ΔΕΔ 2630/2019 Τα μέλη πληρώματος ιδιωτικών σκαφών αναψυχής φορολογούνται με το άρθρο 15 του ΚΦΕ και όχι με τους ειδικούς συντελεστές

ΔΕΔ 2630/2019 Τα μέλη πληρώματος ιδιωτικών σκαφών αναψυχής φορολογούνται με το άρθρο 15 του ΚΦΕ και όχι με τους ειδικούς συντελεστές

Καλλιθέα, 17/09/2019
Αριθμός απόφασης: 2630

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604553
ΦΑΞ: 213 1604567
   
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 19/04/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του, ΑΦΜ , κατοίκου , κατά της από 29/03/2019 με αρ. ειδοποίησης και αριθμό χρηματικού καταλόγου πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της Α.Α.Δ.Ε φορολογικού έτους 2017, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση,

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της από 19/04/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αρ. ειδοποίησης /2019 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της Α.Α.Δ.Ε φορολογικού έτους 2017 προέκυψε χρεωστικό ποσό ύψους 9.606,73 €.

Ο προσφεύγων υπέβαλε από κοινού με τη σύζυγο του την με αριθμ /2019 δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, δηλώνοντας στον πίνακα 4 της δήλωσης στην περίπτωση Β «Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατωτέρου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού» , στον κωδικό 251 «'Άθροισμα καθαρών αποδοχών χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση» το ποσό των € 59.180,54, στον κωδικό 259 «Φόρος που αναλογεί με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση» το ποσό των € 8.877,08 και στον κωδικό 261 «ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αρθρ. 43α ΚΦΕ που παρακρατήθηκε χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση» ,το ποσό των € 2.764,56.

Κατά τον έλεγχο της δήλωσης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών αυτής, η Δ.Ο.Υ. Κορίνθου μετέβαλε την αντιστοίχιση κωδικών και ποσών, μεταφέροντας τα ως άνω ποσά σε άλλους κωδικούς του Πίνακα 4, Περίπτωση Α «Εισόδημα από μισθωτή εργασία και Συντάξεις - παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις». Συγκεκριμένη μετέφερε το ποσό των € 59.180,54 στον κωδικό 301 «Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ», μετέφερε το ποσό των € 8.877,08 στον κωδικό 313 «Φόρος που αναλογεί στους μισθούς, συντάξεις ....» και τέλος μετέφερε το ποσό των € 2.764,56 στον κωδικό 333 «φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς κλπ», με αποτέλεσμα να εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση, ανάκληση , άλλως τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

• Είναι Έλληνας ναυτικός, αξιωματικός εμπορικού ναυτικού, υπηρετεί στο πλοίο που φέρει σημαία Αγγλίας και είναι νηολογημένο στο νηολόγιο Λονδίνου, ως πλοίαρχος, ναυτολογημένος, κάτοχος ναυτικού φυλλαδίου, ασφαλισμένος στο Ν.Α.Τ.

• Η φορολόγηση του ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού που υπηρετεί σε πλοίο, γίνεται με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα.

• Το γεγονός ότι το πλοίο που υπηρετεί είναι ιδιωτικό ουδαμώς τον κάνει να απολέσει την ιδιότητα του ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού που υπηρετεί σε πλοίο.

• Ο φορολογικός νόμος δεν διακρίνει σε πλοία που μεταφέρουν πχ εμπορεύματα και πλοία ιδιωτικά (αναψυχής), όλα ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό.

• Στην από 27/03/2018 βεβαίωση αποδοχών του για το έτος 2017 από τον εργοδότη και ιδιοκτήτη του πλοίου στο οποίο υπηρετούσε, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η φορολόγηση του είναι με συντελεστή 15% και ότι έχουν γίνει κρατήσεις Ν.Α.Τ.

Επειδή με το άρθρο 3 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα..»

Επειδή με το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.»

Επειδή με το άρθρο 15 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ

Φορ. Συντελεστής

0 - 20.000

22%

20.001 - 30.000

29%

30.001 - 40.000

37%

40.001 -

45%

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:
α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και
β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%...»

Επειδή τα μέλη πληρώματος ιδιωτικών σκαφών αναψυχής φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, καθώς και βάσει των όσων ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου περί μειώσεων φόρου και όχι σύμφωνα με τους ειδικούς συντελεστές 15% και 10%, καθόσον οι συντελεστές αυτοί έχουν εφαρμογή μόνο για αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και όχι σε μη εμπορικά πλοία όπως είναι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής .

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, το σκάφος στο οποίο υπηρετεί ο προσφεύγων είναι σκάφος ιδιωτικής χρήσης αναψυχής, καθόσον, βάσει του ναυτολογίου , είναι Δ/Γ (θαλαμηγός) - Α/Ψ (αναψυχής), νηολογημένο στο λιμάνι του Λονδίνου. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τη εκκαθάριση της υπό κρίση φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2017 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ορθώς ο προσφεύγων φορολογήθηκε σύμφωνα με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 καθώς και βάσει των όσων ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου περί μειώσεων φόρου και όχι σύμφωνα με τους ειδικούς συντελεστές 15% και 10% που ισχύουν για πληρώματα πλοίων του εμπορικού ναυτικού.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 19/04/2019 και αριθμ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ  

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Συνολικό ποσό : 9.606,73 €.

Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε με την με αριθμ. ειδοπ /2009 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της Α.Α.Δ.Ε φορολογικού έτους 2017 Α.Α.Δ.Ε. (ΑΧΚ ).

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης