περί ειδικού φόρου επί ακινήτων. Το προαναφερθέν άρθρο εξαιρεί από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου τα γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975(όπως της εταιρίας μας) που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους ως γραφεία σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.27/1975, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ( όπως η ) για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών .Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο Ν.3091/2002 εξαιρεί από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου και το έλασσον, ήτοι τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ναυτιλιακές επιχειρήσεις που παραχωρούν δωρεάν ακίνητα σε άλλες εγκατεστημένες στην Ελλάδα ναυτιλιακές επιχειρήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τελευταίων, αφού στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης η παραχωρούσα εταιρία δεν εισπράττει μεν μίσθωμα, της επιβάλλεται όμως φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ακίνητα.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 ν.30912/2002 ορίζεται ότι: Άρθρο 15 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.
(Με τη παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) ορίζεται ότι: «1. Στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α' 330), όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν. 2238/1994, Α' 151), αντικαθίσταται από 1.1.2014 με αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.»).

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:
«α) β) γ) ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 ( Α' 132), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (Α' 82), τον ν. 27/1975 (Α' 77), τον ν. 814/1978 (Α' 144) και τον ν. 2238/1994 (Α' 142) και πλοιοκτήτριες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που παραχωρούν δωρεάν, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για τις παραπάνω χρήσεις. Επίσης, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης, αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.»
Η περ. γ' (όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ.7 άρθρου 24 Ν.3943/2011, ΦΕΚ Α 66) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 50 παρ.2 Ν.4646/2019, ΦΕΚ Α 201/12.12.2019, και, σύμφωνα με την παρ. 38 άρθρου 66 του αυτού νόμου, έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των Δικαστικών Αρχών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επειδή, σύμφωνα με την πολ.1056/2017 (ΦΕΚ Β 1325/2017) ορίζεται ότι: «Φορολογία Κεφαλαίου-Ειδικός φόρος επί ακινήτων (ά.15 Ν.3091/02)- Απαλλαγές
Άρθρο 2
Ι. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών καθώς και για αυτά που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών απαιτείται να προσκομίζονται συνημμένα στην αίτηση της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
α) Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του α.ν. 89/1967, το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης της ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968, το ν. 27/1975, το ν. 814/1978 και το ν. 2234/1994, ή με την οποία πραγματοποιείται η υπαγωγή ελληνικής εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.
Για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων και, για πλοία που φέρουν ξένη σημαία, επίσημη μετάφραση του. Εάν πρόκειται για ημεδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται. Εάν πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση καθώς και βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει την εγκατάσταση. β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.
γ) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2) του έτους φορολογίας, της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Πράξης Προσδιορισμού Φόρου του έτους φορολογίας και, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί, του προηγούμενου της φορολογίας έτους, της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του προηγούμενου της φορολογίας έτους και των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, το οποίο κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. δ) Εφόσον η απαλλαγή ζητείται για ακίνητο που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του α.ν. 89/1967, εκτός από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά τόσο για τις ίδιες όσο και για τις μισθώτριες εταιρείες, και φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου μισθωτηρίου συμβολαίου ή απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

ΙΙ. Για τη χορήγηση της απαλλαγής:

ΙΙΙ Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 διενεργείται μερικός φορολογικός έλεγχος από το γραφείο με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αυτοψία στο ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ώστε να διαπιστωθεί σωρευτικά ότι πρόκειται για ναυτιλιακή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968, το ν. 27/1975, το ν. 814/1978 και το ν. 2234/1994, ή για πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικών πλοίων καθώς και ότι το ακίνητο, ιδιοχρησιμοποιείται στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας αυτής ή εκμισθώνεται σε ναυτιλιακή επιχείρηση, που το χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.[ ]

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ελέγχου, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα υποδείγματα 3 και 4, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης του νομικού προσώπου. Αντίγραφα των υποδειγμάτων, της έκθεσης αυτοψίας ή ελέγχου, κατά περίπτωση, και της αίτησης αποστέλλονται με ευθύνη του αρμόδιου Προϊσταμένου με εμπιστευτικό έγγραφο, εντός τριών (3) ημερών, στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, το νομικό πρόσωπο υποβάλλει δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων, στην οποία δύναται να διατυπώσει ρητή επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4174/2013.

IV. Εάν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση απαλλαγής και, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, δεν έχει γνωστοποιηθεί στο νομικό πρόσωπο η χορήγηση ή μη αυτής, η δήλωση υποβάλλεται ως υπαγόμενη στην αιτούμενη απαλλαγή. Η τυχόν απόρριψη του αιτήματος απαλλαγής μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων δεν επιφέρει συνέπειες (πρόστιμα, τόκους) πέραν του επιβαλλόμενου φόρου.

Ειδικά για τα έτη 2015, 2016 και 2017, η αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι και τη 12η Απριλίου 2017.

