ΔΕΔ 2631/2019 Τεχνητή διευθέτηση άρθρο 38 ΚΦΔ - Μεταφορά φορολογητέας ύλης από ατομική επιχείρηση προς συνδεδεμένη εταιρία

ΔΕΔ 2631/2019 Τεχνητή διευθέτηση άρθρο 38 ΚΦΔ - Μεταφορά φορολογητέας ύλης από ατομική επιχείρηση προς συνδεδεμένη εταιρία

Θεσσαλονίκη, 17.12.2019
Αριθμός απόφασης: 2631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333254
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: ded.thess@aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ κατά της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος/πράξης επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξη επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ. 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξη επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 182.510,99 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. ποσού 91.255,50 €, πλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 40.558,00 €, δη σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 314.324,49 €. Η εν λόγω πράξη εδράζεται επί της από .../07/2019 έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ. Η διαφορά φόρου προέκυψε κατόπιν διαπίστωσης ότι ο προσφεύγων προέβη σε τεχνικές διευθετήσεις του άρθρου 38 του ν. 4174/2013, συνολικού ποσού 405.580,00 €, οι οποίες αποσκοπούσαν στη μεταφορά φορολογητέας ύλης από την ατομική επιχείρηση που διατηρούσε προς την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξεως προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1) Μη τεκμηριωμένη η κρίση της φορολογικής αρχής ότι υφίστανται τεχνητές διευθετήσεις.

2) Ο καταλογισμός αντίκειται στην αρχή της οικονομικής ελευθερίας του άρθρου 5 του Συντάγματος, στην αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς και στις επιταγές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Η ύπαρξη μιας τεχνητής, επίπλαστης και αποξενωμένης από κάθε οικονομική ουσία κατασκευής/διευθέτησης απαιτεί πέραν των αντικειμενικών ενδείξεων για την επιδίωξη επίτευξης κάποιου φορολογικού πλεονεκτήματος επιπροσθέτως το υποκειμενικό στοιχείο της πρόθεσης.

4) Σε κάθε περίπτωση, από το καταλογισθέν ποσό θα πρέπει να αφαιρεθεί το υπερβάλλον ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από την « », ΑΦΜ ως φόρος εισοδήματος.

Το ποσό της διαφοράς εισοδήματος που διαπίστωσε ο έλεγχος για την ατομική επιχείρησή του εκ 405.580,00 € θα έπρεπε να προστεθεί στα έξοδα της Ι.Κ.Ε., μειώνοντας τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της σε € ( € - 405.580,00 €) και κατά συνέπεια τον φόρο εισοδήματός της σε € ( € * 0,29 %) από €
που κατέβαλε. Από τα παραπάνω είναι πρόδηλο ότι η Ι.Κ.Ε. κατέβαλε υπερβάλλοντα φόρο 118.073,21 €.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. ζ του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: ... Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: ...

ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής τους υπόστασης.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται οικονομικής ή εμπορικής ουσίας. Για τον καθορισμό του τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια διευθέτηση είναι ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολό της
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαμβάνει ο φορολογούμενος ή στις ταμειακές ροές του
στ) το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος του αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος μιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υποκειμενικές προθέσεις του φορολογούμενου αντίκειται στο αντικείμενο, στο πνεύμα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδομένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιμος, εφόσον οποιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπορούσε να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά διευθετήσεων φαίνεται αμελητέος, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.

6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα με την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόμενου φόρου από τον φορολογούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω διευθέτηση, με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος φορολογούμενος υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. ...»

Επειδή, το άρθρο 64 του Ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» ορίζει ότι : «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό του φόρου».

Επειδή, ο προσφεύγων διατηρούσε ατομική επιχείρηση με ημερ. έναρξης .../.../2013 και ημερ. διακοπής .../.../2016 με κύρια δραστηριότητα τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ)».

Επειδή, την .../.../2016 ο προσφεύγων ίδρυσε την μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ η οποία διαλύθηκε την .../.../2017, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετείχε ο προσφεύγων με ποσοστό 100%, με κύρια δραστηριότητα της εταιρείας τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ)», ήτοι την ίδια δραστηριότητα με αυτήν της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος.

Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ και η ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα αφενός γιατί ο προσφεύγων κατέχει άμεσα μερίδια στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό 100% και αφετέρου γιατί μεταξύ των δύο προσώπων υπάρχει σχέση άμεσης διοικητικής εξάρτησης και ελέγχου.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου ο προσφεύγων στο χρονικό διάστημα μεταξύ .../.../2016 έως και .../.../2016, εξέδωσε προς την εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ εκατόν τριάντα επτά (137) φορολογικά στοιχεία πωλήσεων με τα οποία μεταβίβασε 2005 δικαιώματα απόσυρσης, με συνολική καθαρή αξία 200.580,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 46.133,40 € ήτοι εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον Φ.Π.Α. ανά μονάδα δικαιώματος απόσυρσης. Από τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων που τηρούσε ο προσφεύγων κατά το φορολογικό έτος 2016 διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό κόστος απόκτησης των 2005 δικαιωμάτων απόσυρσης από τρίτα, ανεξάρτητα πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 606.160,00 €, ήτοι μέση τιμή απόκτησης ανά δικαίωμα απόσυρσης 302,32 €.

