ΔΕΔ 5175/2018 Τροποποιητική δήλωση Ε9 για τη διαγραφή ακινήτου που δηλώθηκε βάσει των διατάξεων του ν. 4446/2016

ΔΕΔ 5175/2018 Τροποποιητική δήλωση Ε9 για τη διαγραφή ακινήτου που δηλώθηκε βάσει των διατάξεων του ν. 4446/2016

Καλλιθέα, 31-12-2018
Αριθμός απόφασης: 5175

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α5

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213-1604538
ΦΑΞ: 213-1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 14-8-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ, κατοίκου ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ με εξοχική κατοικία στην ΚΕΡΚΥΡΑ, οδός κατά της με αριθμό ειδοποίησης / 24-5-2018 πράξης διοικητικού προσδιορισμού ενιαίου φόρου ακινήτων ν.4223/2013 της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθμό ειδοποίησης / 24-5-2018 πράξη διοικητικού προσδιορισμού ενιαίου φόρου ακινήτων ν.4223/2013 της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017, της οποίας ζητείται η μεταρρύθμιση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 14-8-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμό ειδοποίησης / 24-5-2018 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013 προσδιορίστηκε φόρος συνολικού ύψους 495,04€ στον προσφεύγοντα.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση προσφυγή, αιτείται την μεταρρύθμιση της προσβαλλόμενης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, διότι ο λογιστής του έκανε λάθος και δήλωσε για τον προσφεύγοντα ένα ακίνητο που δεν είχε ποτέ. Προσκομίζεται το από 26-7-2018 πιστοποιητικό ακτημοσύνης του Υποθηκοφύλακα Λευκίμμης, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο προσφεύγων δεν έχει μερίδα ακίνητης περιουσίας στην περιφέρεια του υποθηκοφυλακείου μέχρι την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού. Σημειώνεται ότι ο προσφεύγων είχε υποβάλλει δήλωση με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν.4446/2016.

Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 57 «Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων» του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/ 22-12-2016): «1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 25.11.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.»

Επειδή, όπως όριζε το άρθρο 61 «Λοιπά ζητήματα» του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/ 22-12-2016) μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της υπό εξέταση ενδικοφανούς προσφυγής: «1. Φόροι, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται.»

Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 61 «Λοιπά ζητήματα» του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/ 22-12-2016), με τις τροποποιήσεις του άρθρου 70 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212/ 18-12-2018):

«1. Φόροι, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 δήλωση, με τη συνυποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι, συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, εκτός εάν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί δηλώσεις με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α. της παρ.1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (Α' 170). Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.»

Επειδή, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου Ε. 2001/2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212 Α'/18-12-2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου» του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.:

«Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν.4446/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ. Φ.Ι.Α. με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν.4446/2016 δήλωση, με τη συνυποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, εκτός εάν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.»

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο προσφεύγων υπέβαλε την με αριθμό / 17-8-2017 δήλωση στοιχείων ακινήτων, βάσει των διατάξεων του ν.4446/2016, η οποία εκκαθαρίστηκε με τη με αριθμό / 27-8-2017 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013, με την οποία βεβαιώθηκε ποσό 332,84€ στον προσφεύγοντα, το οποίο και εξοφλήθηκε με πληρωμή μέσω τράπεζας στις 21-9-2017. Με τη δήλωση αυτή προστέθηκαν τα ακίνητα στην περιουσία του προσφεύγοντα με αριθμό ΑΤΑΚ , , και Στη συνέχεια κατέθεσε ο προσφεύγων την με αριθμό / 24-5-2018 τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, η οποία έγινε δεκτή καθώς αύξανε τη φορολογητέα αξία ακινήτων και εκκαθαρίστηκε με τη με αριθμό / 24-5-2018 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013, με την οποία βεβαιώθηκε ποσό 495,04€ στον προσφεύγοντα, ήτοι 162,20€ επιπλέον, το οποίο και εξοφλήθηκε με πληρωμή μέσω τράπεζας στις 31-5-2018. Με τη δήλωση αυτή προστέθηκε το ακίνητο με ΑΤΑΚ ......

Επειδή ο προσφεύγων προσκομίζει το από 26-7-2018 πιστοποιητικό ακτημοσύνης του Υποθηκοφύλακα Λευκίμμης, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο προσφεύγων δεν έχει μερίδα ακίνητης περιουσίας στην περιφέρεια του υποθηκοφυλακείου μέχρι την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού.

Επειδή με το άρθρο 70 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212/ 18-12-2018) τροποποιήθηκε το άρθρο 61 «Λοιπά ζητήματα» του ν.4446/2016 και είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με τις διατάξεις του ν.4446/2016 για πράξεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., χωρίς να επιστρέφονται φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό / 14-8-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του με ΑΦΜ , όσον αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό / 24-5-2018 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013 και τη διενέργεια από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ νέας εκκαθάρισης, χωρίς επιστροφή φόρων και τόκων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ α/α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.