Για τις απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας με την ισχύουσα μέχρι την ημερομηνία αυτή διαδικασία δεν υποβάλλεται νέα αίτηση και είναι ισχυρές».

Επειδή, η προσφεύγουσα ναυτιλιακή εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή προσκόμισε τα κάτωθι:

1) Την από 14.05.2019 αρχική δήλωση, με επιφύλαξη, ειδικού φόρου επί ακινήτων (άρθρο 15 ν.3091/2002) για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους 2019, με αξία ακίνητης περιουσίας ποσού 132.503,04 ευρώ , φόρος(15%) για καταβολή ποσού 19.875,46 ευρώ και αξία απαλλασσόμενων ακινήτων ποσού 13.706.823,77 ευρώ, της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.( σχετ.1).

2) Το με ημερομηνία έκδοσης 14-05-2019 Σημείωμα Πληρωμής με την Ταυτότητα Οφειλής της προσφεύγουσας (σχετ. 2 α) και την από 15-05-2019 είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. ποσού ύψους 19.875,46 ευρώ με χρεούμενο αρ. λογ ( ) (σχετ. 2 β).

3) Φωτοαντίγραφο της με αριθ. πρωτ /2019 αίτησης περί χορήγησης απαλλαγής της περ. γ' παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 προς την Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά (σχετ. 3). Στην εν λόγω αίτηση αναγράφονται ως συνημμένα δικαιολογητικά τα παρακάτω:
α) Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα, και η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης χρήσης μέρους των ιδιόκτητων γραφείων.
β) Πρακτικό του Δ.Σ. που ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα.
γ) Βεβαίωση του αρμόδιου υπουργείου περί μη ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης. δ)Αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού της εν λόγω δωρεάν παραχώρησης.
ε) Βεβαιώσεις έναρξης εργασιών και σχετικών μεταβολών συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου.

4) Το με αριθ. Φ.Ε.Κ. Β' 2725/9-10-2012 συμπλήρωση της υπ. αρ. 3122.1/551/117/20676/7.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης γραφείου η υποκαταστήματος στην Ελλάδα και την δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης μέρους των ιδιόκτητων γραφείων της προσφεύγουσας, μόνο για συνεγκατάσταση στην εταιρεία με έδρα την η οποία έχει λάβει άδεια εγκατάστασης γραφείου της στην Ελλάδα με τις διατάξεις του Α.Ν. 378/68 και Ν.27/75, 814/78, 2234/94, 3752/09. (σχετ. 4).

5) Αντίγραφο του από 11-02-2015 ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης μέρους ιδιόκτητων γραφείων, για το ανωτέρω ακίνητο, της προσφεύγουσας, στην εταιρεία με την επωνυμία « », τροποποίηση του με αρ. καταχ /2012 Δ.Ο.Υ. Πλοίων ιδιωτικού συμφωνητικού( σχετ. 5).

6) Την με αρ. πρωτ /2019 Δ.Ο.Υ. Πλοίων επιφύλαξη επί της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων. (σχετ. 6).

7) Το με αριθμό καταχώρησης /2012 Δ.Ο.Υ. Πλοίων ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης μέρους ιδιόκτητων γραφείων(χώρου επιφάνειας 30 τμ τρίτου ορόφου στο ίδιο κτίριο), της προσφεύγουσας στην εταιρεία με την επωνυμία « » ( σχετ. 7).

8) Την αριθμό Γνωμοδότησης 314/2014 Τμήμα Β' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (σχετ. 8)

9) Το με αριθ. Φ.Ε.Κ. Β' 1082/30-4-2013 τροποποίηση της υπ. αρ. 3122.1/551/117/20676/7.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου η υποκαταστήματος της προσφεύγουσας και την δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης μέρους των ιδιόκτητων γραφείων της μόνο για συνεγκατάσταση στην εταιρεία με έδρα την η οποία έχει λάβει άδεια εγκατάστασης γραφείου της στην Ελλάδα με τις
διατάξεις του Α.Ν. 378/68 και Ν.27/75, 814/78, 2234/94, 3752/09. (σχετ. 9).

10) Την με την αριθ. πρωτ /2019 04 Απριλίου 2019 Βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία βεβαιώνεται :
α) Ότι με την 312.1/551/117/20676/7-3-2003 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 37/τ.ΑΠΣ/19-3=2003, 2725/Β/09-10-2012 και 1082/Β/30-4-2013) εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/68 και 27/75, Ν.814/78, Ν.2234/94, Ν.3752/09, Ν.4150/13 η εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας που εδρεύει στη
Η παραπάνω απόφαση δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το εδαφ.2, της παρ.1, του άρθρου 25 του Ν.27/75 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1, του άρθρου 31 του Ν. 4150/13.
β) Σύμφωνα με αντίγραφο του από 20 Δεκεμβρίου 2011 πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ της παραπάνω εταιρείας, το οποίο έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, εκπρόσωπος του πιο πάνω γραφείου από 01-01-2012 φέρεται ο κ του (σχετ. 10).