Στα λογιστικά αρχεία που τήρησε ο προσφεύγων διαπιστώθηκε ότι καταχωρήθηκαν ως έξοδα, όλες οι αγορές των παραπάνω δικαιωμάτων απόσυρσης, δηλαδή το ποσό των 606.160,00 €, το οποίο εν συνεχεία ενσωματώθηκε αυτούσιο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στον λογαριασμό «κόστος πωλήσεων», ήτοι ο προσφεύγων εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 01/01-31/12/2016 το συνολικό ποσό των 606.160,00 €.

Περαιτέρω καταχωρήθηκαν ως έσοδα, το σύνολο των πωλήσεων των παραπάνω δικαιωμάτων απόσυρσης που πραγματοποιήθηκαν από τον προσφεύγοντα στην συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ , δηλαδή το ποσό των 200.580,00 €, που ο προσφεύγων εμφάνισε - αναγνώρισε στα αποτελέσματα χρήσης φορολογικού έτους 2016 των χρηματοοικονομικών του καταστάσεων. Επισημαίνεται ότι ο προσφεύγων δήλωσε καθαρά κέρδη από εμπορική δραστηριότητα ύψους € τα οποία η φορολογική αρχή επαναπροσδιόρισε σε € μετά την προσθήκη της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης με τεχνικές διευθετήσεις ύψους 405.580,00 €.

Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα δικαιώματα απόσυρσης αναγνωρίστηκαν στο σκέλος των εξόδων με το πραγματικό κόστος απόκτησής τους σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία που ο προσφεύγων έλαβε από τρίτους, ανεξάρτητους προμηθευτές του, ενώ στο σκέλος των εσόδων αναγνωρίστηκαν με αξίες σημαντικά μικρότερες που υπολείπονται και του κόστους απόκτησής τους.

Οι μεταβιβάσεις δηλαδή των δικαιωμάτων απόσυρσης από τον προσφεύγοντα στην συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ υποτιμολογήθηκαν χωρίς να υφίστανται λόγοι οι οποίοι να δικαιολογούν αυτή την υποτιμολόγηση, με αξία ανά μονάδα, σημαντικά μικρότερη από τις αντίστοιχες αξίες κτήσης.

Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα απόσυρσης αυτοκινήτων είχαν αποκτηθεί το προηγούμενο τρίμηνο από αυτό που μεταβιβάσθηκαν και δεν δικαιολογείται αξία πώλησης κάτω του κόστους.

Περαιτέρω, η « », ΑΦΜ δεν ανέλαβε κανένα επιχειρηματικό κίνδυνο για τις παραπάνω συναλλαγές, ώστε να δικαιολογείται η απόκτηση των δικαιωμάτων απόσυρσης κάτω του κόστους κτήσης, όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία του προσφεύγοντος.

Επειδή, από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι παραπάνω συναλλαγές αποσκοπούσαν στη μεταφορά φορολογητέας ύλης από την ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος στην συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ και τη φορολόγηση αυτών με χαμηλότερο μεσοσταθμικό συντελεστή φόρου, συνεπώς όλες οι παραπάνω συναλλαγές είναι τεχνητές διευθετήσεις που δεν συνάδουν με μια συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά και οδηγούν σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα χωρίς την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου εκ μέρους της « », ΑΦΜ

Επειδή, η φορολογική αρχή για κάθε ένα από τα 2005 δικαιώματα απόσυρσης, που ταυτίζεται με έναν αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος, εντόπισε το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς και προσδιόρισε τη συνολική αξία απόκτησης των δικαιωμάτων αυτών στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (606.160,00 €), ήτοι μέση τιμή απόκτησης ανά δικαίωμα απόσυρσης 302,32 €.

Κατά συνέπεια, η φορολογητέα ύλη που μεταφέρθηκε, με τη μορφή της τεχνητής διευθέτησης, από την ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος στην συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ , ανέρχεται σε 405.580,00 € (606.160,00 € - 200.580,00 €).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί μη τεκμηριωμένης κρίσης της φορολογικής αρχής ότι υφίστανται τεχνητές διευθετήσεις καθώς και περί απουσίας του στοιχείου της πρόθεσης απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Επειδή, ο έλεγχος της συνταγματικότητας, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οργάνων της Διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προβάλλεται απαραδέκτως και δεν εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας ενδικοφανούς προσφυγής.

Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος για παραβίαση της αρχής της οικονομικής ελευθερίας του άρθρου 5 του Συντάγματος, της αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς και των επιταγών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

Επειδή, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί αφαίρεσης του υπερβάλλοντος ποσού που έχει ήδη καταβληθεί από την « », ΑΦΜ ως φόρος εισοδήματος (118.073,21 €) από τον καταλογισθέντα φόρο εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, ΑΦΜ απορρίπτεται ως ουσία και νόμω αβάσιμος καθόσον στη φορολογική νομοθεσία δεν υφίσταται σχετική διάταξη που να προβλέπει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τον επιμέρους ισχυρισμό ότι το ποσό της διαφοράς εισοδήματος που διαπίστωσε ο έλεγχος για την ατομική επιχείρησή του εκ 405.580,00 € θα έπρεπε να προστεθεί στα έξοδα της Ι.Κ.Ε. είναι θέμα που θα πρέπει να προβληθεί και να αντιμετωπισθεί από την Ι.Κ.Ε., που αποτελεί διακριτή φορολογικά οντότητα και όχι από το προσφεύγον φυσικό πρόσωπο και ως εκ τούτου αλυσιτελώς προβάλλεται.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ / ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξης επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2016
 

Διαφορά φόρου

182.510,99€

Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.

91.255,50€

Διαφορά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

40.558,00€

Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή

314.324,49€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης