ΔΕΔ 181/2020 Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής δικαιολογητικά ΠΟΛ 1130/2002

ΔΕΔ 181/2020 Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής δικαιολογητικά ΠΟΛ 1130/2002

Θεσσαλονίκη, 24.01.2020
Αριθμός απόφασης: 181

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333254
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: ded.thess@aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440 /τ. Β') /27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του, Α.Φ.Μ κατά της με αριθμό ειδοποίησης 08.2019 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 

5. Τη με αριθμό ειδοποίησης 08.2019 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της υπ' αρ. πρωτ / 2019 ενδικοφανούς προσφυγής του, Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με αριθμό δήλωσης 08.2019 και αριθμό ειδοποίησης 08.2019 προέκυψε συνολικό ποσό φόρου 3.287,89€ λόγω προστιθέμενης διαφοράς δαπανών.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο.

Είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας τα τελευταία 35 χρόνια όπου εργάζεται τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του. Το καλοκαίρι του 2013 προέβη σε διαδοχικές αναλήψεις ποσών από Α.Τ.Μ. της Αλεξανδρούπολης και του προκειμένου να αποπληρώσει ποσό 9.683,52€ στεγαστικού δανείου που έλαβε από την τράπεζα ................ H Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ μη ορθώς κατά την εκκαθάριση της εκπροθέσμως υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 δεν έλαβε υπόψη το ποσό των 9.683,52€ που ήταν αναγεγραμμένο στον κωδικό 781 «χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κ.λ.π.» της δήλωσής του, καθώς η απόκτηση του χρηματικού κεφαλαίου αλλοδαπής δικαιολογείται βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2013 που υπέβαλε στην Ολλανδία. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του προσκομίζει και φωτοαντίγραφο των κινήσεων του με αριθμό IBAN λογαριασμού του που τηρούσε σε Ολλανδικό πιστωτικό ίδρυμα.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4174/2013
«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

Επειδή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο.
«Το συνολικό εισόδημα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόμενα άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδημα των κατηγοριών Α' έως Ζ'. Το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 19».

Επειδή, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 19 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο.
«1. Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα και, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες».

Επειδή, με βάση τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο.
«2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει.
Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι:
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
ββ) που είχαν διαμείνει 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους.
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1130/17-04-2002 διευκρινίσθηκε ότι:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.
Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.
2. Οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.),που αποτελούσαν μέχρι την 31.12.2001 το επίσημο δικαιολογητικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό».

Επειδή, την 08.2019 υποβλήθηκε εκπρόθεσμα από τον προσφεύγοντα η με αριθμό δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (για τα εισοδήματα έτους 2013). Στην ανωτέρω δήλωση δηλώθηκε η ιδιότητα του προσφεύγοντος και της συζύγου του, ως κατοίκων εξωτερικού και στον κωδικό 727 «δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών» δηλώθηκε το ποσό των 9.470,04€ που κατέβαλε προς αποπληρωμή δόσεων στεγαστικού δανείου.
Το φορολογητέο εισόδημα του προσφεύγοντος για το οικονομικό έτος 2014 προσδιορίσθηκε με τεκμαρτό τρόπο βάσει των δαπανών διαβίωσής του, σύμφωνα με το αρ. 15 του ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου. Προς κάλυψη της ανωτέρω προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικών δαπανών ο προσφεύγων επικαλέστηκε εισαγωγή συναλλάγματος από την Ολλανδία.

Επειδή, ο προσφεύγων είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού όπως προκύπτει από το υποσύστημα μητρώου του πληροφοριακού συστήματος taxis και κατά συνέπεια σύμφωνα με την υποπ. αα της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 δεν υπάρχει υποχρέωση δικαιολόγησης της απόκτησης του επικαλούμενου συναλλάγματος, αλλά μόνο απόδειξης της εισαγωγής του στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1130/17-04-2002.

Επειδή, εν προκειμένω ο προσφεύγων προσκόμισε δικαιολογητικά για τον τρόπο απόκτησης του υπό κρίση συναλλάγματος και συγκεκριμένα αντίγραφο της υποβληθείσας για το έτος 2013 φορολογικής δήλωσής του στην Ολλανδία, καθώς και φωτοαντίγραφο κινήσεων του τηρούμενου σε Ολλανδικό πιστωτικό ίδρυμα τραπεζικού λογαριασμού, εντούτοις δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα από την ΠΟΛ.1130/17-04-2002 δικαιολογητικά για την απόδειξη εισαγωγής του συναλλάγματος στην Ελλάδα.

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα και οι νομοθετικές πράξεις, όπως και κάθε κανόνας ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος. Συνεπώς, η διοίκηση μπορεί να ενεργήσει μόνο ό,τι επιτρέπεται από τους κανόνες αυτούς.

Κατόπιν των ανωτέρω ορθώς η φορολογική αρχή δεν έλαβε υπόψη το αναγραφέν ποσό στον κωδ. 781 της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αναπόδεικτος και αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμό πρωτ / 2019 ενδικοφανούς προσφυγής του, Α.Φ.Μ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α8 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.