11) Το με αριθ. Φ.Ε.Κ. Β' 1447/02-05-2012 εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου η υποκαταστήματος της εταιρείας με έδρα την και την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.27/75. (σχετ. 11).

12) Εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της προσφεύγουσας εταιρείας, κου του (σχετ.12 α και 12 β).

Επειδή, η προσφεύγουσα ναυτιλιακή εταιρεία με το αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΙ 2020 ΕΜΠ 23.01.2020 έγγραφο πρόσθετων λόγων νέων στοιχείων επί εκκρεμούς ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρο 63 παρ.5 εδ. στ' του ν.4174/2013 ) επικαλείται, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περ. γ' παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12.12.2019) και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της νεότερης ευνοϊκής φορολογικής ρύθμισης η παρούσα υπόθεση ήταν εκκρεμής ενώπιον της φορολογικής αρχής. (σχετ.13 α, 13 β, και 14).

Επειδή, η περ. γ' της παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 περί απαλλαγής από τον Ε.Φ.Α. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.2 Ν.4646/2019, ΦΕΚ Α 201/12.12.2019 προβλέπει την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Α. και στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις που σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους το χρησιμοποιούν , αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και επειδή, σύμφωνα με την παρ. 38 άρθρου 66 του αυτού νόμου, έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των Δικαστικών Αρχών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επειδή, από την υπηρεσία μας,.κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 12.12.2019 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12.12.2019), για την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, δεν είχε εκδοθεί απόφαση καθώς δεν είχε παρέλθει το διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή της(άρθρο 63 ν.4174/2013).
Συνεπώς, η εν λόγω υπόθεση στις 12.12.2019( ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4646/2019) είναι εκκρεμής ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης και ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο Ν.3091/2002 εξαιρεί από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στην περίπτωση που παραχωρούν δωρεάν ακίνητα σε άλλες εγκατεστημένες στην Ελλάδα ναυτιλιακές επιχειρήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τελευταίων, είναι νόμω βάσιμος, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.2 Ν.4646/2019 και ισχύει και για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιων της φορολογικής διοίκησης σύμφωνα με την παρ.38 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου.

Επειδή, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας μας (TAXIS-Μητρώο), η εταιρεία με την επωνυμία « » (παραχωρησιούχος) που εδρεύει στην με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, δηλώνει ως διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας την οδό αρ ΤΚ Δήμος και είναι ενεργή επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Επειδή, από τα ανωτέρω δικαιολογητικά , προκύπτει ότι η προσφεύγουσα ναυτιλιακή εταιρεία, έχει λάβει νόμιμα άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα, της παρέχεται η δυνατότητα της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, έχει παραχωρήσει δωρεάν έναν χώρο(μέρος) από τον ιδιόκτητο χώρο της, σε άλλη ναυτιλιακή εταιρεία που είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, με τον όρο να τον χρησιμοποιήσει ως γραφείο για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, γίνεται δεκτό ότι η προσφεύγουσα εταιρεία εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου για την δωρεάν παραχώρηση του εν λόγω ακίνητου την 01.01.2019, σύμφωνα με την περ. γ παρ.2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.2 Ν.4646/2019 και έχει ισχύ σύμφωνα με την παρ.38 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου και την υπό κρίση περίπτωση ως εκκρεμής υπόθεση ενώπιον της φορολογικής διοίκησης..

Επειδή, τόσο κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για την επιβολή ειδικού φόρου για ακίνητα που υπάρχουν την 1Η Ιανουαρίου 2019, όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ε.Φ. Α. από την προσφεύγουσα, ήτοι την 14.05.2012, αλλά και κατά την ημερομηνία υποβολής της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, ήτοι την 26.09.2019, η περ. γ της παρ. 2 του ν.3091/2002, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση της με το άρθρο 50 του ν.4646/12.12.2019, δεν προέβλεπε την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Α. στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, συνεπώς το ποσόν φόρου ύψους 19.875,46 ευρώ που κατέβαλε η προσφεύγουσα με την δήλωση Ε.Φ.Α. έτους 2019, δεν καταβλήθηκε αχρεωστήτως και ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί έντοκης επιστροφής του δεν γίνεται δεκτός.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της από 26.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ , ήτοι: α) την αποδοχή όσον αφορά την ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης της με αρ. πρωτ /2019 επιφύλαξης επί της από 14.05.2018 δήλωσης Ε.Φ.Α. κατ' άρθρο 15 ν.3091/2002, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά και την επιστροφή του ποσού φόρου που κατεβλήθη ύψους 19.875,46 ευρώ, και β) την απόρριψη όσον αφορά την έντοκη επιστροφή του ανωτέρου ποσού φόρου..

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης