ΔΕΔ 1736/2018 Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση Αριθμός Απόφασης: 1736/19-10-2018

ΔΕΔ 1736/2018 Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση Αριθμός Απόφασης: 1736/19-10-2018

 ΔΕΔ 1736/2018 

Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση 

Αριθμός Απόφασης: 1736/19-10-2018

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).

β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ1440Β/27-04-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

 

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

 

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου........... Ενδικοφανή Προσφυγή τ... κ......του........ με Α.Φ.Μ.: ......... , κατά της με αριθμό .......... /...-...-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    για το φορολογικό έτος 2017.

 

5. Την ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    

 

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ    

 

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

 

Επί της από .../.../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου .......Ενδικοφανούς Προσφυγής τ. κ ....... του .... με Α.Φ.Μ.:......... , η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

 

Με την με αριθμό ........./...-...-2018 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ........., για το φορολογικό έτος 2017, επιβλήθηκε, σε βάρος τ... προσφεύγο....... , πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. ποσού 2.500,00 €, για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) υποχρεώσεις τ... και, ειδικότερα, για μη διαφύλαξη - απώλεια δύο (2) χειρόγραφων θεωρημένων στελεχών (μπλοκ) Δελτίων Αποστολής που επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση η) και παράγραφος 2 περίπτωση ε) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εν λόγω προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται στην από .../.../2018 Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) της Δ.Ο.Υ......... προσφεύγ...... κ......του ............ με Α.Φ.Μ.:............ , με την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ....  Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ......... , προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο:

 

Τα δύο (2) μη διαφυλαχθέντα - απωλεσθέντα χειρόγραφα στελέχη (μπλοκ) Δελτίων Αποστολής Νο1 - Νο50 και Νο51 - Νο100, με αριθμό και ημερομηνία πράξης θεώρησης της Δ.Ο.Υ............./...-11-2013, δεν είχαν χρησιμοποιηθεί καθόλου από τ...ν προσφεύγο    , ... οποί.....από .../.../2011 έως .../05/2017 ήταν αγρότ ..............του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. Προς τούτο υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ............. την με αριθμό πρωτοκόλλου ......../.-05-2017 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), με την οποία δήλωσε την μη διαφύλαξη - απώλεια και την μη χρησιμοποίηση κανενός εκ των εκατό (100) φύλλων Δελτίων Αποστολής. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1026/2018 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η μη διαφύλαξη - απώλεια μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων φορολογικών στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ούτε κάποια άλλη παράβαση και, συνεπώς, δεν επιβάλλεται καμία διοικητική κύρωση, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα μη διαφυλαχθέντα - απωλεσθέντα φορολογικά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, το εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία είναι, σε κάθε περίπτωση, θέμα πραγματικό, η εξέταση του οποίου ανάγεται στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ......... και τα ελεγκτικά όργανα αυτής, ως φέροντες το βάρος της απόδειξης, δεν αποδεικνύουν την χρησιμοποίηση των μη διαφυλαχθέντων - απωλεσθέντων φορολογικών στοιχείων.

 

Ο προβαλλόμενος λόγος και ισχυρισμός τ... προσφεύγο..........τυγχάνει βασιμότητας και γίνεται αποδεκτός, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται ακολούθως:

 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 5 (Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος) παράγραφος 1 και παράγραφος 2 περίπτωση α) του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ251Α/24-11-2014) ορίζεται ότι

«1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου.

2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1, τα λογιστικά αρχεία:

α) Τηρούνται με τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας.».

 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 7 (Διασφάλιση λογιστικών αρχείων) παράγραφος 1 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ορίζεται ότι

«1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από: α) Πέντε (5) έτη από την λήξη της περιόδου.

β) Τον χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.».

 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 13 (Βιβλία και στοιχεία) παράγραφοι 1 και 2 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ170Α/26-07-2013),

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι

«1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι 

αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον: α) για διάστημα πέντε (5) ετών από την λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από την Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.».

 

Επειδή, με τις διατάξεις του κεφαλαίου II παράγραφος 2 περίπτωση ζ) υποπερίπτωση 1 της ΠΟΛ.1252/2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53 - 62)», ορίζεται ότι

«II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 - 62.

2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54).

δ) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του [παράγραφος 1 περίπτωση η)].

1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ [άρθρο 54 παράγραφος 2 περίπτωση ε)]. Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.4337/2015, «Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.». Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη. Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (άρθρο 13 παράγραφος 2, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.4337/2015), στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13    ».

 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (Διαδικαστικές παραβάσεις) παράγραφος 1 περίπτωση η) και παράγραφος 2 περίπτωση ε) του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι

«1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

η) Δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: ε) Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτώσεις ε), ζ), η) και ιδ) της παραγράφου 1.».

 

Επειδή, με τις διατάξεις του κεφαλαίου IV της ΠΟΛ.1026/2018 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων», ορίζεται ότι

«V. ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Αναφορικά με την επιβολή ή μη κυρώσεων στις περιπτώσεις μη διαφύλαξης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: — Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των εν λόγω διατάξεων του Κ.Φ.Δ., ούτε κάποια άλλη παράβαση. Επομένως, για την απώλεια ή την μη διαφύλαξη αυτών δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος απόδειξης ότι τα θεωρημένα βιβλία και στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, είναι, σε κάθε περίπτωση, θέμα πραγματικό, η εξέταση του οποίου ανάγεται στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, οι οποίοι δύνανται να το εξετάζουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (όπως από τις καταχωρήσεις στα βιβλία, τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, στοιχεία που θα προσκομίσει ο υπόχρεος κ.λπ.). Τέλος, τονίζεται ότι κατά την διακοπή των εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας (είτε πρόκειται για εμπρόθεσμη είτε για εκπρόθεσμη διακοπή) δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για επίδειξη στην Δ.Ο.Υ. των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, δεδομένου ότι δεν υφίσταται, πλέον, υποχρέωση ακύρωσης των στοιχείων αυτών κατά την διακοπή των εργασιών επιχείρησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1163/2016. ».

 

Επειδή, ... προσφεύγ....  μετέβη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ....... την .../05/2017 για να προβεί στην διακοπή της δραστηριότητας τ... ως αγρότ..  του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου...../...-05-2017 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), με την οποία δήλωσε την μη διαφύλαξη - απώλεια των δύο (2) χειρόγραφων στελεχών (μπλοκ) Δελτίων Αποστολής Νο1 - Νο50 και Νο51 - Νο100, με αριθμό και ημερομηνία πράξης θεώρησης της Δ.Ο.Υ ..../...-11-2013 και την μη χρησιμοποίηση κανενός εκ των εκατό (100) φύλλων Δελτίων Αποστολής. Με βάση την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, η Δ.Ο.Υ..............προέβη στην ακύρωση των ως άνω στελεχών (μπλοκ) με την με αριθμό και ημερομηνία...... /.-05-2017 πράξη ακύρωσης, λόγω μη διαφύλαξης - απώλειας. Ακολούθως, από την Δ.Ο.Υ. συντάχθηκε η από .../.../2018 Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) για τ...ν προσφεύγο..... , βάσει της οποίας εκδόθηκε, από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ.Ο.Υ., η προσβαλλόμενη πράξη.

 

Επειδή, στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.....και των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων αυτής, ανάγεται η εξέταση του εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι τα μη διαφυλαχθέντα - απωλεσθέντα Δελτία Αποστολής. Ωστόσο, στην από .../.../2018 οικεία Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) της εν λόγω Δ.Ο.Υ. και στην με αριθμό ......../...-...-2018 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του ν.4174/2013), δεν αποδεικνύεται η χρησιμοποίηση των εν λόγω φορολογικών στοιχείων. Αντιθέτως, στην οικεία έκθεση ελέγχου αναφέρεται μόνον ότι . ελεγχθεί. . - προσφεύγ.. . δεν προσκόμισε κάποιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ο ισχυρισμός τ. περί μη χρησιμοποίησης των μη διαφυλαχθέντων - απωλεσθέντων φορολογικών στοιχείων, χωρίς να γίνεται λόγος για το ποια έγγραφα ή στοιχεία, ενδεικτικώς, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδείξεις και μετατοπίζοντας το βάρος της απόδειξης στ...ν προσφεύγο......

 

Εξάλλου, εν τοις πράγμασι, καθίσταται αδύνατη η ανεύρεση πρόσφορων αποδεικτικών στοιχείων για την περίπτωση απώλειας πλήρως αχρησιμοποίητων χειρόγραφων στελεχών (μπλοκ) Δελτίων Αποστολής.

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

 

Αποφασίζουμε

 

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου  Ενδικοφανούς Προσφυγής τ... κ ......... Tου......      με Α.Φ.Μ.:....... και την ακύρωση της με αριθμό    /...-...-2018 προσβαλλόμενης Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση τ... προσφεύγο.....  με βάση την παρούσα Απόφαση:

 

Φορολογικό έτος 2017

 

Η με αριθμό     /...-...-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ........, ως ακολούθως:

 

Είδος παράβασης Βάσει ελέγχου (σε ευρώ) Βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ. (σε ευρώ)

Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) υποχρεώσεις και, ειδικότερα, μη διαφύλαξη - απώλεια των δύο (2) χειρόγραφων Δελτίων

Αποστολής Νο1 - Νο50 και Νο51 - Νο100 με αριθμό και ημερομηνία πράξης θεώρησης

της Δ.Ο.Υ    /...-11-2013

[άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση η) και παράγραφος 2 περίπτωση ε) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)]. 2.500,00 0,00

 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με την νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στ...ν προσφεύγο.....

 

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης